Stad die werkt en leert

We willen investeren in een sterk, sociaal en duurzaam Nijmegen en verbinden daarbij economische ontwikkeling met arbeidsparticipatie en onderwijs. We spannen ons maximaal in voor economische ontwikkeling, toponderwijs en een aantrekkelijke en groeiende arbeidsmarkt, zodat we optimale ontwikkelkansen bieden en er voor elke inwoner van Nijmegen perspectief op een reguliere baan is. Al deze acties en initiatieven winnen aan kracht door gezamenlijk op te trekken. Samenhangend arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid is een randvoorwaarde voor economische groei, voor innovatie en voor de ontwikkeling van (jonge) mensen tot veelzijdige sociale en verantwoordelijke burgers die een waardevolle bijdrage leveren in werk en samenleving. We hebben daarbij specifieke aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze opgave

 • Nijmegen is een van de belangrijke kennissteden in Nederland en sterk in gezondheidszorg en onderwijs. Binnen de sectoren gezondheidszorg en onderwijs zijn de meeste Nijmeegse banen te vinden, waardoor het van groot belang is te blijven investeren in versterking van Nijmegen als kennisstad. De stad beschikt  over een bovengemiddeld hoog opgeleide beroepsbevolking. Tevens is Nijmegen de thuisbasis van de nationale topsector Health en Life Sciences en heeft in dat kader een (inter-)nationale uitstraling die verder uitgebouwd kan worden. We zoeken ook de verbinding met andere economische regio’s, onder andere met Eindhoven, Oss, Arnhem en Ede-Wageningen.
  Hoogwaardige kennisinstellingen zoals de Radboud Universiteit, Radboud UMC, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, St. Maartenskliniek, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het ROC vormen samen met de kennisintensieve bedrijven de ruggengraat van onze kennisstad. De Nijmeegse campus, gevormd door Campus Heijendaal, Novio Tech Campus en de HAN Campus, is de hotspot voor innovatie en kennisontwikkeling.
  Investeren in Nijmegen als kennisstad betekent investeren in hoogopgeleiden en aantrekken en accommoderen van kennisintensieve bedrijven. We stellen ons hierbij tot doel dat er ook sprake moet zijn van een spin-off naar de onderkant van de arbeidsmarkt. Groei van de kenniseconomie en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheidsgroei zorgt voor een ‘trickle down’-effect naar de onderkant van de arbeidsmarkt en  voor groei van banen voor laagopgeleiden.
 • Naast gezondheidszorg en onderwijs zijn sectoren als de logistieke dienstverlening, de maakindustrie, semiconductors, energie- en milieutechnologie (EMT) en chemie belangrijk voor de Nijmeegse economie. Vanwege haar strategische ligging aan de Waal heeft Nijmegen een goede positie om logistieke dienstverlening verder uit te bouwen. Juist voor de onderkant van de arbeidsmarkt bieden de sectoren logistieke dienstverlening en EMT kansen op werk.
  Ook onze binnenstad, de 2e grootste werklocatie van Nijmegen, biedt zeer goede werkgelegenheidskansen in de sectoren horeca en detailhandel voor lager opgeleiden.
  Met de inzet van onze accountmanagers geven we  invulling aan het met raad en daad terzijde staan van ons bedrijfsleven, zowel in het kader van economische ontwikkeling (behoud bestaande werkgelegenheid en creëren nieuwe werkgelegenheid), als in het kader van toename van arbeidsparticipatie.
 • De Economische Raad Nijmegen (ERN), bestaande uit vertegenwoordigers van overheid, ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen, vormt de stuurgroep voor de uitvoering van de Economische Innovatie Agenda 2020. Met de uitvoering van deze agenda willen we de komende jaren concrete resultaten boeken in de versterking van Nijmegen als kennisstad. Zo voert de ERN  jaarlijkse scans uit op het vlak van innovatie, internationale profilering en human capital. Daarmee krijgen we inzicht in de discrepanties die er zijn tussen vraag en aanbod van arbeid en de rol die het onderwijs hierin kan spelen. De output van de scans vormt de input voor door de ERN nieuw te ontwikkelen projecten. Ook werkt de ERN aan een strategische  acquisitieaanpak, een aanpak voor startup’s en spinoff’s en het versterken van het organiserend vermogen van het MKB. Daarnaast ondersteunen we de nieuwbouw van de Gelderland International School en werken we aan passende huisvesting voor expats. De ERN presenteert begin 2016 de 'innovatiebarometer', die inzicht geeft in de ontwikkeling van onze kenniseconomie.
