Verbonden partijen

Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Sturing en Control Verbonden Partijen;
 • de definitie die wij hanteren voor Verbonden Partijen;
 • visie op en beleid ten aanzien van Verbonden Partijen.

Daarna volgt een toelichting per Verbonden Partij.

Sturing en Control Verbonden Partijen
De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in de verbetering van sturing en control op Verbonden Partijen. Over de bereikte resultaten hebben wij uw Raad periodiek geïnformeerd. Punten die continu onze aandacht blijven vragen zijn:

 • Tijdige periodieke actualisatie van specifieke kaders betreffende de verbonden partijen. De actuele specifieke kaders zijn beschikbaar via onderstaand internetadres.
 • Naast financiële risico’s tevens zoveel mogelijk beleidsrisico’s of afbreukrisico’s opnemen per partij. Dit aandachtspunt is bij iedere verbonden partij onder de aandacht en wordt indien van toepassing ook vermeld in de risicomelding per partij.Daarnaast nemen wij de risico's op bij het programma waar de verbonden partij onder valt.

Definitie Verbonden Partijen

Wij spreken van een Verbonden Partij daar waar het gaat om een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft[1]. Met deze definitie sluiten wij aan bij de definitie die in het Besluit Begroting en Verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is opgenomen.
Van een financieel belang is sprake als:

 • een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat;
 • de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Dit betekent concreet dat er sprake is van een bestuurlijk belang als de wethouder, het Raadslid of de ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt.

Visie en beleid

Visie en beleid zijn vastgelegd in de ‘Kadernota Verbonden Partijen gemeente Nijmegen’, door uw Raad vastgesteld op 1 april 2009 en geactualiseerd in najaar 2014. De kadernota is de basis voor de sturing en control van verbonden partijen in het algemeen en helpt bij het verhelderen van de afwegingen die wij in Nijmegen maken bij het aangaan, volgen en beëindigen van deelnemingen in het bijzonder. Wij vatten visie en beleid zoals vastgelegd in de kadernota als volgt samen.

De Kadernota is een richtinggevend document met algemene uitgangspunten en beleidsregels. Deze regels zijn onder te brengen in drie hoofdgroepen:

  • Beleidsmatige afwegingen bij het oprichten van en deelname aan een verbonden partij;
  • Sturing en control op verbonden partijen;
  • Beëindiging van de deelname aan, opheffing van of vervreemding van een verbonden partij.

Hierna volgen de toelichtingen per verbonden partij. Eerst komen de gemeenschappelijke
regelingen aan bod, daarna volgen de private rechtspersonen. Met ingang van 2012 hebben we voor wat betreft de informatievoorziening ten behoeve van de verbonden partijen onderscheid gemaakt in statische en dynamische informatie. De statische informatie betreft informatie omtrent juridische vorm, vestigingsplaats, bestuurlijk belang e.d.. De dynamische informatie betreft bijvoorbeeld informatie omtrent risico’s, doelstellingen e.d..
Bij deze stadsrekening is de dynamische informatie opgenomen in het vervolg van deze paragraaf. Tot slot, voor de statische informatie van de verbonden partijen wordt verwezen naar de hyperlink: http://www.nijmegen.nl/verbondenpartijen

Ontwikkelingen

Eind 2012 hebben wij het besluit genomen om de verdere ontwikkeling van de Waalsprong volledig in eigen hand te nemen.In 2013 is besloten de bestaande BV/CV constructie vanwege voordelen op organisatorisch en fiscaal vlak voorlopig in stand te houden. Nijmegen is daarmee 100 % eigenaar. Per 1 januari 2016 zal deze constructie worden beëindigd en zal grondexploitatie Waalsprong vanuit de eigen organisatie worden gevoerd.

In 2014 is de modulaire gemeenschappelijke regeling, "MGR Werkbedrijf," opgericht. Vanaf 2015 zijn hier taken vanuit de Participatiewet uitgevoerd voor de gemeenten Rijk van Nijmegen. Per 1 januari 2016 zal ook de WSW worden uitgevoerd door de MGR.  Dit betekent dat vanaf dan de GR Breed in liquidatie zal zijn.
Tenslotte zal vanuit de MGR ook de ict dienstverlening aan de deelnemende gemeenten plaatsvinden vanaf 2016.

Per juni 2015 is het opheffingsbesluit van de Stadsregio genomen, waarmee de Stadsregio in liquidatie is. De afwikkeling zal in 2016 plaatsvinden.
[1] Deze definitie is ontleend aan de handreiking ‘De raad en de paragrafen - deel Verbonden Partijen’, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, juli 2005