Investeringen

Investeringen

Het investeringsplan is een belangrijk instrument voor het geven van impulsen aan de stad. Dit gebeurt via het investeringsplan in de Stadsbegroting of via de Planexploitaties. Direct na het gereedkomen van de investering komen de lasten van de uitvoering ten laste van de begroting.

Investeringsbeleid

Investeringen kunnen gebruikt worden om een impuls te geven aan beleidsgebieden of geschikt om knelpunten op te lossen waarmee geen rekening was gehouden. Door het investeringsbeleid is het niveau van kapitaallasten stabiel; de jaarlijks beschikbaar komende ruimte wordt weer als dekking ingezet voor nieuwe investeringen.

Kapitaallasten

De ontwikkeling van de kapitaallasten is hieronder in tabelvorm weergeven. Daaronder geven we de verwachte kapitaallasten weer en het saldo hiervan. De komende jaren laat dit een negatief beeld zien. Ervaring leert dat wegens allerlei verschillende oorzaken de doorlooptijd van de uitvoering afwijkt van de oorspronkelijke planning en dat daarmee de kapitaallasten ook pas later ten laste van de begroting komen.

Kapitaallasten (bedragen * € 1 miljoen)

2016

2017

2018

2019

Stand primitieve begroting

41,02

41,39

41,83

41,83

Tussentijdse Besluitname

Aanschaf mini-containers oud papier

0,13

0,13

0,12

0,12

Overdracht Brandweerpanden

-0,70

-0,68

-0,66

-0,66

Effecten vanuit

Woningen

0,06

0,10

0,12

0,15

Niet-woningen

0,40

Totaal

40,51

40,94

41,41

41,84

Verwachte kapitaallasten

40,99

42,33

42,80

42,63

Tekort

-0,47

-1,38

-1,38

-079

Om een beeld te geven van de meerjarige kapitaallasten en daarmee te laten zien dat het negatieve beeld niet structureel is laten we onderstaande meerjarige doorkijk zien.

Bedragen * € 1 miljoen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Kapitaallasten in de begroting

40,5

40,9

41,4

41,8

42,2

42,6

43,0

43,4

43,8

Nodig voor bestaande activa, bulk kredieten en overige

38,7

37,9

37,0

36,7

36,2

35,7

35,5

34,7

33,6

Investeringsplan 2014-2017

2,3

4,4

5,8

5,9

6,1

6,0

5,8

5,6

5,5

Vrijvallende kapitaallasten

-0,5

-1,4

-1,4

-0,8

-0,1

1,0

1,7

3,1

4,7

Nieuwe investeringen

Voor nieuwe investeringen hebben we een ruimte van € 12,6 miljoen. Vanuit de nieuwe jaarschijf is er € 10 miljoen beschikbaar en vanuit vrijvallende kredieten uit 2014 is er nog eens € 2,6 miljoen beschikbaar. Deze investeringsruimte willen wij volledig benutten met de investeringen die in onderstaande tabel zijn  opgenomen. Van dit bedrag is € 1,9 miljoen ingezet in 2015 bij de Zomernota. De overige € 10,6 miljoen is in deze Stadsbegroting verwerkt. De investeringen die gekoppeld zijn aan een thema zijn bij het desbetreffende thema toegelicht. De vervanging van de parkeerapparatuur CWZ wordt onder de tabel toegelicht. Deze hebben we niet bij een thema ondergebracht.

Omschrijving

programma

2016

2017

2018

2019

Woon en groeistad

I1.    Ontwikkelingen Wijkcentrum Schalmei

Sport en Acc.

290

I2.    Vervangen speeltoestellen in Speeltuin De Leemkuil

Sport en Acc.

450

250

100

I3.    Vervanging kunstgrasvelden buitensport acc.

Sport en Acc.

  950

I4.    Vlak-elastische sportvloer in Vocasahal of Hengstdal.

Sport en Acc.

194

I5.    Vervangingsinvesteringen speelvoorzieningen

Wijkontwikkeling

188

231

226

Stad die werkt en leert

I6.    Bewegingsonderwijs Kristallis

Onderwijs

200

Duurzame stad

I7.    Plaatsen 60 ondergrondse containers binnenstad

Openbare ruimte

650

Bruisende Binnenstad

I8.    Renovatie de Vereeniging

Sport en Acc.

4.000

I9.    Aanpak Waalkade

Grondbeleid

1.000

1.400

Niet aan thema gekoppeld

I10. Vervanging parkeerapparatuur CWZ

Mobiliteit

550

We moeten de parkeerapparatuur CWZ in 2017 vervangen. Uitstel is risicovol omdat de leverancier stopt met het product en na 2017 geen onderhoud meer pleegt.

