Voorstel

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

11 november 2015   /   131/2015

Onderwerp

Stadsbegroting 2016-2019

Programma

Bestuur & Middelen

Portefeuillehouder

H. Tiemens

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 oktober 2015
Voorstel om te besluiten
 1. De begroting 2016-2019 vast te stellen, inclusief de verwerking van de Zomernota 2015.
 2. Een aantal actuele ontwikkelingen in de begroting te verwerken door:
  1. ruimte te maken voor de kapitaallasten in het programma Openbare ruimte  vanuit de investeringskredieten "Toegankelijkheid openbare ruimte" en "Joris Ivens plein"
  2. de uitkomst van de  septembercirculaire 2015 voor de jaarschijf 2016 van € 2,4 miljoen voordelig in deze begroting op te nemen
  3. € 0,8 miljoen in de jaarschijf 2016  toe te voegen aan het programma Inkomen & Armoedebestrijding
  4. de overgebleven beschikbare ruimte in 2016 van € 0,2 miljoen te reserveren voor gemeentelijke kosten als gevolg van  de opvang van vluchtelingen in Heumensoord
  5. de voordelige jaarresultaten in 2017, 2018 en 2019 van samen € 9,0 miljoen toe te voegen aan de saldireserve
 1. Een krediet van € 0,15 miljoen voor “Joris Ivens plein” beschikbaar te stellen
 2. In de jaren 2016, 2017 en 2018 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 0,1 miljoen voor "Verbetering toegankelijkheid openbare ruimte".
 3. De gereserveerde bedragen voor taakmutaties te verwerken volgens het overzicht taakmutaties dat is opgenomen onder Bestuursagenda>Financiële positie>Overige Aspecten in deze begroting.
 4. Het Investeringsplan 2016–2019 vast te stellen dat is opgenomen in de paragraaf Investeringen.
 5. De subsidieplafonds voor de betreffende programma’s vast te stellen volgens het overzicht in het deel “Financiële begroting - Subsidieplafonds”.
 6. De begrotingswijziging BW-01416 vast te stellen.