Maatschappelijk vastgoed

Omschrijving

Het product maatschappelijk vastgoed is erop gericht de gemeentelijke voorzieningen zo efficiënt mogelijk te  benutten, te spreiden en in stand te houden.  Met ons maatschappelijk vastgoed werken we aan de door de Raad geformuleerde thema’s, zoals zorgzame stad, aantrekkelijke stad, duurzame stad en leefbare stad. In beginsel staat het maatschappelijk vastgoed ten dienste van de gemeentelijke beleidsprogramma’s. Zij zijn de reden waarom de gemeente Nijmegen over de verschillende soorten vastgoed beschikt en bepalen ook de condities hoe we met  het vastgoed   omgegaan. Dit is verwoord in de kadernota vastgoed. In de praktijk  bestaat er  een groot aantal verschillende rollen : een rol en verantwoordelijkheid als eigenaar van maatschappelijk vastgoed en die  varieert  van enkel huurbaas van een externe (gesubsidieerde) partij (bijvoorbeeld De Vereeniging en de Schouwburg)  tot en met de volledige exploitatie en beheer van wijkcentra, sportaccommodaties en Voorzieningenharten. Daarnaast wordt ook maatschappelijk vastgoed dat we beheren voor andere programma’s, zoals Stedelijke ontwikkeling en Grondbeleid (tijdelijk) ingezet voor maatschappelijke instellingen. Tenslotte geven wij met dit product uitvoering aan de onderzoeksopdracht maatschappelijk vastgoed, die tot doel heeft om het vastgoed efficiënter te benutten en een hogere opbrengst te genereren.

In het komende jaar staat een vervolg van de ideevorming over de Vereeniging op het programma,  vindt verdere uitwerking van de ideeën rondom de Skaeve huse plaats en wordt er een noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers gerealiseerd.
Daarnaast puntsgewijs de volgende projecten:

  • Vasim

We zullen onderzoeken in hoeverre het Vasimcomplex kan worden ingezet in het kader van het
 Maatschappelijk Vastgoed

  • Besiendershuis

Ons College heeft besloten om voor vier jaar bij te dragen aan het project ‘Het Besiendershuis, huis voor de creatieve stad Nijmegen’. Dit heeft als gevolg dat het het Besiendershuis voor de jaren 2016-2019 behouden blijft met een culturele functie. Het Besiendershuis wordt ingezet om meer ruimte te bieden aan de ontwikkeling van de creatieve stad Nijmegen.

  • De Bastei

Door intensief  overleg met de belanghebbenden is het vergunningentraject goed verlopen.   Realisatie van De Bastei wordt verwacht medio 2016.

  • Mariënburgkapel

Vanaf 2015 heeft ons College  een structurele ondersteuning beschikbaar gesteld voor het voortbestaan van het Huis van de Nijmeegse geschiedenis. Het Huis zal dus ook in 2016 gebruik maken van de Mariënburgkapel.  

  • Kinderboerderij Kobus

De renovatie van het educatiecentrum Kinderboerderij Kobus wordt afgerond.  

Financiële gegevens

Maatschappelijk vastgoed Rekening Begroot
Bedragen * 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële lasten per deelproduct

60798 Bestuursondersteuning DSB 0 0 0 0 0 0
60811 Eigenaarslasten & baten 0 0 0 0 0 0
60817 Projecten bouwbureau 80 0 0 0 0 0
60818 Projecten VGM 2.722 2.442 2.250 2.230 2.220 2.222
60828 Verzekeringen 645 648 634 628 625 626
60829 Wijkspelen 0 0 0 0 0 0
60929 Mut. Res. Duurzaamheid 136 364 474 474 474 474
61172 Vastgoed eigenaarslasten 6.242 6.590 6.554 6.620 6.641 6.563
61283 Duurzaamheid 0 274 496 486 458 448
Totaal lasten product 9.825 10.317 10.408 10.438 10.417 10.333

Financiële baten per deelproduct

60817 Projecten bouwbureau -80 0 0 0 0 0
60818 Projecten VGM -1.148 -700 -934 -1.034 -1.034 -1.034
60919 Mut. res. PG Beheer overige panden -26 -26 -26 -26 -26 -26
60929 Mut. Res. Duurzaamheid 0 -274 -496 -486 -458 -448
61172 Vastgoed eigenaarslasten -7.206 -6.975 -7.071 -7.185 -7.185 -7.089
Totaal baten product -8.459 -7.975 -8.527 -8.730 -8.702 -8.597
Totaal product -1.366 -2.342 -1.881 -1.708 -1.715 -1.736

Toelichting

Lasten
De begrote lasten van het product Maatschappelijk bedragen in 2016 afgerond € 10,3 miljoen en bestaan voornamelijk uit de  rente- en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen in ons Vastgoed, uit overige eigenaarslasten zoals OZB, onderhoud, verzekeringen en heffingen en uit doorbelaste organisatiekosten. De begrote lasten  laten meerjarig een redelijk stabiel beeld zien.

Baten
De begrote baten van het product Maatschappelijk bedragen in 2015  ca. € 8,0 miljoen. De begrote baten zijn in 2016  ca.  € 0,6 miljoen hoger dan in 2015.  Het verschil wordt vooral verklaard doordat de begroting 2015 eenmalig is verlaagd in verband met  huurderving  wegens a-structurele leegstand. De meerjarige ontwikkeling van de baten voor het product Maatschappelijk Vastgoed hangt vooral samen met de taakstelling Maatschappelijk Vastgoed.