Overige aspecten

In dit deel wordt ingegaan  op een aantal onderwerpen die voorgeschreven worden in de regelgeving. Daar waar de onderwerpen elders in deze begroting uitvoering aan bod komen wordt volstaan met een verwijzing.

Loonkosten gerelateerde verplichtingen

Met de loonkosten gerelateerde verplichtingen worden aanspraken van personeel bedoeld die in het verleden zijn ontstaan. De bekendste is vakantiegeld maar het kan ook gaan om spaarverlof of opleidingskosten.
Voor verplichtingen kunnen voorzieningen worden getroffen. De beoordeling of dit wel of niet nodig is, is onderdeel van het Rekeningproces.
Voor de aanspraken op vakantiegeld mogen wij op dit moment op grond van wet- en regelgeving  geen voorziening treffen. Vanwege de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB), waarbij werknemers al eerder aanspraak kunnen maken op het opgebouwde vakantiegeld, is er landelijk discussie hoe hiermee om te gaan. Deze discussie moet voor invoering van het IKB (1 januari 2017) gevoerd zijn.

Investeringen

In de paragraaf investeringen wordt ingegaan op het investeringsplan. We volstaan hier met een verwijzing naar deze paragraaf.

Financiering

In de paragraaf Financiering wordt ingegaan op het financieringsbeleid en de uitgangspunten die we hiervoor gebruiken. We volstaan hier met een verwijzing naar deze paragraaf.

Stand en verloop reserves, voorzieningen en OMBD's

In de bijlage "reserves, voorzieningen en OMBD's" is een volledig overzicht opgenomen van de reserves, voorzieningen en OMBD's. Hieronder zijn de totalen opgenomen.

Reserves, bedragen * € 1 miljoen

2015

2016

2017

2018

2019

beginstand

87,1

88,1

96,4

103,7

110,6

stortingen

10,9

9,9

9,0

7,9

12,6

onttrekkingen

9,9

1,6

1,7

1,0

1,0

eindstand

88,1

96,4

103,7

110,6

122,2

Voorzieningen, bedragen * € 1 miljoen

2015

2016

2017

2018

2019

beginstand

89,2

89,7

91,2

93,2

96,6

stortingen

11,8

11,7

11,8

13,3

10,7

onttrekkingen

-11,4

-10,1

-9,8

-9,9

-9,9

eindstand

89,7

91,2

93,2

96,6

97,4

OMBD's, bedragen * € 1 miljoen

2015

2016

2017

2018

2019

beginstand

38,6

45,9

55,2

64,5

73,5

stortingen

19,6

15,3

15,1

15,0

15,0

onttrekkingen

12,4

6,0

5,8

6,0

5,8

eindstand

45,9

55,2

64,5

73,5

82,7