Duurzame stad

We zetten forse stappen om Nijmegen te verduurzamen: het warmtenet zorgt nu voor duurzame warmte in de Waalsprong en de burgerwindcoöperatie plaatst in 2016 de eerste 4 grote windturbines langs de A15.
Initiatief en participatie van bewoners, bedrijven, instellingen en scholen zijn essentieel. Daarin blijven we investeren, bijvoorbeeld met Power2Nijmegen en "Groen verbindt". We willen initiatieven van onderop ondersteunen, ruimte geven en verbinden. Waar nodig investeren we ook zelf in duurzaamheidsmaatregelen, zoals fietsroutes, openbaar vervoer, elektrische laadpalen, afvalinzameling en de verduurzaming van  ons eigen vastgoed.

Onze opgave

 • Onze inspanningen blijven erop gericht om in 2045 energieneutraal te zijn. We zetten zwaar in op energiebesparing (10 procent extra in de periode 2014-2018), zon- en windenergie, naast maximale inzet van het warmtenet, ook voor bestaande bouw. We streven samen met onze regionale partners naar een circulaire en biobased economie die ook voor een positief effect voor de regionale werkgelegenheid en lagere woonlasten voor onze inwoners moet zorgen.
 • We leggen extra nadruk op duurzame stedelijke ontwikkeling en duurzame economie. Op deze terreinen denken we het meeste rendement te halen uit het thema Duurzame stad. We hebben de universiteiten van Nijmegen en Wageningen gevraagd de ontwikkelingskansen van een circulaire economie in onze regio te onderzoeken. Uiteraard zijn er ook met andere programma's diverse raakvlakken (openbare ruimte, mobiliteit, bestuur en middelen, grondbeleid en zorg & welzijn). In 2016 zullen we onze sturing op dit thema evalueren en dit terugkoppelen aan uw raad.
 • De Nijmeegse aanpak van de energietransitie wordt landelijk en internationaal gewaardeerd. Dat biedt kansen om onze aanpak nog een extra boost te geven, bijvoorbeeld met een Citydeal onder de vlag van de landelijke Agenda Stad. Met een dergelijke citydeal van Gelderse steden verwachten we de verbindingen tussen bedrijfsleven, onderwijs-en onderzoeksinstellingen en overheden structureel te versterken.
 • In de afgelopen jaren hebben in onze stad en de omgeving steeds meer bedrijven werk gemaakt van energiebesparing en duurzame energie. Bedrijvenverenigingen zoals TPN-West en Bedrijvenvereniging Nijmegen-Zuid ontwikkelen vooruitstrevende initiatieven om hun werkgebied structureel te verduurzamen. Deze initiatieven ondersteunen we van harte.
 • We zien een grote potentie voor een groene economie in onze regio. Met grote en kleine bedrijven, onderzoek- en onderwijsinstellingen en mede-overheden willen we dit potentieel ontsluiten, verbinden en versterken. We verwachten dat als bedrijven meer van elkaars productieketens weten er nieuwe vormen van bedrijvigheid ontstaan die stevig kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. We zien onze rol als faciliterend, verbindend op regionaal en (inter-)nationaal niveau (Agenda Stad), en deels ook taakstellend, bijvoorbeeld bij onze inkoop en aanbesteding. We trachten onze aanpak van extra middelen te voorzien met behulp van Europese financiering. We hebben in 2015 een scan laten maken van de omvang en de ontwikkelkracht van deze sector. Om groeikansen te kunnen benutten en monitoren, gaan we in 2016  met het bedrijfsleven en diverse onderwijsinstellingen aan de slag om die kansen te benutten. Vervolgens implementeren we maatregelen die nog meer zullen bijdragen aan duurzame banen in onze stad en regio.
 • We hebben de ambitie om samen met de woningcorporaties de sociale huurwoningen  op energielabel B te brengen. In 2016 besluiten hoe we de corporaties hierbij zo goed mogelijk structureel kunnen ondersteunen. Tot nu toe isoleren woningeigenaren, vaak met behulp van provinciale en gemeentelijke subsidies, hun  woningen en laten ze zonnepanelen installeren. In 2016 implementeren we een nieuwe constructie om burgers, bedrijven, scholen en sportverenigingen te ontzorgen. Het Loket Duurzaam Wonen zal een belangrijke rol blijven vervullen.
 • Voor de langere termijn willen we de energie-infrastructuur (warmte, gas, stroomvoorziening) in nieuwe en bestaande stadsdelen en wijken optimaliseren, uitgaande van energieneutraliteit op stedelijk niveau. Naast zon- en windenergie en gebruik van restwarmte bezien we ook verdere mogelijkheden voor het gebruik van bodem- en bio-energie. In 2016 stellen we een ruimtelijk masterplan vast voor duurzame decentrale energie. Hiermee vergroten we de sturingskracht van diverse partijen op de toekomstige energievoorziening.
 • We streven naar een groene stad met een gezonde luchtkwaliteit. In 2016 voeren we een Nijmeegse norm in voor roet. De World Health Organisation heeft hiertoe een aanbeveling gedaan en inmiddels hebben ook Amsterdam en Rotterdam hier ervaring mee opgedaan. Uiteraard zullen we de doorwerking van deze norm goed evalueren.
 • Door de klimaatverandering moeten we rekening houden met meer periodes van droogte, hittegolven en extreme regenval. Om een gezonde en leefbare stad te blijven zal meer en meer groene ruimte nodig zijn om water te bergen en de zomerse hitte in de stad te dempen. Ook in 2016 staat onze aanpak "Groen Verbindt" centraal, waarbij we bewoners uitdagen en faciliteren om bij te dragen aan het groen in de wijken en letten op de ecologische kwaliteit. We geven het groen in de Burchtstraat en op Kelfkensbos hierbij extra aandacht.
 • Wij werken verder aan ons beleid ten aanzien van het integraal (afval)waterbeheer. In 2016 leggen wij de raad een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (2017-2023) voor.
 • Onze inzet op elektrisch vervoer (uitbreiding walstroom Lindenberg- en Waalhaven, e-laadpalen), vervoer op groen gas, en het stimuleren van fietsen, met bijvoorbeeld de uitbreiding van ons snelfietsroutenetwerk, en schoon openbaar vervoer dragen ook bij aan een gezond leefklimaat.

