Overzicht subsidies

bedragen * € 1.000,-

2015

noot

2016

2017

2018

2019

Bestuur en Middelen

 Externe betrekkingen

54

34

14

Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie

18.174

1

17.655

17.693

17.667

17.667

 Citymarketing en evenementen

521

526

526

526

526

 Culturele ketens

12.430

12.147

12.132

12.122

12.122

 Cultuureducatie en amateurkunst

4.086

3.887

3.928

3.928

3.928

 Cultuurhistorie

0

 Talent en kwaliteit

1.136

1.095

1.107

1.091

1.091

Duurzaamheid

1.435

2

646

486

486

486

 Groen, natuur en woonomgeving

271

273

273

273

273

 Geluid, lucht en Bodem

456

373

213

213

213

 Klimaat & Energie

708

Economie en Werk

849

3

567

567

567

567

 Economie

690

545

545

545

545

 Werk

159

22

22

22

22

Inkomen & Armoedebestrijding

 Armoedebestrijding

1.795

1.720

1.720

1.720

1.720

Onderwijs

8.600

4

6.504

6.504

6.504

6.504

 Stimuleren ontwikkelingskansen

7.920

5.693

5.693

5.693

5.693

 Zorgplicht onderwijshuisvesting

0

 Bestrijden voortijdig schoolverl.

680

811

811

811

811

Sport en Accommodaties

2.631

5

2.295

2.347

2.347

2.347

 Sport

288

2.269

2.269

2.269

2.269

 Sportaccommodaties

2.343

26

78

78

78

Stedelijke ontwikkeling

 Ruimtelijke inrichting

15

15

15

15

15

Veiligheid

 Openbare orde & Veiligheid

5

5

Wijkontwikkeling

574

549

549

549

549

 Speelvoorzieningen

7

7

7

7

7

 Wijkaanpak

567

542

542

542

542

Wonen

 Wonen

43

43

43

43

43

Zorg en Welzijn

67.433

6

53.673

53.352

53.157

53.157

 Diversiteit

1.334

1.254

1.254

1.254

1.254

 Individuele voorzieningen WMO

0

0

0

0

 Jeugd

31.935

20.526

20.425

20.425

20.425

 Maatschappelijke opvang

17.479

16.767

16.925

17.129

17.129

 Publieke Gezondheid

1.020

1.018

876

556

556

 Welzijn

15.665

14.108

13.871

13.794

13.794

Toelichting bij het Overzicht subsidies in de begroting 2016 – 2019

Dit overzicht subsidies heeft als doel een totaalbeeld te schetsen van de subsidiebudgetten die de gemeente Nijmegen in haar meerjarenbegroting heeft opgenomen. De subsidiebudgetten zijn gerangschikt naar programma en product.
In dit overzicht zijn de volgende aspecten verwerkt/opgenomen:

 • subsidies die de gemeente ontvangt van rijk en/of provincie die de gemeente op haar
 • beurt aan derden verstrekt zijn in het overzicht opgenomen
 • subsidies die voldoen aan de definities uit de NKS en de Awb
 • het is een organisatiebreed overzicht met alle beschikbare subsidiebudgetten, die meerjarig zijn opgenomen en ingedeeld zijn per programma/product. Deze subsidiebudgetten zijn begroot op een zestal specifieke subsidiekostensoorten Over de besteding van de budgetten wordt besloten middels individuele of collectieve collegebesluiten. De Raad beslist over de grote meerjarige budgetsubsidies die zijn opgenomen in bijlage 1 van de NKS. Ook zijn er subsidies waarvoor de besluitvorming aan een portefeuillehouder is gemandateerd; deze volgen een separaat traject als logische consequentie van de beleidsregel van waaruit het voorstel wordt gedaan.

Toelichting verschillen begrotingsjaar 2016 t.o.v. 2015

Het overzicht biedt inzicht in de begrote subsidiebudgetten per programma voor de jaren 2015 t/m 2019. Tussen de begrotingsjaren 2016 en 2015 zijn substantiële verschillen
zichtbaar. Over het algemeen is er sprake van incidentele begrotingswijzigingen vanuit
College‐ of Raadsbesluiten met ofwel een éénmalig ofwel een meerjarig variabel karakter.

