Inkomen

Omschrijving

Ons inkomensbeleid is er op gericht om mensen die dat nodig hebben te voorzien van een bijstandsuitkering. We streven naar een rechtmatige en doelmatige verstrekking van deze uitkeringen. We zetten in op het tegengaan van de stijging van mensen met een bijstandsuitkering, voorkomen onrechtmatige instroom en gaan misbruik actief tegen.

Financiële gegevens

Inkomen Rekening Begroot
Bedragen * 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële lasten per deelproduct

60127 BOB 26 552 552 552 552 552
60128 BBZ 1.792 2.545 2.649 2.641 2.636 2.638
60129 IOAW 4.437 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480
60130 IOAZ 377 342 342 342 342 342
60131 WWB 107.782 117.763 117.707 115.108 115.052 115.066
60991 Uitkeringen WIJ 0 0 0 0 0 0
61005 Mut. res. PG Inkomensvoorz Nijm 0 0 0 0 0 0
61128 Reg Coördinatie Fraudebestr. 713 538 598 592 588 589
61244 BBZ-Buig 1.075 848 848 848 848 848
Totaal lasten product 116.201 125.067 125.175 122.561 122.498 122.514

Financiële baten per deelproduct

60127 BOB -637 -552 -552 -552 -552 -552
60128 BBZ -3.498 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792
60129 IOAW -3.810 -2.480 -2.480 -2.480 -2.480 -2.480
60130 IOAZ -446 -342 -342 -342 -342 -342
60131 WWB -100.148 -106.361 -107.031 -104.577 -104.577 -104.577
60991 Uitkeringen WIJ 0 0 0 0 0 0
61005 Mut. res. PG Inkomensvoorz Nijm 0 0 0 0 0 0
61128 Reg Coördinatie Fraudebestr. -450 0 0 0 0 0
61244 BBZ-Buig -589 -848 -848 -848 -848 -848
Totaal baten product -109.578 -112.374 -113.044 -110.590 -110.590 -110.590
Totaal product -6.623 -12.693 -12.131 -11.971 -11.909 -11.925

Toelichting

De totale begrote lasten van het product Inkomen komen uit op € 125,2 mln (2016). Deze lasten zijn grofweg in een drietal onderdelen te verdelen. Veruit het grootste onderdeel betreft de lasten die opgaan aan de uitkeringen P-wet (voormalig WWB) (€ 107,0 miljoen), de overige uitkeringen (IOAW, IOAZ, BBZ) komen in totaal uit op € 6,0 mln. Daarnaast maken wij uiteraard ook kosten voor de gemeentelijke uitvoering (de inkomensconsulenten van de afdeling Inkomen en Zorg) die voor dit product in totaal uitkomen op € 11,9 mln.
De kosten voor de gemeentelijke uitvoering worden gedekt uit de gemeentelijke middelen (deze worden hier overigens niet als ‘baten’ verantwoord, dit loopt nl. via het programma Middelen).

De totale begrote baten van het product Inkomen komen uit op € 113,0 mln (2016). Deze baten bestaan uit twee delen. Veruit het grootste onderdeel betreft de te ontvangen Rijksmiddelen die wij per uitkeringssoort ontvangen (€ 108 mln). Voor de meeste hiervan betreft het een ‘vast budget’ (BUIG) voor een klein deel betreft het budgetten die voor een belangrijk deel gebaseerd worden op de gerealiseerde lasten (declarabele BBZ + BOB).Daarnaast ontvangen wij ook begrote baten van uitkeringsgerechtigden die in eerste aanleg te veel van ons hebben ontvangen (€ 5,0 mln). Deze laatste categorie zijn feitelijk correcties op de begrote uitkeringslasten.

Lasten
Toelichting op verschillen begroting 2016 versus 2015
De budgetten voor deze activiteiten zijn in 2016 € 0,1 mln hoger dan in 2015. Deze kleine stijging wordt per saldo veroorzaakt door mutaties op de navolgende posten:
•   Daling van de uitvoeringslasten gemeente van in totaal € 0,5 mln,
•   Stijging van uitkeringslasten (m.n. bijstand) van in totaal € 0,7 mln. Deze stijging is met name het gevolg van meerjarenbijstellingen vanuit het Rijk (als gevolg van o.a. hogere verwachte klantenaantallen). Deze mutatie is overigens vergelijkbaar groot aan de batenkant, zie verder hieronder.

Baten
Toelichting op verschillen begroting 2016 versus 2015
Ten opzichte van 2015 nemen de begrote baten in 2016 met  € 0,7 mln toe. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere begrote Rijksmiddelen die wij per uitkeringssoort ontvangen (vergelijkbaar met mutatie aan lastenkant).

Toelichting op verschillen begroting 2016 en volgende jaren
Na 2016 nemen de baten en lasten af, met name op uitkeringen P-wet (voormalig WWB). Per saldo een effect van ongeveer nul euro. Dit kan echter zo maar veranderen, maar zal bij een verandering, zowel een verandering in lasten als in baten betekenen (bij stijgende landelijke en Nijmeegse aantallen uitkeringsgerechtigden zullen ook onze baten stijgen en visa versus).

Aanvullende toelichting op de lasten en baten ramingen:
Veruit de grootste lasten (en baten-) post betreft de lasten die opgaan aan de bijstandsuitkeringen. In dat geval zijn met name de ‘netto’ lasten interessant, omdat deze ‘netto’ lasten in principe gelijk zouden moeten zijn aan de te ontvangen Rijksmiddelen (als onderdeel van het te ontvangen BUIG budget). Deze ‘netto lasten’ zijn gelijk aan het saldo van bruto lasten (geraamde uitgaven aan uitkeringen) en geraamde terugontvangsten van klanten. Als basis gaan wij er dus van uit dat de lasten en baten qua begroting aan elkaar gelijk zijn, tenzij er specifieke lokale omstandigheden zijn die maken dat wij hiervan afwijken. Met andere woorden, in de basis gaan wij ervan uit dat Nijmegen een gelijke ontwikkeling doormaakt als de ontwikkelingen landelijk.
Aanvullende toelichting op de lasten en baten ramingen RCF:
De lasten voor het Regionaal Coördinatie Fraudebestrijding (RCF) zijn iets hoger dan in 2015; dit heeft te maken met een hogere doorbelasting van overheadkosten; er zijn geen directe kosten voor het RCF begroot.
Bijzonderheden:
In de begroting gaan wij er van uit dat de rijksbijdrage voor uitkeringen (BUIG budget) gelijk is aan onze netto uitkeringslasten. Echter, als gevolg van invoering nieuwe landelijke verdeelsystematiek lijkt het er vooralsnog op dat wij in 2016 minder gaan krijgen dan dat wij nodig hebben. Een risico dus die vooralsnog voldoende wordt afgedekt met onze standaard risicomelding op dit dossier ter hoogte van € 5 miljoen.

Op dit moment wordt er door het ministerie en modelbouwer hard gewerkt aan verbeteringen van het landelijke verdeelmodel waarvan wij pas eind september 2015 de resultaten zien. Vooralsnog hebben we de begroting dus nog niet aangepast. Uiteraard blijven wij dit risico volgen.