Investeringen woon en groeistad

Een aantrekkelijke woonstad is meer dan het aanbod van goede woningen. Bij een prettige woonomgeving horen o.a. welzijn-, speel- en sportvoorzieningen.
Wijkcentrum de Schalmei in Neerbosch-Oost heeft een belangrijke wijkfunctie maar de uitstraling van het gebouw  is gedateerd. Bij mogelijke nieuwbouw van basisschool de Octaaf (2016-2017) ontstaat een situatie om ook het wijkcentrum te actualiseren en de ingang te verplaatsen.
Twee grote toestellen in speeltuin De Leemkuil zijn aan vervanging toe. Op basis van technische levensduur is vervanging van de toplaag van kunstgras voetbalveld(en) bij VV Trekvogels noodzakelijk in 2019. Bij verregaande samenwerking tussen de volleybalverenigingen Pegasus en Vocasa is door de gemeente toegezegd een vlak-elastische sportvloer te plaatsen in één van beide hallen.
In de periode 2002-2006 heeft Nijmegen geïnvesteerd in noodzakelijke verbeteringen en uitbreidingen van alle speelvoorzieningen. Inmiddels is het investeringsbudget speelvoorzieningen geschrapt en is er een bezuiniging op wijkspeeltuinen doorgevoerd. Mede door het hoge investeringsvolume in de periode 2002-2006 in speelvoorzieningen zien we nu een hoge vervangingsvraag. Na doorvoering van een verdere versobering en rekening houdend met een ander speelconcept zijn de komende jaren extra middelen nodig.

Investeringen Stad die werkt en leert

Op basis van het huidige leerlingenaantal van Kristallis Kinderdorp Neerbosch (categorie 4 leerlingen) is een sporthal nodig om te voldoen aan de uren bewegingsonderwijs; een zorgplicht van de gemeente. Het beschikbare budget van € 950.000 is ontoereikend omdat er meer leerlingen worden verwacht en de sporthal groter wordt. De meerkosten worden geraamd op ongeveer € 2 ton.

Investeringen Duurzame Stad

In 2016 worden circa 60 ondergrondse containers in de binnenstad geplaatst. De kosten hiervan, € 650.000, hebben we als nieuwe investering opgenomen.

Investeringen Bruisende Binnenstad

De claim voor Renovatie van de Vereeniging in de Zomernota 2015  van in totaal € 5,5 miljoen betreffen diverse werkzaamheden in de jaren 2015 – 2017 die vallen binnen de “sobere” variant van het Masterplan. Dit houdt in dat we bij het herstellen van de Vereeniging uitgaan van een goede, efficiënte renovatie waarbij we optimaliteit  nastreven. Het Masterplan geeft een keuzemodel bij een beperkt budget. Het gaat om werkzaamheden aan de Grote Zaal, de foyers, de hoofdentree, de kassaruimte, de keuken van het Grand Café en installatieonderdelen. Voor de noodzakelijke werkzaamheden die in 2015 gepland staan, is middels een brief aan de provincie gevraagd om een bijdrage vanuit de Robuuste Investeringsimpuls van € 1,5 miljoen. Indien deze bijdrage (gedeeltelijk) wordt toegekend, kan het bedrag van deze claim voor Nijmegen in 2015 (gedeeltelijk) komen te vervallen. Op dit moment is de verwachting dat de provincie ongeveer € 0,4 miljoen extra zal bijdragen. Het bedrag van deze claim in 2015 ad € 1,5 miljoen komt ten laste van de vrijgevallen investeringsruimte 2014.

Investeringen aanpak Joris Ivens plein en Toegankelijkheid Openbare Ruimte

Tijdens het debat bij de Zomernota heeft Uw Raad twee moties ingediend die effect hebben op het investeringsplan. Het betreft een investeringskrediet voor de aanpak van het Joris Ivensplein en drie jaren een krediet voor verbetering van de toegankelijkheid in de openbare ruimte.
Dit laatste krediet hebben we ondergebracht in het overzicht van de bulkkredieten.

Met toevoeging van de nieuwe investeringen ziet het investeringsplan er als volgt uit:

programma

Investering

k-nummer

oorspr.

mut.