Verschil begrotingsjaar 2016 t.o.v. begrotingsjaar 2015

Het totale subsidiebudget 2016 bedraagt € 83.706.662. Het totale subsidiebudget 2015 bedraagt € 101.607.602. Het subsidiebudget 2016 is daarmee € 17.900.940 lager dan in 2015. De begrotingswijzigingen die hebben geleid tot de belangrijkste verschillen (groter dan € 100.000 zijn hieronder weergegeven:

De meest substantiële verschillen in het overzicht zijn in de kolom “noot” voorzien van een
nummer; deze corresponderen met de nummers in de toelichting onder het overzicht.

 1. Programma Citymarketing, Cultuur, Cultuurhistorie.
  De oorzaken voor de daling van het subsidiebudget Programma Citymarketing, Cultuur en Cultuurhistorie ten opzichte van 2015 zijn de bezuinigingen op culturele instellingen. Deze blijken uit de Perspectiefnota 2013 en 2014.
 2. Programma Duurzaamheid
  Ten opzichte van 2015 is er in 2016 een afname van € 789.000.
  Oorzaken hiervoor zijn:
  de beëindiging van de premieregeling energiemaatregelen particulieren van € 470.000; en de afloop van subsidieprojecten met externe financiering met € 319.000. Het verschil tussen 2017 en 2016 (een afname van €160.000) wordt veroorzaakt door het aflopen van het subsidieproject gevelisolaties met externe financiering door het Rijk.
 3. Programma Economie en Werk.
  Het subsidiebudget van het programma Economie en Werk is gedaald door twee oorzaken, te weten de afloop in 2016  van de provinciale middelen voor economisch offensief binnenstad en door de beëindiging van een a-structurele subsidie in 2015 aan Werkenrode.
 4. Programma Onderwijs
  Het subsidiebudget voor Programma Onderwijs daalt in 2016. Dit heeft een aantal oorzaken. De subsidiebudgetten voor bestrijding van onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie dalen in 2016 met € 2,4 miljoen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de lagere programmering van de hiervoor beschikbare rijksbijdrage van € 2,7 miljoen. Anderzijds is in het kader van de onderzoeksopdracht Onderwijs en Ondersteuning jeugd in 2015 een bezuiniging van € 0,4 miljoen ingeboekt op onderwijsachterstanden en brede scholen. Met de besturen van het voortgezet onderwijs hebben wij in 2015 de afspraak gemaakt dat zij meer eigen middelen inzetten voor het Flex College en dat onze subsidie lager is. Daartegenover staat dat wij het Flex College continuïteit bieden door een meerjarige subsidieverlening. Vanaf 2016 worden hierover nog structurele afspraken met de schoolbesturen gemaakt.
 5. Programma Sport
  Het verschil tussen de begrote subsidies van 2015 en 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt door het in 2016 invullen van een taakstelling op de subsidie van de zwembaden van € 375.000. Het resterende verschil van circa € 40.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering.
 6. Programma Zorg en Welzijn
  De subsidiebudget van het Programma Zorg en Welzijn is als  gevolg van een aantal oorzaken gewijzigd.
  Het subsidiebudget voor jeugd daalt van € 31,9 miljoen in 2015 naar 20,5 miljoen in 2016 aangezien in het budget 2015 nog begrepen was de regionale jeugdhulp.Opvang en beschermd wonen: er is een afname van het subsidiebudget door oplopende bezuinigingen vanuit de perspectiefnota 2014, het budget 2016 is gedaald door het afslanken bemoeizorg en door wegvallen van de provinciale RSA-middelen 'Steen voor Steun en door wegvallen van de Rijkssubsidie ‘begeleiding van ex-gedetineerden’.
  Welzijn: het subsidiebudget 2016 daalt ten opzichte van 2015:  in het budget 2015 zijn begrepen de a-structurele subsidies voor dagbesteding ouderen, mantelzorg en sociale wijkteams en de bezuinigingstaakstelling op de hobbywerkplaatsen.