Bruisende Binnenstad

De binnenstad van Nijmegen is een belangrijke woon- en werklocatie in de stad. De binnenstad is als drager van de identiteit van Nijmegen en de (cultuur)geschiedenis van onze stad het visitekaartje voor Nijmegen. De binnenstad herbergt een breed scala aan functies: winkels, horeca, cultuur, wonen, dienstverlening, ambacht etc. De binnenstad van Nijmegen trekt bezoekers uit de gehele regio en zorgt er voor dat Nijmegen haar rol als belangrijke centrumstad in en voor de regio kan waar maken. Gezien het belang van de binnenstad zetten we de komende jaren actief in op het sterker en nog aantrekkelijker maken van de  binnenstad.

In de binnenstad treffen we een evenwichtige en duurzame voorzieningenstructuur aan. Het gebied is opgebouwd  uit het centrale A1 winkelgebied waar vooral de filiaal- en ketenbedrijven zijn gevestigd. Daaromheen treffen we de ringstraten aan, waarin vooral MKB-bedrijven met hun eigen typisch Nijmeegs karakter gevestigd zijn. Het winkelgebied is vrij compact. Detailhandel is en blijft de belangrijkste trekker van de Binnenstad. De vernieuwing in deze sector gaat in een hoog tempo door: schaalvergroting, internethandel en veranderend consumentengedrag. Functiemenging met name bij detailhandel en horeca neemt sterk toe. Tegelijkertijd zien we dat de bezoeker van de binnenstad niet alleen komt om te winkelen, maar steeds meer gebruik maakt van andere functies. De bezoeker komt naar de binnenstad omdat daar wat te beleven valt en maakt ook gebruik van het aanbod aan horeca, cultuur en evenementen. De binnenstad weet zich aan te passen aan veranderingen die in de maatschappij gaande zijn en die zich uiten in een veranderend bezoekgedrag. Dit maakt dat we kunnen spreken van een duurzame binnenstad, die ook op de lange termijn voldoende voorzieningen heeft om bezoekers te blijven trekken.  

Onze opgave

 • We hebben een Agenda voor de Binnenstad opgesteld, waarin een breed scala aan projecten wordt gepresenteerd. We werken bij de uitvoering langs 3 pijlers:
 • We willen aanbod en de ambiance in de binnenstad verder versterken . Nu al waardeert de bezoeker de binnenstad met een 7,5. We willen deze hoge waardering vasthouden.
 • We ondersteunen het transformatieproces in de binnenstad “van place to buy” naar “place to meet”.
 • We zetten actief in op aanpak van de leegstand.
 • Diverse projecten zijn in uitvoering. Belangrijke ontwikkellocaties in de Binnenstad worden met voorrang opgepakt: de Bloemerstraat, Waalkade en omgeving Station CS. In de Bloemerstraat vindt o.a. herinrichting van de openbare ruimte plaats. Op de Waalkade wordt uitvoering gegeven aan verzamelde plannen voor een nog levendigere Waalkade. Bij het Station CS willen we ruimte bieden aan nieuwe functies als gemakwinkels en dienstverlening en gaan we invulling geven aan de leegstaande kantoorpanden. De directe verbinding van Station CS via Smetiustraat-Bloemerstraat richting Plein 1944 willen we verbeteren.  
 • We hebben een begin gemaakt met de uitvoering van de nota “Binnenstad van de Toekomst”,  een visie op transformatie en de aanpak van de leegstand. Onderdeel van de aanpak leegstand zijn o.m. de inzet van een transformatiefonds, een nieuwe investeringsregeling en aanpak van de vier aandachtsgebieden Bloemerstraat, Molenpoortpassage, Hertogstraat en Waalkade. Bij de aanpak van deze gebieden wordt gewerkt aan de hand van een integrale aanpak (vanuit optiek openbare ruimte, economie, mobiliteit, cultuur, cultuurhistorie etc.).
 • We volgen op regelmatige basis de leegstandsontwikkelingen in de binnenstad. In de begroting is de indicator “zuivere leegstand kernwinkelgebied stadscentrum” opgenomen. Dit is de zuivere leegstand binnen het kernwinkelgebied. We willen dat de zuivere leegstand van het kernwinkelgebied in de binnenstad minimaal op het niveau blijft van het gemiddelde van vergelijkbare kennissteden maar liever nog daarbeneden komt. Het streven is dan ook om dit percentage in 2016 te laten dalen.
 • Naast winkelen wordt beleven in de binnenstad voor bezoekers steeds belangrijker. Evenementen dragen bij aan beleving. Kroonjaar 2016 wordt een belangrijk evenementenjaar, waarin naast bestaande evenementen tal van bijzondere momenten worden gevierd. We fungeren als startplaats en finishplaats voor de Giro d’Italia. We komen met  een  locatie-gebonden evenementenbeleid, waarin per locatie een typering van evenementen voor die locatie wordt gegeven. Het locatie-gebonden evenementenbeleid wordt afgestemd met organisatoren en bewoners. We verbeteren de culturele programmering door o.a. te sturen op samenwerking en investeren in culturele voorzieningen in de binnenstad, o.a. renovatie van de Vereeniging en ontwikkeling van de Bastei . We investeren in het meer zichtbaar en beleefbaar maken van onze geschiedenis met het programma “Verleden verbeeld”.  
 • We voeren nieuwe beleidslijnen voor standplaatsen  in en gaan werken met een nieuwe marktverordening.

Speerpunten voor 2016

 • Kroonjaar 2016.
 • De Bezoeker waardeert de binnenstad met een 7,5 en dit willen we vasthouden.
 • Leegstand binnenstad blijft gelijk aan vergelijkbare steden of daalt.
 • Uitvoering Plan van Aanpak Leegstand: o.a. Transformatiefonds, Investeringsregeling, Pandenbank, Aanjaagteam creatieve sector.
 • Actief aan de slag met de vier aandachtsgebieden Bloemerstraat, Waalkade,  Molenpoortpassage en Hertogstraat/ en Kelfkensbos.
 • Nieuwe marktverordening.
 • Aanpak looproute Smetiusstraat-Burg.Hustinxstraat-CS

Partners

Als het gaat om het verder versterken van de binnenstad komen we diverse betrokken partijen tegen. Het gaat daarbij o.m. om vastgoedeigenaren, retailers, horecaondernemers, bezoekers en bewoners. Deels zijn deze partijen georganiseerd, o.a. in het Huis voor de Binnenstad, het Regie Platform Bewoners en de Werkgroep Vastgoed. Bij projecten in de Binnenstad trekken we met  deze partijen op en zien een duidelijke rol voor  hen weggelegd. Denk bij voorbeeld aan de aanpak van leegstand waar we vastgoedeigenaren middels een Investeringsregeling willen aanzetten om te investeren in leegstaande panden.