Zorgplicht onderwijshuisvesting

Omschrijving

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Wij streven naar kwalitatief goede onderwijshuisvesting en werken hiertoe samen met de schoolbesturen. Voor het basisonderwijs geldt dat wij scholen willen realiseren, centraal gelegen in de wijk, goed bereikbaar voor ouders en kinderen uit de wijk. Voor het voortgezet onderwijs willen we dat er in elk stadsdeel minimaal één voorziening voor voortgezet onderwijs is, waarbij ook voor het VMBO een goede spreiding over de stad wenselijk is.

In 2008 is een groot gedeelte van de onderwijshuisvesting in Nijmegen doorgedecentraliseerd. Dit wil zeggen dat wij afspraken gemaakt hebben met de schoolbesturen  dat zij de zorgplicht overnemen waarvoor zij van ons een vergoeding krijgen om deze zorgplicht ook waar te kunnen. Het grootste deel van de huisvestingsmiddelen wordt hiervoor ingezet.  De gemeente heeft nog wel de zorgplicht voor de scholen Kristallis, Tarcisius en Hidaya. Voor Nijmegen Noord geldt dat De Geldershof, De Verwondering en het Citadel College (zonder de VMBO-locatie) zijn doorgedecentraliseerd. De basisscholen het Talent en de Oversteek zijn niet doorgedecentraliseerd, evenals de VMBO-locatie van het Citadel College aan de Dijkstraat. De school Kleurrijk is deels doorgedecentraliseerd. Het bevoegd gezag van die school huurt de school die gevestigd is in het voorzieningenhart ’t Hert in Willemskwartier.

De niet-doorgedecentraliseerde  middelen worden grotendeels ingezet voor de huisvestingslasten van de niet-doorgedecentraliseerde schoolgebouwen. Het gaat hier om de kapitaallasten van de investeringen, huurvergoedingen, onderhoud, bewegingsonderwijs en gymvervoer.

Bij de niet-doorgedecentraliseerde scholen verwachten wij de volgende ontwikkelingen:
Het schoolbestuur van de VSO-school Kristallis, Pluryn/Kristallis, heeft een aanvraag ingediend voor (vervangende) nieuwbouw voor de huisvesting van de leerlingen in de locatie Hatertseweg 400. Daarover hebben we besprekingen gestart. Voor de renovatie/vervanging van de huidige gymzaal op de locatie Neerbosch hebben we in de Zomernota 2015 een investeringsbedrag opgenomen van € 1.1 miljoen. Besluitvorming over de scenario's word verwacht eind 2015.
Bij de basisschool Hidaya vindt een uitbreiding plaats met twee semi-permanente lokalen. De oplevering wordt verwacht eind 2015.
Op grond van de woningbouwprogrammering voor Nijmegen Noord zijn wij voor het deelgebied Groot Oosterhout-zuid (Grote Boel) met de Stichting Conexus in gesprek over de bouw van een nieuwe bredeschool met gymzaal in 2017. In de Perspectiefnota 2014 is hiervoor een investering opgenomen van € 2 miljoen in 2016 en € 5 miljoen in 2017.  Het Plan van Scholen t.b.v. stichten nieuwe school is vastgesteld in de raad en aangemeld bij OCW. De locatie is bepaald. In de 2e helft 2015 zal het bestemmingsplan worden geactualiseerd. Op verzoek van Conexus starten we besprekingen over doordecentralisatie.
De Alliantie heeft een aanvraag ingediend voor de nieuwbouw van de huidige tijdelijke vestiging van de VMBO-locatie aan de Dijkstraat. We zijn hierover met de Alliantie in gesprek. Besluitvorming over de scenario's en eventueel doordecentralisatie wordt niet eerder verwacht dan eind 2015/begin 2016.

Bij de start van de doordecentralisatie is afgesproken om elke vijf jaar de ontwikkeling van de doordecentralisatie te evalueren. In januari 2014 is de eindrapportage van de eerste evaluatie vastgesteld. In deze eindrapportage kwamen een aantal knelpunten naar voren. Daarop zijn we een herijking van de doordecentralisatie gestart met de schoolbesturen om te komen tot een  oplossing van deze knelpunten. Als resultaat van de onderhandelingen is een packagedeal gesloten, waarin alle knelpunten worden opgelost. We hebben met de schoolbesturen overeenstemming bereikt over aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst DDC. De gemaakte afspraken  worden in het najaar van 2015 één op één vastgelegd in een nieuwe  geconsolideerde versie van de overeenkomst DDC. De belangrijkste veranderingen zijn:
- De inspanningsverplichting, om binnen 40 jaar 70% van de bestaande scholen te vervangen door nieuwbouw en 30 % te renoveren wordt bijgesteld en wel als volgt: de gezamenlijke ambitie wordt gerealiseerd door 55% nieuwbouw op locaties die door de gemeente op grond van artikel 4.1 van de overeenkomst DDC ter beschikking zijn gesteld en 45% renovatie en nieuwbouw ter plekke en/of het buitengebruikstellen van panden als gevolg van krimpende leerlingaantallen.
-  De gemeente is, op verzoek van een doorgedecentraliseerd schoolbestuur, bereid garant te staan voor leningen die het schoolbestuur met de Staat der Nederlanden, afsluit in verband met onderwijshuisvesting.
- We komen met de schoolbesturen overeen, dat  schoollocaties in een gezonde mix worden aangeboden zodanig dat  er een financiële balans ontstaat tussen de aangeboden opbrengst opleverende locaties en de aangeboden verliesgevende locaties.
- De geschilpunten betreffende de ingroeiregeling en de herverdelingseffecten van het Gemeentefonds uit de meicirculaire 2014 worden beëindigd.