  Voor de uitvoering van de Economische Innovatie Agenda 2020  zetten we jaarlijks € 250.000,- extra in, aangevuld met de in 2015 verkregen middelen uit het provinciaal programma Topsectoren en Innovatie. We zien het vernieuwde Ondernemersfonds als een belangrijk instrument voor stimulering van samenwerking en innovatie in het bedrijfsleven. Naast de samenwerking op Nijmeegse schaal tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de ERN, wordt ook op de schaal van de regio de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen versterkt. De in oprichting zijnde Economic Board regio Arnhem-Nijmegen richt zich daarbij specifiek op het versterken van de topsectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen.  
 • De Nijmeegse arbeidsmarkt  laat twee gezichten zien. In verschillende sectoren is er een tekort aan arbeidskrachten op middelbaar en hoger niveau. Daartegenover staat dat het arbeidsaanbod op de lagere niveaus de vraag verre overstijgt. Een sterke kenniseconomie verlangt een flexibele arbeidsmarkt met een goede afstemming van vraag en aanbod op alle niveaus. Hierop willen we sterker sturen. We spreken werkgevers aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van groot belang om een leven lang leren maximaal te stimuleren en toptalenten in de stad en regio op te leiden, aan te trekken en te behouden. Onze aanpak richt zich op alle segmenten van de arbeidsmarkt waar zich krapte of werkloosheid voordoet, met nadrukkelijke aandacht voor de aansluiting van de onderkant van de arbeidsmarkt. Een hogere uitstroom uit de bijstand naar werk is belangrijk. Daarvoor zetten we ook loonkostensubsidies in.
 • De inzet van re-integratiemiddelen richten we op oplossingen voor werkgevers, onder andere door een lokale loonkostensubsidieregeling. Door werkgevers op deze manier te ondersteunen, creëren we de meeste kansen voor de werkzoekenden uit onze doelgroep. We ondersteunen ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een bedrijf willen starten. Er is een nauwe samenwerking tussen de accountmanagers Economische Zaken en Werk, ook op het gebied van acquisitie bij bedrijven. Daarnaast  is er een stevige verbinding tussen Bureau Zelfstandigen en het Bedrijvenloket, waardoor we een logische ingang creëren voor starters en voor gevestigde ondernemers. De grote groep ZZP-ers heeft onze bijzondere aandacht.
 • Jaarlijks komen honderden goed opgeleide jongvolwassenen op de arbeidsmarkt in onze stad. Maar er zitten ook nog te veel jongeren thuis zonder afgeronde opleiding en zonder werk. Samen met het onderwijsveld hebben we de gezamenlijke ambitie  alle jonge mensen in Nijmegen optimale ontwikkelingskansen te bieden, zodat ze het onderwijs verlaten met een diploma en ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren in werk en samenleving. We stimuleren dat onderwijsinstellingen verantwoordelijkheid nemen in het creëren van een doorgaande ontwikkellijn voor elke leerling en student, en een beroepsonderwijsaanbod dat aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt. Ook stimuleren we dat er op school en thuis ondersteuning beschikbaar is als dat nodig is. Partnerschap met ouders en aandacht voor professionalisering zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Voor jongeren die in ons reguliere onderwijssysteem tussen wal en schip (dreigen te) vallen, zetten we samen met onderwijs, zorgpartijen en arbeidsmarkt een passende alternatieve route op.
 • Naast het investeren in goed onderwijs, vinden we de bestrijding van jeugdwerkloosheid heel belangrijk. Dit doen we samen met werkgevers en ondernemers, bijvoorbeeld door het inzetten van het Ondernemersfonds. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld en het bedrijfsleven een programma gericht op studie- en beroepskeuze, met zowel goede informatie over keuzes als mogelijkheden om in de praktijk ervaring op te doen.

Speerpunten voor 2016

 • Opstellen van een uitvoeringsagenda Stad die werkt en leert, met integrale projecten waarin de brug wordt geslagen tussen (kennis)economie, het stimuleren van arbeidsparticipatie en onderwijs.
 • De scans op het vlak van innovatie, internationale profilering en human capital die in het kader van de economische innovatie agenda 2020 plaatsvinden, vertalen in concrete projecten en activiteiten.
 • Presentatie van de Innovatiebarometer.
 • 305 banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit doen we samen met werkgevers uit het bedrijfsleven en overheidssector in de regio Rijk van Nijmegen (op grond van de afspraken uit het Sociaal Akkoord).

Partners

Belangrijke partners bij de uitwerking en realisatie zijn: de regiogemeenten en andere overheden, UWV, vakbonden, Werkbedrijf, Leerplicht RMC, werkgevers, bedrijven, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, Economische Raad Nijmegen, intermediaire organisaties zoals Kvk, Health Valley, Businesscluster Semiconductors en Kiemt, ondernemers- en  bedrijvenverenigingen zoals IKN, ECN, VNO/NCW.