Inleiding

Dit is de Stadsbegroting 2016-2019. Deze kostenraming geeft uitvoering aan het coalitieakkoord 2014-2018 dat door uw Raad is vastgesteld en blikt vooruit naar de komende jaren.  

Op uw verzoek om actief te kunnen sturen op de grote opgaven in de stad handhaven we de strategische agenda. Zoals u weet, zijn de zes thema’s niet dekkend voor alle programma’s; we benoemen nadrukkelijk de speerpunten voor 2016.

Nijmegen gaat een bijzonder jaar tegemoet. Op de agenda staan talrijke evenementen om samen te vieren; met onze bewoners en vele bezoekers. Ook in andere opzichten zijn we een gastvrije stad. Vluchtelingen die tijdelijke opvang nodig hebben, bieden wij hulp en onderdak. Deze en andere uitdagingen pakken we voortvarend op. Dat doen we niet alleen, maar altijd samen met onze bewoners en partners in de stad en regio.

Het stemt het College tevreden uw Raad een sluitende meerjarenbegroting aan te kunnen bieden zonder dat sprake is van nieuwe bezuinigingen. Uiteraard ligt er met de bestaande bezuinigingsopdracht nog een flinke opgave voor ons.

We zijn optimistisch maar bovenal realistisch en voorzichtig voor de korte termijn. Enerzijds vertalen de voortslepende gevolgen van de economische crisis zich immers in oplopende uitgaven van armoedebestrijding en risico's op grondexploitaties. De risico’s in de stad vragen ons om behoedzaam om te gaan met de spaarpot. Anderzijds zien we op landelijk, regionaal én lokaal niveau dat het voorzichtige economische herstel zich voortzet. We hopen van harte dat dit op termijn ruimte zal bieden aan nieuwe ontwikkelingen.

De Stadsbegroting is digitaal ontsloten voor zowel PC als tablet. De digitale webversie is gelijk aan de papieren- en pdf-versie en biedt op onderdelen verdieping. Zo zijn de producten en snelkoppelingen/links naar relevante beleidsdocumenten opgenomen. U vindt de digitale versie via pcportal.nijmegen.nl