Incidentele baten en lasten

Conform het BBV hebben we hier de overzichten "incidentele baten en lasten" en "Incidentele reserve mutaties" opgenomen. In het daarop volgend deel zijn de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen.
De overzichten van de incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen samen sluiten aan bij de in de begroting opgenomen reservemutaties. De opgenomen claims en verwachtingen zijn niet opgenomen in deze overzichten.

Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen * € 1 miljoen

programma

2016

2017

2018

2019

Incidentele lasten

Giro 2016

CCC

  0,1

Nijmegen ontmoet. Kroonjaar 2016

CCC

0,9

Aanpak Leegstand

Economie en Werk

0,3

Velo City

Mobiliteit

0,1

0,1

project Edic

Bestuur en Middelen

0,1

0,1

Doorontwikkeling Publiekswinkel
Nieuwe gemeentelijke website

Dienstverlening en Burgerzaken
Dienstverlening en Burgerzaken

0,1
0,2

0,1

Totaal incidentele lasten

1,8

0,3

0,0

0,0

Incidentele baten

Totaal incidentele baten

  0,0

0,0

0,0

0,0

Overzicht incidentele reserve mutaties

Bedragen * € 1 miljoen

Programma

Reserve

2016

2017

2018

2019

Stortingen

Treasuryresulaat 2016

Bestuur en Middelen

Saldireserve

1,2

Maatwerk interventie

Bestuur en Middelen

Saldireserve

2,2

2,0

Planexploitaties VGP februari 2015

Bestuur en Middelen

Saldireserve

0,2

0,4

0,9

5,4

Totaal incidentele stortingen

3,6

2,4

0,9

5,4

Onttrekkingen

Overheveling GIDS

Bestuur en Middelen

Saldireserve

0,1

DU Bodem

Bestuur en Middelen

Saldireserve

0,2

Tijdelijke uitbreiding formatie sociale wijkteams

Bestuur en Middelen

Saldireserve

0,2

Uitvoering toelage hulp bij het huishouden

Bestuur en Middelen

Saldireserve

0,6

Planexploitaties VGP februari 2015

Bestuur en Middelen

Saldireserve

0,2

0,2

0,2

0,2

Totaal incidentele onttrekkingen

0,6

0,8

0,2

0,2