Toelichting baten en lasten

Baten: waar komt het geld vandaan

In 2016 zijn de totale baten € 710 miljoen. Ten opzichte van vorig jaar is dit een daling met € 78 miljoen. Deze daling wordt veroorzaakt door het stoppen met administratieve verrekeningen in het programma Sport& Accommodaties en een lager volume aan planexploitaties. Dit laatste hangt samen met het bijna gereed zijn van de Dijkteruglegging.

Gemeentefonds € 338 miljoen

Via het gemeentefonds geeft het Rijk middelen aan de gemeente om taken uit te voeren. Hoe dit geld besteedt wordt is aan de  gemeenteraad. Natuurlijk zijn er wel taken die een gemeente wettelijk verplicht moet uitvoeren maar de gemeenteraad kan daarvan het niveau bepalen.

Specifieke uitkeringen € 113 miljoen

Van het Rijk krijgen we ook middelen die we verplicht aan een bepaald doel moeten besteden. Doen we dit niet dan moeten we deze middelen terug geven aan het Rijk. De grootste specifieke uitkering is voor het verstrekken van uitkeringen, € 107 miljoen.

Belastingen € 75 miljoen

Belastingen zijn vrij besteedbaar; anders dan bijvoorbeeld heffingen en leges die specifiek voor een product gevraagd worden.
Het grootste deel van de belastinginkomsten komt uit de OZB woningen en OZB niet-woningen, respectievelijk € 37 en € 36 miljoen.De andere belastingen zijn de hondenbelasting (€ 1 miljoen), de precariobelasting (€ 0,6 miljoen) en de toeristenbelasting (€ 0,5 miljoen).

Heffingen en leges € 29 miljoen

De opbrengsten van heffingen en leges mogen niet meer dan kostendekkend zijn. De twee grootste heffingen zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deze twee zijn samen € 19 miljoen. Deze twee maken samen met de OZB deel uit van de woonlasten.
De andere €10 miljoen wordt gevraagd voor bijvoorbeeld het verstrekken van bouwvergunningen, paspoorten en rijbewijzen.

Overige inkomsten € 55 miljoen

Twee grote posten binnen de overige inkomsten zijn de huren die wij ontvangen vanuit verhuur van ons vastgoed en de parkeerinkomsten. Aan parkeerinkomsten hebben we in 2016 € 16 miljoen geraamd (inclusief boetes). Aan inkomsten vanuit ons vastgoed hebben we € 16 miljoen geraamd.
Daarnaast ontvangen wij inkomsten vanwege uiteenlopende redenen bijvoorbeeld omdat wij diensten leveren aan anderen, eigen bijdrage vragen voor voorzieningen of vanuit havens en liggelden.

Rente € 35 miljoen

Aan rente inkomsten ramen we € 35 miljoen (inclusief bespaarde rente van €5 miljoen)   Aan rentelasten € 22.2 miljoen. Per saldo hebben we in de begroting daarmee een voordeel opgenomen van € 7 miljoen.
Hiervan bestaat  € 0,5 miljoen uit dividend die wij verwachten te ontvangen van de BNG en de DAR.
Het andere deel is ons resultaat op financiering. Hierop wordt nader ingegaan in de paragraaf Financiering.

Planexploitaties € 58

Planexploitaties zijn grote meerjarige ontwikkelingsprojecten, waarvoor de gemeenteraad een aparte  begroting vaststelt voor de looptijd van het project. De boekhoudregels schrijven voor dat ook van de planexploitaties de baten en lasten van het betreffende jaar in de begroting worden opgenomen. Op de planexploitaties wordt ingegaan in de paragraaf Grondbeleid.

Reserves € 1 miljoen

Onttrekkingen uit reserves zijn inkomsten voor de begroting. In deze begroting hebben we € 1 miljoen als inkomsten opgenomen. Het gaat hier om de onttrekkingen waarover de Raad een besluit heeft genomen. Het grootste deel hiervan zijn incidentele aanwendingen.
Bij de lasten zijn stortingen in de reserve opgenomen, in 2016 gaat het om € 10 miljoen.