Speerpunten voor 2016

 • Realisatie 4 grote windturbines De Grift.
 • Besluit over uitbreiding warmtenet.
 • Versterking en verbreding initiatieven circulaire economie.
 • Citydeal Gelderse steden energietransitie.
 • Besluit hoe we woningcorporaties structureel ondersteunen om sociale huurwoningen op energielabel B te brengen.
 • Nieuwe financieringsconstructie voor burgers, bedrijven, scholen en sportverenigingen bij het isoleren van panden en het plaatsen van zonnepanelen.
 • Masterplan voor duurzame decentrale energie.
 • Invoering Nijmeegse roetnorm.
 • Uitbreiding walstroom Lindenberg- en Waalhaven.
 • Doorzetten aanpak “Groen Verbindt”, met extra aandacht voor het groen in de Burchtstraat en op Kelfkensbos.
 • Een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (2017-2023).

Partners

We zien een grote potentie voor een groene economie in onze regio. Met grote en kleine bedrijven, onderzoek- en onderwijsinstellingen en mede-overheden willen we dit potentieel ontsluiten, verbinden en versterken. We verwachten dat als bedrijven meer van elkaars productieketens weten er nieuwe vormen van bedrijvigheid ontstaan die stevig kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie, die gebruikt maakt van hernieuwbare grondstoffen en voorkomt dat niet bruikbare afvalstromen ontstaan. Een belangrijk deel van onze partners is vertegenwoordigd in de netwerken Power2Nijmegen en het Nijmeegs energieconvenant. Met Arnhem hebben we afgesproken de netwerken Energy made in Arnhem en Power2Nijmegen met elkaar in verbinding te brengen.
Met de omliggende gemeenten werken we samen aan duurzaamheid en de energietransitie in het regionale portefeuillehoudersoverleg.