Zorgzame stad

Nijmegen wil een zorgzame stad zijn, met als motto: gewoon doen wat nodig is. In een zorgzame stad voelen mensen zich uitgenodigd en in staat gesteld zelf de regie over hun leven te voeren, zo nodig met hulp van hun naasten. Als aanvullend daarop ondersteuning nodig is, bieden we die dichtbij en zo licht mogelijk aan. Voor mensen die echt niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, houden we een goed vangnet in stand.

Onze opgave

 • Om mensen zo goed mogelijk in staat te stellen tot zelfregie, zorgen we dat er een brede basis is. Die bestaat uit voorzieningen en activiteiten voor inloop, ontmoeting, informatie & advies, vrijwillige ondersteuning, gemaksdiensten, vervoer, opvoedondersteuning, gezonde leefstijl enz. Hiermee willen we bereiken dat meer mensen zelfredzaam zijn en mee kunnen doen in de maatschappij met inzet van eigen kracht, hun sociale netwerk en algemeen toegankelijke ondersteuning .
  Deze brede basis is extra belangrijk in verband met de vergrijzing, de extramuralisering in de zorg en de beperking van de toegang tot zorg in een instelling op grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Hier ligt ook een belangrijke verbinding met één van de speerpunten in het thema woon- en groeistad: het realiseren van meer mogelijkheden voor wonen met zorg waarbij het planningskader wonen en zorg sturend is.
 • We maken de bestuurlijke samenwerkingsstructuur voor de Stips en sociale wijkteams toekomstbestendig, waarbij we streven naar implementatie per 1 januari 2017. We realiseren een samenhangend en dekkend aanbod van inloopvoorzieningen en van dagbesteding voor ouderen. We implementeren het nieuwe vrijwilligersbeleid, dat erop gericht is om het grote potentieel aan vrijwilligers dat onze stad rijk is, zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.
 • De al ingezette wijkgerichte samenwerking in jeugdhulp, begeleiding en dagbesteding regelen we verder in, zodat de beoogde innovatie: integraal werkende teams en 1 gezin 1 plan, ook gaat plaatsvinden. De samenwerking tussen sociale wijkteams en de ambulante teams van ‘de Combinatie’ wordt hiertoe verder vormgegeven. De vervoerskostenvoorziening bouwen we om tot een kortingsabonnement voor reizen met het OV en de stadsregiotaxi, dat we onderbrengen bij de &pas als dat kan. We ontwikkelen een integrale aanpak voor het doelgroepenvervoer door meer in te zetten op openbaar vervoer en stadsregiotaxi maar zetten maatwerk in als dat nodig is. We hervormen de huishoudelijke hulp naar een dienstverlening die gericht is op het leveren van een ‘schoon huis’.
 • In de jeugdhulp gaan we lichtere vormen van hulp vormgeven die we als alternatieven zien voor een deel van de zware terreingebonden jeugdzorg, zoals gezinshuizen, aantrekkelijke pleegzorg, en versterking van de preventieve en ambulante hulp. We ontwikkelen doorgaande zorglijnen waarin op- en afschalen mogelijk is en als toch instellingszorg nodig is, zetten we deze flexibeler en als het kan korter in. Daarnaast willen we werken aan creatieve oplossingen voor de vaak gecombineerde problematiek van wonen en ondersteuning voor jongeren en jongvolwassenen, bijv. voor tienermoeders.
 • De mensen die complexe problemen hebben, het meest kwetsbaar zijn of zich echt niet op eigen kracht in de samenleving kunnen handhaven, verliezen we niet uit het oog. De regieteams en Veilig Thuis ontwikkelen door in de samenwerking met het Veiligheidshuis en de sociale wijkteams. We werken toe naar korte lijnen zodat ook in de ondersteuning aan mensen die (dreigen) uit (te) vallen lichter en preventiever kan worden gewerkt en snel op- en afgeschaald.
 • Na het verschijnen van het advies van de commissie Dannenberg, over de toekomst van het beschermd wonen in de Wmo, de centrumgemeenteconstructie en de criteria voor een objectiever verdeelmodel van de middelen voor beschermd wonen, hebben we de kaders voor het op te stellen meerjarig beleidsplan Opvang & Bescherming. Dit wordt een breed beleidsplan over ondersteuning, wonen, welzijn en participatie van deze mensen. Behoud en herstel van zelfregie, meer ontwikkeling naar zelfstandig(er) wonen en participatie, goede ondersteuning voor wie blijvend beschermd wonen nodig heeft, preventie van dakloosheid en maatschappelijke uitval, komen erin aan de orde.
 • Een uitdaging voor 2016 is ook zeker de verwachte hoge instroom van asielzoekers en statushouders als gevolg van de grote stroom vluchtelingen uit met name Syrië en Eritrea. Met de noodopvang Heumensoord dragen we in samenwerking met de gemeente Heumen bij aan de opvang van deze groep vluchtelingen. In het thema woon- en groeistad is het realiseren van voldoende huisvesting voor statushouders een speerpunt; we gaan uit van minimaal een verdubbeling van de taakstelling. Voor de opvang van uitgeprocedeerden geldt in 2016 het nieuwe bestuursakkoord dat het rijk en de gemeenten hierover eind 2015 willen afsluiten; we werken hierin samen met Arnhem en komen met een nieuw beleidskader voor de opvang van uitgeprocedeerden.
 • Nijmegen staat samen met de regio voor de uitdaging om door transformatie van de jeugdhulp en nieuwe Wmo de kwaliteit van dienstverlening overeind te houden ondanks de forse bezuinigingen in 2015, 2016 en 2017. In de contracten zijn de aanbieders verzocht die transformatie vorm te geven, gezamenlijk en ketengericht. Het zal echter ook extra investeringen vergen in de keten om die transformatie vorm te geven. Vanuit de Gemeente Nijmegen willen we, samen met de zorgaanbieders, zicht krijgen op die investeringen die noodzakelijk zijn om de transformatie te laten slagen en een zorgzame stad te blijven, zoals we ook aangegeven hebben bij de Zomernota.
  Bij de begrotingsbehandeling in uw Raad presenteren wij de eerste businesscase hiervoor, die gericht is op het investeren in lichtere jeugdhulp om minder zware terreingebonden jeugdzorg in te hoeven zetten. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2016 geven wij aan in hoeverre dit leidt tot een begrotingswijziging.
 • Veranderingen van landelijke wetgeving en Rijksbezuinigingen zijn merkbaar doordat de druk op armoedebestrijding aan het toenemen is. Zo hebben de Rijksbezuinigingen op het gebied van zorg invloed op de manier waarop we financiële ondersteuning kunnen bieden aan mensen met een zorgvraag. We staan deze doelgroep financieel bij, onder meer door onze uitgebreide collectieve aanvullende verzekering (CAZ) en doordat iedereen met een inkomen onder de grens voor de zorgtoeslag de minimale eigen bijdrage voor de Wmo betaalt. Voor de mensen die geen tot weinig financiële draagkracht hebben, kan in sommige gevallen bijzondere bijstand een oplossing bieden.

