Stad in de regio

We werken op veel terreinen in regionaal en grensoverschrijdend verband samen. Met regionale samenwerking zorgen we voor efficiency- en agglomeratievoordelen, werven we externe middelen, verbeteren we de concurrentiekracht van de lokale economie, verbeteren we het vestigingsklimaat, verbeteren we de bereikbaarheid en bereiken we draagvlak voor onze educatieve en sociaal-culturele voorzieningen. Een goede relatie met het Gelderse provinciebestuur en onze buren, zowel gemeenten en regio’s, is een belangrijke randvoorwaarde voor de regionale én stedelijke ontwikkeling.

Onze opgave

 • Na besluitvorming in de herfst 2015 in de raden van de 18 aangesloten gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen, is een start gemaakt met het Gemeenschappelijk Orgaan, platform voor overleg en afstemming  op de beleidsterreinen economie, wonen, mobiliteit en duurzaamheid. In vier portefeuilleoverleggen wordt de regionale samenwerking opnieuw vorm gegeven. Belangrijk is daarbij dat na een periode van onduidelijkheid naar buiten, met name naar Rijk en Provincie, wordt uitgestraald dat de regionale samenwerking op orde is en marcheert. Daarmee maken we in de concretisering  van de MIRT Agenda, van de Omgevingsagenda en van de Agenda Stad een betere kans op steun van departementen en provincie. In de eerste helft van 2016 moeten de eerste successen geboekt kunnen worden. Eind 2016 evalueren we het Gemeenschappelijk Orgaan en stellen we waar nodig de werkwijze bij.
 • De start van de Stichting Economic Board Region Arnhem Nijmegen heeft een stevige impuls gegeven aan het vertrouwen bij de partners dat wij gezamenlijk in staat zullen zijn om de economische ontwikkeling van de regio vaart mee te geven. Het feit dat de Provincie Gelderland participeert, dat er samenwerking is met de Food Valley en met de Wageningse Universiteit, dat de grote kennisinstellingen en bedrijven in de Economic Board investeren, zorgt voor elan en optimisme, noodzakelijk voor een vliegende start. De aanstelling van een kwartiermaker moet op afzienbare termijn leiden tot een klein maar efficiënt opererend projectbureau.
  Voor een aantal van de uitvoerende taken van voorheen de Stadsregio is een praktische oplossing gevonden. Nu voor het doelgroepenvervoer, de woonruimteverdeling en de lobby van Bureau Brussel pragmatische organisatorische oplossingen zijn gevonden is een einde gekomen aan slepende structuurdiscussies die de bestuurlijke verhoudingen in de regio bedreigden.
 • De Modulaire Gemeenschappelijke  Regeling Rijk van Nijmegen heeft in haar eerste jaar belangrijke voortgang geboekt. In het komende jaar streven wij naar verdere uitbouw met modules voor bijvoorbeeld ICT, naar professionalisering van de ondersteuning en naar het benutten van de MGR als samenwerkingsplatform voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen.  Niet alle regionale samenwerking is in gemeenschappelijke regelingen beklonken en in veel gevallen is dat ook niet nodig. In het sociale domein zijn rondom het thema zorg daarvan positieve voorbeelden in het Rijk van Nijmegen te noemen die het komend jaar worden doorontwikkeld. Uitgangspunt blijft, conform de Stadsvisie: schaal en vorm volgen functie.
 • De Euregio Rijn Waal studeert op mogelijkheden om een platform te creëren voor grensoverschrijdende  ontmoetingen en gesprekken tussen bestuurders, ondernemers, maatschappelijke instellingen. Dit kan voorzien in een leemte. Wij zijn al langere tijd van mening dat de Euregio te veel wordt gezien als een loket voor Interregsubsidies. Een meer politiek ontmoetingsforum speciaal voor volksvertegenwoordigers is in de maak. Het Nijmeegse gemeentebestuur steunt deze voornemens.
 • In Gelderland nemen we deel aan de GelreStad-samenwerking tussen de vier grote steden en de provincie. Een lichte constructie, een vrijwillige samenwerking. In 2016 zal de samenwerking zich vooral richten op de samenwerking rondom het thema energietransitie, waarbij wij ons zowel landelijk (Agenda Stad) als Europees (Urban Agenda) willen profileren als koploperregio.

Speerpunten voor 2016

 • Invulling geven aan het Gemeenschappelijk Orgaan.
 • Verdere uitbouw van de MGR Rijk van Nijmegen met o.a. module voor ICT.
 • Euregio Rijn Waal ook laten fungeren als politiek platform voor grensoverschrijdende ontmoetingen.
 • De samenwerking tussen de vier grote steden en de Provincie (Gelrestad) richten op het thema energietransitie.

Partners

Het thema Stad de regio gaat volledig over de samenwerking met partners in de regio zoals Buurgemeenten, overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen, corporaties etc.