Administratieve verrekeningen € 6 miljoen

In onze begroting worden op een aantal plaatsen bedragen verrekend tussen programma's en producten.
Het betreft hier voornamelijk verrekeningen tussen het rioleringsplan en verschillende beleidsproducten die hier een bijdrage aan leveren.

Lasten: waar gaat het geld naar toe

Goederen en diensten € 115 miljoen

Onder goederen en diensten wordt alles geboekt wat anderen tegen onze betaling in opdracht uitvoeren of leveren. Deze post is ten opzichte van voorgaande jaren met ruim €20 miljoen gedaald omdat  een deel van de de budgetten van de doorgedecentraliseerde taken in de loop van het jaar van categorie zijn veranderd.
Het resterend deel wordt grotendeels bepaald door de programma's Openbare Ruimte, Sport en Accommodaties, Mobiliteit en Economie & Werk. Het gaat dan om trajecten voor uitstroom en participatie, contract met de DAR, onderhoud aan wegen en beheer en onderhoud van accommodaties.

Uitkeringen WWB € 113miljoen

Aan lasten voor de WWB uitkeringen hebben we in de begroting € 113 miljoen opgenomen. Deze lasten wijzigen gedurende het jaar vanwege ontwikkelingen in het actuele klantenbestand. Wij kunnen dit enigszins beïnvloeden door ons uitstroombeleid.

Organisatie € 110 miljoen

De totale kosten van de gemeentelijke organisatie bedragen € 110 miljoen. Hieronder vallen de loonkosten van de ambtenaren en de bestuurders en de kosten om de eigen organisatie te laten functioneren zoals huisvesting en ICT. In deze post zijn niet de kosten van de medewerkers opgenomen die werken aan investeringsprojecten en planexploitaties.

Kapitaallasten € 36 miljoen

Kapitaallasten bestaan uit rente en de afschrijvingslasten van onze gereed gekomen investeringen. Het gaat hier om de kapitaallasten van onze beleidsinvesteringen. De kapitaallasten vanuit de investeringen ten behoeve van onze organisatie zijn onder de post "organisatie" opgenomen.

Subsidies € 84 miljoen

We hebben in de begroting € 84 miljoen aan subsidies opgenomen. Subsidies zijn betalingen aan anderen waarbij er geen goederen of diensten aan de gemeente worden geleverd. Jaarlijks verschijnt er een Uitvoeringsprogramma Subsidies waarin is opgenomen aan wie wij subsidies verstrekken.

Overdrachten € 157 miljoen

Het grootste deel van  de overdrachten bestaan uit bijdragen aan verbonden partijen zoals de regionale brandweer, MGR-Werkbedrijf (inclusief <BREED>), GGD en ODRN. Verder vallen hieronder de verstrekkingen bijzondere bijstand en de individuele verstrekkingen vanuit de WMO. Een andere grote post zijn de vergoedingen onderwijshuisvesting die wij verstrekken aan schoolbesturen.

Rente € 22 miljoen

Aan rentelasten is er € 22 miljoen begroot. Op de rente en het resultaat op onze financieringsfunctie wordt ingegaan in de paragraaf Financiering.

Planexploitaties € 58 miljoen

Van de planexploitaties nemen wij, conform de geldende boekhoudregels, de baten en lasten op in onze meerjarenbegroting. In de paragraaf Grondbeleid wordt nader ingegaan op onze planexploitaties.

Reserves € 10 miljoen

In 2016 storten wij € 10 miljoen in onze reserves. Bijna € 6 miljoen hiervan betreft een structurele storting in de saldireserve. Ongeveer €4 miljoen zijn incidentele stortingen in de saldireserve.

Administratieve verrekeningen € 7 miljoen

Binnen onze begroting verreken we op een aantal plaatsen bedragen tussen programma's en producten.
Het betreft hier voornamelijk verrekeningen tussen het rioleringsplan en verschillende beleidsproducten die hier een bijdrage aan leveren.

De verhouding tussen programma's