Resultaat voor en na bestemming

baat

last

2016
saldo

baat

last

2017
saldo

baat

last

2018
saldo

baat

last

2019
saldo

Saldo voor bestemming

708,5

701,6

6,9

680,3

669,3

11,0

663,9

654,3

9,6

666,4

652,1

14,3

Mutatie reserve

1,6

9,9

-8,3

1,7

9,0

-7,3

1,0

7,9

-6,8

1,0

12,6

-11,6

In bovenstaand overzicht is opgenomen wat het resultaat is voor bestemming:  dit is exclusief de mutaties in reserves. Het totaal betreft de totale financiële omvang van de programma's. Dit overzicht sluit aan op de in de begroting opgenomen mutaties en is exclusief de claims en verwachtingen waarmee we rekening houden in de doorkijk op het weerstandsvermogen.