Lijst met afkortingen

A&M

Archeologie en Monumenten

ABR

Algemene Bedrijfsreserve van het Ontwikkelingsbedrijf

ACN

Architectuurcentrum Nijmegen

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ARN

Afvalverwerking Regio Nijmegen

AVA

Algemene vergadering van Aandeelhouders

AVOI

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

AWBZ

Algemene Wet bijzondere Ziektekosten

AZC

Asielzoekerscentrum

b

baten

B&V

Begroten en Verantwoorden

BAG

Basisregistraties adressen en gebouwen

Bbz

Bijstandsbesluit zelfstandigen

BDU

Brede Doeluitkering

BDU‐SIV

Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid

BGR

Basisgebouwenregistratie

BimM

Bureau Interim-management

BNG

Bank der Nederlandse Gemeenten

BoWo

Bouwen en Wonen

BRA

Basisregistratie adressen

BRN

Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen

BRP

Basisregistratie Personen

BRW

Brandweer

BSN

Burgerservicenummer

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BTWCF

BTW Compensatiefonds

BV

Besloten Vennootschap

BW

Begrotingswijziging

BWN

Belangenbehartiging WAO Nijmegen

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CAZ

Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

COA

Centraal Orgaan Asielzoekers

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindex

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CV

Commanditaire Vennootschap

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

DCO

Directie Concern

DGG

Directie Grondgebied

DIW

Directie Inwoners

DRIS

Dynamisch Reizigers Informatie Systeem

DSB

Directie Stadsbedrijven

DU

Decentralisatie-uitkering

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

DWS

Directie Wijk en Stad

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ELI

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EMT

Energie en Milieu Technologie

EPN

Energie Prestatie Norm

ESF

Europees Sociaal Fonds

FES

Fonds Economische Structuurversterking

Fido

Wet Financiering Decentrale Overheden

FIP

Financieel Investeringsplan

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FPU

Flexibel Pensioen en Uittreden

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GEM

Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij

GF

Gemeentefonds

GFT

Groente, Fruit en Tuinafval

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GPLK

Gepantserde papier-loodkabel

GR

Gemeenschappelijke Regeling

Grex

Grondexploitatie

GRHV

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GSB

Grotestedenbeleid

GSO

Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid

HAN

Hogeschool Arnhem Nijmegen

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HRM

Human Resource Management

I&M

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IBOR

Integraal Beheer Openbare Ruimte

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

ID-baan

Instroom-Doorstroom-Baan

IOAW

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOS

Internationale Ontwikkelingssamenwerking

IP

Investeringsplan

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISV

Investering Stedelijke Vernieuwing

IU

Integratie-uitkering

IV

Integrale Veiligheid

Jeugd‐GGZ

Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg

JGO

Jeugdgroepenoverleg

JOP

Jongerenontmoetingsplaats

KB

bureau Kwaliteitsbeheer, valt onder de afdeling Stadsbeheer

KCC

Klantcontactcentrum

kiEMT

Kennis en Innovatie in Energie en Milieutechnologie

KKP

Keizer Karel Podia

KPL

Kostenplaats

l

lasten

Leningen o/g

Leningen opgenomen geld

Leningen u/g

Leningen uitgeleend geld

MARN

Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen

MFC

Multifunctioneel Centrum

MHB

Medische Heroïnebehandeling

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MTC

Multi Transportcentrum

MVG

Maatschappelijk Vastgoed

n

nadeel

NASB

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

NFIA

Netherlands Foreign Investment Agency

NFIS

Nijmeegs Financieel Informatiesysteem

NJN

Najaarsnota

NKS

Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking

NTC

Novio Tech Campus

nugger

Niet-uitkeringsgerechtigde; iemand zonder een uitkering

NVM

Nederlandse Vereniging voor Makelaars

O&S

Onderzoek en Statistiek

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

OAV

Onderwijs aan vreemdelingen

OBGZ

Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

OBW

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront

OHV

Onderwijshuisvesting

OKE

Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

OM

Openbaar Ministerie

OMBD

Overheidsgelden met meerjarig bestedingsdoel

OOV

Openbare Orde en Veiligheid

OR

Openbare ruimte

OV

Openbaar Vervoer

OZB

Onroerendezaakbelasting

P&O

Personeel & Organisatie

PDV

Perifere Detailhandel Vestiging

PG

Productgroep

PIO

Planexploitatie In Ontwikkeling

PM

Pro Memorie: Als stelpost opgenomen, de werkelijke waarde is nog niet bekend

PN

Perspectiefnota

PPS

Publiek Private Samenwerking

R&A

Randvoorwaarden en Aanbevelingen

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RBGZ

Regionale Brandweer Gelderland Zuid

RBT-KAN

Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

RIE

Risico Inventarisatie en Evaluatie

RMC

Regionaal Meld‐ en Coördinatiepunt

RNI

Register Niet‐Ingezetenen

RO

Ruimtelijke Ordening

ROC

Regionaal Opleidingen Centrum

RSI

Reserve Strategische Investeringen

RSP

Regionaal Samenwerkingsprogramma

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RVV

Reglement verkeersregels en verkeertekens

SB

Stadsbegroting

SCE

Sportclub Excelsior

SD

Stadsdeel

Soza

Sociale Zaken

SSHN

Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen

SSNM

Stichting Stedenband Nijmegen - Masaya

SSNP

Stichting Stedenband Nijmegen - Pskov

STIP

Stedelijk InformatiePunt

SU

Specifieke Uitkering

SW

Sociale Werkvoorziening

TIP

Topsport- en Innovatiepark

UMC

Universitair Medisch Centrum

UPOR

Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte

USV

Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

v

voordeel

VG A&O

Vastgoed Advies en Onderhoud

VGP

Voortgangsrapportage Grote Projecten

VIR

Verwijsindex Risicojongeren

VJN

Voorjaarsnota

VMC

Verkeersmanagementcentrale

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VOF

Vennootschap onder firma

VOP

Voetgangersoversteekplaats

VRI

Verkeersregelinstallatie

VSA

Afdeling Vastgoed, Sportservice en Accommodaties

VVE

Voor‐ en Vroegschoolse Educatie

Vzh

Voorzieningenhart

VZP

Stedelijk Voorzieningenplan

W&I

Programma Werk & Inkomen

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAP

Wijkaanpakplan; Wijkactieplan

WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

WGA

Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Wgr

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Wij

Wet Investeren In Jongeren

WIW

Wet inschakeling werkzoekenden

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WO2

Tweede Wereldoorlog

WOO

Wijkoverstijgend onderhoud

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

Wsnp

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

Wth

Wet Tijdelijk Huisverbod

WVG

Wet Voorzieningen Gehandicapten

Wwb

Wet Werk en Bijstand

WWNV

Wet Werken Naar Vermogen

Z&W

Programma Zorg & Welzijn

ZAT

Zorgadviesteam

ZOR

Zorgoverleg Risicojongeren