Woon en groeistad

Nijmegen is een aantrekkelijke stad om te wonen. De stad is in trek en zal de komende jaren blijven groeien. Als we tenminste blijven bouwen. Voor de komende tijd hebben we dan ook een grote ontwikkelagenda om deze groei goed te kunnen accommoderen. Met de ontwikkeling van het Waalfront, de Waalsprong en andere projecten zorgen we voor een dynamische en aantrekkelijke stad.
Een aantrekkelijke woonstad gaat om meer dan goede en voldoende woningen. Ligging, bereikbaarheid, het voorzieningenniveau, cultureel aanbod en cultuurhistorische elementen in het stadsbeeld dragen alle bij aan de aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers.

Onze opgave

 • De nieuwe Woonvisie geeft de kaders voor het woonbeleid. Centraal daarin staan de woningbouwopgave van circa  4.000  woningen tot 2020,  de betaalbaarheid van het wonen,  de verduurzaming van de woningvoorraad, en meer wonen met zorg en service. De uitvoering van de Woonvisie krijgt voor een groot deel zijn beslag in nieuwe prestatieafspraken die we in 2016 afronden. De in juli 2015 van kracht geworden herziene Woningwet geeft ons daarbij een steun in de rug: corporaties moeten naar redelijkheid bijdragen aan de doelstellingen van de Woonvisie, zoals voldoende betaalbare nieuwbouw,  investeringen in duurzaamheid en voldoende goedkope huurwoningen in de bestaande  voorraad.     
 • Wat locaties voor woningbouw betreft geven we prioriteit aan de Waalsprong en het Waalfront. De hier gewenste versnelling wordt vanuit diverse programma's gefaciliteerd met nieuwe bestemmingsplannen en ambitiedocumenten voor projecten. Het herstel van de woningmarkt is hier een belangrijke motor. In de bestaande stad gaan we terughoudend met nieuwe ontwikkelingen om.  
 • Betaalbaarheid van het wonen vraagt onze aandacht; 32% van de Nijmegenaren in een huurwoning loopt het risico niet meer goed rond te kunnen komen. Dit pakken we aan met twee sporen: generiek via afspraken met de corporaties over het aantal goedkope woningen, en specifiek met het aanvalsplan Armoede en Schuld. Dit onderwerp heeft een directe koppeling met onze ambitie om de woningvoorraad te verduurzamen. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar kan ook  zorgen voor lagere woonlasten.
 • Een ander belangrijk punt is de vergrijzing, samen met de extramuralisering en de beperking van de toegang tot WLZ gefinancierde Verpleegtehuizen. Dit vraagt om een flinke slag in het realiseren van meer woningen met zorg. We zijn in 2014 gestart met de uitrol van het Planningskader ”Wonen met Zorg“ in 4 prioriteitsgebieden: Centrum, Midden, Oost en Lindenholt. Dit actualiseren we in 2016, en we werken 9 speerpunten verder uit, waaronder betaalbaarheid  en ggz in de wijk. Daarbij streven we ernaar dat mensen die zorg nodig hebben zoveel mogelijk  in de eigen wijk kunnen blijven wonen.
 • Nijmegen is ook een studentenstad. Aan RU en HAN studeren bijna 40.000 studenten waarvan een groot deel in Nijmegen woont. Zij dragen bij aan de uitstraling, dynamiek, en vitaliteit van de stad. Goede en voldoende studentenhuisvesting is daarom van belang. De afgelopen jaren zijn ruim 1.000  extra  eenheden voor deze doelgroep opgeleverd. Daarmee is de kwantitatieve nood goeddeels opgelost. Maar we zullen vraag en aanbod scherp blijven monitoren in samenwerking met SSHN, RU en HAN.
 • Starters op de woningmarkt, jongeren die voor het eerst een zelfstandige woning betrekken, is een andere groep die onze aandacht verdient. We willen ze graag in de stad houden. Op dit moment gaat ca. 46% van de via Entree aangeboden huurwoningen naar starters, maar de vraag is groter. Er staan nu projecten met 1.000 woningen geschikt voor starters op de rol.  Ca. 400 daarvan worden in 2016 opgeleverd.
 • Een probleem wat aan urgentie wint is de hoge instroom van vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsstatus), waarvoor elke gemeente een taakstelling krijgt om ze te huisvesten. Door de oorlog in het Midden-Oosten en delen van Afrika is het aantal vluchtelingen sterk gestegen, met hogere taakstellingen als gevolg. Om deze mensen te huisvesten blijven we in samenwerking met de corporaties projectmatig zoeken naar extra mogelijkheden voor huisvesting in leegstaande panden. De voormalige SSHN eenheden aan de Griftdijk zijn een eerste project.     
 • Nijmegen krijgt op termijn ook te maken met groei en krimp. In de Woonvisie is dit thema geagendeerd, omdat het hier zijn schaduw al vooruitwerpt: investeringen in vastgoed worden veelal gedaan voor een periode van 50 jaar. In 2015 zijn we gestart met het uitwerken van toekomstscenario's om beter te kunnen anticiperen op demografische verschuivingen in leeftijdsopbouw en verdeling over de stad. In 2016 zal dit worden afgerond. Met als doel een bruikbaar referentiekader  voor toekomstige beleidsontwikkelingen op velerlei  terrein.  

Speerpunten voor 2016

 • Invulling geven aan de uitvoeringsagenda van de Woonvisie.
 • Woningbouwopgave met  1.000 woningen per jaar en versnelling woningbouw in de Waalsprong.
 • Uitwerking top 10 probleempunten wonen en zorg in concrete projectafspraken met partijen.
 • Een nieuwe set prestatieafspraken met de woningcorporaties over woningproductie, betaalbaarheid, wonen met zorg, verduurzaming woningvoorraad en huisvesting doelgroepen  .
 • Extra projecten voor de huisvesting van de hoge instroom aan vergunninghouders.

Partners

Om de doelen en ambities op dit thema te realiseren zijn we als gemeente één van de spelers in een netwerk van partijen en belanghebbenden, in meer horizontale verhoudingen. De Nijmeegse Stadsvisie noemt het een paradigmashift. Op het terrein van wonen en stedelijke ontwikkeling  doen we het al langer. Om resultaten te boeken leggen we verbindingen en vormen we coalities. We zoeken de samenwerking op. Resultaatgericht, en op zoek naar creatieve oplossingen en minder regels. Voor dit thema, een aantrekkelijke woon -en groeistad, doen we dat met bewoners en huurders (organisaties) , woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars, en zorgpartijen.