Speerpunten voor 2016

 • Nieuwe organisatievorm Stips en sociale wijkteams
 • Implementatie nieuw vrijwilligersbeleid
 • Vervoerskostenvoorziening wordt vervangen door kortingsabonnement voor reizen met het OV en de stadsregiotaxi
 • Resultaat gerichte dienstverlening huishoudelijke hulp
 • Meerjarig beleidsplan Opvang & Bescherming
 • Begeleiding hoge instroom asielzoekers, statushouders en uitgeprocedeerden
 • Businesscases transformatieproces Zorg
 • Invoering &Pas
 • Uitvoering aanvalsplan Armoede en Schulden

Partners

Een zorgzame stad realiseren we alleen samen met onze inwoners en met onze partners. Voor zelfregie is niet alleen ondersteuning nodig waarvoor wij verantwoordelijk zijn, maar ook de inzet van mensen uit onze stad, verzekerde zorg, wonen, een stabiele financiële positie, onderwijs en werk. Een zorgzame stad bouwen we dus samen met onze inwoners en partners zoals woningcorporaties en zorgverzekeraars.
Het samenwerkingsconvenant met VGZ zetten we dan ook voort. In 2016 werken we met VGZ aan  samenwerking rond GGZ-problematiek in de wijk, zorg en ondersteuning voor mensen met dementie, bewust en gezond ouder worden en gezonde leefstijl. Zoals al aangestipt, ligt er een sterke relatie met het thema woon- en groeistad, rond de extramuralisering in de zorg en het huisvesten van bijzondere doelgroepen en niet-studerende jongvolwassenen.
Ook het Aanvalsplan armoede en schulden is een belangrijke pijler onder een zorgzame stad. Voor het aanvalsplan zijn we samen met de stad gekomen tot tien ontwikkellijnen. We ontwikkelen een &Pas, voeren meer regie in het veld van armoede en schulden, gaan meer inzetten op preventie, gaan schulden vroeger signaleren en oppakken, houden vaste lasten in op de uitkering waar nodig en willen de bewindvoering in Nijmegen verbeteren. We willen in de uitvoering een paar voorbeelden geven, goed samen gaan werken met onder meer zorg- en welzijnsinstellingen, de STIPS, Sociaal Wijkteams en Regieteams, vrijwillige initiatieven, woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en bewindvoerders.