Armoedebestrijding

Omschrijving

In ons armoedebeleid staat het voorkomen en bestrijden van armoede en sociale uitsluiting voorop. Om dit te bereiken, kunnen inwoners met een laag inkomen onder andere een beroep doen op regelingen uit ons minimabeleid.
In de ondersteuning van burgers met schulden zetten we in op twee typen dienstverlening, te weten een brede laagdrempelige ondersteuningsfunctie voor burgers met schulden alsmede een beperkte specialistische gemeentelijke schulddienstverlening.

Financiële gegevens

Armoedebestrijding Rekening Begroot
Bedragen * 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële baten per deelproduct

60132 Bijz.bijstand -1.276 -1.110 -1.110 -1.110 -1.110 -1.110
60133 IHS/VNR 0 0 0 0 0 0
61000 Mut.res.PG Schuldhulpverlening -324 0 0 0 0 0
61006 Mut. res. PG Inkomensaanv maatr 0 0 0 0 0 0
61072 Maatschappelijke participatie -1 0 0 0 0 0
61099 Schuldhulp en -preventie -383 -477 -478 -478 -478 -478
61100 Mut. res. PG Armoedebestrijding 0 0 0 0 0 0
Totaal baten product -1.984 -1.587 -1.588 -1.588 -1.588 -1.588

Financiële lasten per deelproduct

60132 Bijz.bijstand 14.936 15.071 15.520 15.664 15.759 15.764
60137 Nijmegenpas 0 195 0 0 0 0
61072 Maatschappelijke participatie 670 998 700 700 700 700
61098 Informatie en Advies 0 0 0 0 0 0
61099 Schuldhulp en -preventie 3.703 4.157 4.223 4.154 4.138 4.142
Totaal lasten product 19.309 20.421 20.443 20.518 20.597 20.606
Totaal product -17.325 -18.834 -18.855 -18.929 -19.009 -19.018

Toelichting

De totale begrote lasten van het product Armoedebestrijding komen uit op € 20,4 mln (2016). Deze lasten zijn in een viertal onderdelen te verdelen:

  • De gemeentelijke uitvoeringslasten voor armoedebestrijding (uitvoering minimaregelingen en schuldhulpverlening) zijn ongeveer € 6,6 mln;
  • De begrote lasten voor bijzondere bijstand zijn € 11,6 mln;
  • De begrote lasten voor maatschappelijke participatie zijn € 0,7 mln;
  • De lasten voor schuldhulp/preventie zijn € 1,3 mln.

De kosten worden grotendeels gedekt uit de gemeentelijke middelen. Deze worden hier niet als ‘baten’ verantwoord omdat dit via het programma Middelen loopt.

De totale begrote baten van het product Armoedebestrijding komen uit op € 1,6 mln. Deze baten bestaan met name uit de volgende twee onderdelen: begrote baten van uitkeringsgerechtigden die in eerste aanleg te veel van ons hebben ontvangen (€ 1,1 mln) en daarnaast de baten die vallen binnen het product Schuldhulp/preventie.

Lasten
Toelichting op verschillen begroting 2016 versus 2015
De budgetten voor deze activiteiten zijn in 2016 gelijk aan 2015. Onderliggend zijn er wel een paar verschuivingen veroorzaakt door:

  • Diverse mutaties als gevolg van het in gang gezette Aanvalsplan Armoede en Schulden. Waardoor budgetten voor o.a. Bijzondere bijstand en Schuldhulpverlening zijn gestegen (+€ 0,3 mln)
  • Daling budget Nijmegenpas (‘&Pas’) van € 0,2 mln als gevolg van het eenmalige investeringsbudget/ implementatiebudget ter hoogte van dit bedrag in 2015.
  • Ook dalen de budgetten voor maatschappelijke participatie vooralsnog met € 0,3 mln als gevolg van het eenmalig budget voor de regeling ‘Meedoen in Nijmegen’ in 2015.
  • Verder ontvangen wij meer budget voor de regeling individuele studietoeslag (+€ 0,2 mln).

Baten
Toelichting op verschillen begroting 2016 versus 2015

Geen veranderingen