1e

2e

3e

2015
4e

1e

2e

3e

2016
4e

1e

2e

3e

2017
4e

1e

2e

3e

2018
4e

1e

2e

3e

2019
4e

Dienstverlening & Burgerzaken

Modernisering GBA

K000222

0,3

Citymarketing, Cultuur en Cultuurhistorie

Masterplan oude stad

K000010

0,5

Citymarketing, Cultuur en Cultuurhistorie

Cultuurhistorie

K000168

1,0

Citymarketing, Cultuur en Cultuurhistorie

Cultuurspinnerij

K000224

0,5

Citymarketing, Cultuur en Cultuurhistorie

Bloemerstraat

K000225

0,5

Duurzaamheid

Valkhofpark/Hunnerpark

K000080

1,7

Duurzaamheid

De Bastei

K000171

0,5

Duurzaamheid

Nijmegen West-Groene Buffer

K000239

1,0

Economie en Werk

Waalkade

K000071

18,2

Grondbeleid

Vasim

K000214

2,7

Grondbeleid

Aanpak Waalkade

2,4

Mobiliteit

laatste deel Fietsroute N-Beuningen

K000032

1,3

Mobiliteit

Fietstunnels Waalsprong

K000161

7,1

Mobiliteit

Parkeerapparatuur Marienburggarage

K000187

0,3

Mobiliteit

Aanleg dorpensingel

K000190

5,0

Mobiliteit

Groene route

K000199

3,0

Mobiliteit

Tunnel Westzijde Spoorzone

K000223

2,5

Mobiliteit

Stationsplein

K000229

3,0

Mobiliteit

Waalbrug fiets- en busbaan

K000230

5,0

Mobiliteit

Fietsvriendelijke maatregelen

K000231

5,0

Mobiliteit

Park & Ride

K000240

1,2

Mobiliteit

Vervanging Parkeerapparatuur CWZ

0,6

Onderwijs

Primair Onderwijs Groot Oosterhout

K000198

7,0

Onderwijs

Bewegingsonderwijs Kristallis

K000207

1,0

0,2

Openbare Ruimte

Mini Containers

K000241

1,5

Openbare Ruimte

Ondergrondse Containers

0,7

Aanpak Joris Yvens plein

0,2

Sport en Accommodaties

Ondersteuning Quick

K000149

1,0

Sport en Accommodaties

Talent Centraal

K000193

5,0

Sport en Accommodaties

Kunstgrasvelden

K000194

1,3

Sport en Accommodaties

Vervanging Kunstgrasvelden

K000194

1,4

Sport en Accommodaties

Renovatie de Vereeniging

K000197

1,5

Sport en Accommodaties

Renovatie de Vereeniging

K000197

4,0

Sport en Accommodaties

Renovatie de Vereeniging

K000197

1,9

Sport en Accommodaties

Revitalisatie Binnensportaccomodaties

K000200

1,0

Sport en Accommodaties

Stevenstoren

K000203

1,3

Sport en Accommodaties

Nieuw Balveren 5e veld

K000205

0,2

Sport en Accommodaties

Bestaande voorzieningharten

K000206

0,2

Sport en Accommodaties

Sportpark Staddijk

K000227

0,1

Sport en Accommodaties

Renovatie Sporthal Meijhorst

K000228

1,0

Sport en Accommodaties

WC de Brack

K000232

0,1

Sport en Accommodaties

Aanpassing wijkaccomodaties ivm WMO

K000233

0,2

Sport en Accommodaties

Kinderboerderij Kobus

K000234

0,3

Sport en Accommodaties

Waalhalla

K000244

0,4

Sport en Accommodaties

Vlak-elastische vloer

0,3

Sport en Accommodaties

Speeltoestellen de Leemkuil

0,8

Sport en Accommodaties

Wijkcentrum de Schalmei

0,3

Wijkontwikkelingen

Vervanging Speelvoorzieningen

0,6

Zorg en Welzijn

Skaeve Huse

K000192

0,3

Zorg en Welzijn

Skaeve Huse 2e locatie

K000192

0,7

Zorg en Welzijn

Jongerencentrum Nijm.Noord

K000204

0,4

Zorg en Welzijn

NUNN Renovatie

K000226

0,1

= onderzoeksfase

= voorbereidingsfase

= realisatiefase

Naast de voornoemde specifieke investeringen kennen we ook nog de bulkinvesteringen, de investeringen met eigen dekking en een paar specifieke investeringen uit de vorige meerjarenbegroting die een tijdelijk terugkerend karakter hebben De maken we met onderstaande tabel inzichtelijk.

Bedragen * € 1.000,-

2016

2017

2018

2019

Bulkkredieten investeringen

Woonmilieuverbetering

375

375

375

375

VSA

750

750

750

750

Rioolinvesteringen Waalsprong

1.421

2.964

2.452

2.040

Bedrijfsinvesteringen

2.800

2.800

2.800

2.800

Eenmalige Bulkkredieten

Cultuurhistorische Panden

250

250

250

Asbest Inv. & Sanering

300

300

300

Meerjarenrenovatie Zwembaden

200

200

200

Kunstgras Voetbalvelden

175

337

Kunstgras Hockeyvelden

25

674

264

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

100

100

100

Investering met eigen dekking

Integraal Waterbeheer

3.406

3.616

3.716

3.466

Vastgoed

1.100

1.100

1.100

1.100

Duurzaamheid

2.000

2.000

2.000

2.000