Uit de jaarlijkse doordecentralisatievergoeding worden op een aantal locaties nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Deze herontwikkeling vindt plaats binnen de planexploitatie onderwijshuisvesting.

Een overzicht van lopende projecten;

 • NSG, van Cranenborgstraat 7: Uitbreiding en renovatie aan de bestaande school is gepland, waarbij op termijn de twee locaties (Van Cranenborgstraat en Schlatmaekersstraat) worden samengebracht op de huidige locatie aan de van Cranenborgstraat 7. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor de gunning van de aannemer. Tijdelijke huisvesting is voorzien in het Montessori College aan de Elzenstraat/Vlierestraat. De planning is dat rond 2018 de Schlatmaekersstraat vrij komt.
 • Basisschool Brakkenstein, Heijendaalseweg 235: De nieuwbouw van basisschool Brakkenstein is vertraagd wegens grote onrust in de buurt. Er is een nieuw locatieonderzoek inclusief een second opinion uitgevoerd om te kijken of de juiste keuzes zijn gemaakt. Dit heeft niet geleidt tot een andere locatie voor basisschool Brakkenstein.  Op dit moment ligt de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw op de Heijendaalseweg bij de rechtbank. De sloop van de bestaande bebouwing is gestart. Voor de start van het nieuwe schoolgebouw zal gestart worden met het verder uitwerken / optimaliseren van de verkeersveiligheid op de Heijendaalsweg.
 • De Buut, Hugo de Grootstraat 41 en Molukkenstraat 1: Het bestemmingsplan is vrijgegeven voor inspraak. In het najaar van 2015 wordt het bestemmingsplan door de Raad vastgesteld. Start bouw is gepland voor eind 2015.
 • Pro College, Dennenstraat: Het gebouw is medio 2015 opgeleverd en zal voor het eerst in gebruik genomen worden in september 2015.
 • Verplaatsen basisschool Meander naar de Celebesstraat 12: Basisschool Meander heeft aangegeven te willen verhuizen naar de Celebesstraat 12 (vm. Pro College locatie). In hoofdlijnen is er overeenstemming over deze verhuizing. De afspraken worden nu nader uitgewerkt. De verbouwing zal in de 2e helft van 2015 plaatsvinden, zodat in het voorjaar van 2016 de verhuizing kan plaats vinden. Het pand van de basisschool Meander aan de Prins Bernhardstraat 12-14 wordt naar alle waarschijnlijkheid verkocht aan het Karel de Grote College in het voorjaar van 2016. Het overige pand van de basisschool Meander aan de Groesbeekseweg 146 wordt herontwikkeld naar appartementen/stadswoningen.
 • De Klokkenberg, Kopseweg 7: Het bestemmingsplan ligt bij de Raad van State. Er is nog geen zicht op wanneer de Raad van State uitspraak doet. De planning gaat uit van start bouw eind 2015.
 • Canisius College locatie Berg en Dalseweg: Het betreft een groot renovatie‐ en nieuwbouwproject op de huidige locatie. Medio 2014 zijn de werkzaamheden gestart. De tijdelijke huisvesting van het Canisius College is voorzien op de HAN-locatie aan de Groenewoudseweg en de 2 gebouwen van het Montessori College aan de Elzenstraat/Vlierestraat. Ingebruikname van het nieuwe gebouw is gepland voor januari 2016.
 • Montessori College, Kwakkenberg 33: Alle drie de vestigingen van Montessoricollege worden gefaseerd van nieuwbouw voorzien aan de Kwakkenbergweg. De bouw is gestart en de eerste fase van de nieuwbouw is medio 2014 gereed gekomen en de tweede fase medio 2015.
 • Aquamarijn, Spechtstraat en Biezendwarsstraat: De 2 locaties van de Aquamarijn worden opgenomen in het voorzieningenhart Waterkwartier. Het VZH Waterkwartier is medio 2014 gereed gekomen en in gebruik genomen. In september 2014 is de dependance van de Aquamarijn aan de Spechtstraat aangekocht door de gemeente. De locatie Spechtstraat wordt omgevormd naar een buurtpark. De sloop van het schoolgebouw heeft in het 2e kwartaal van 2015 plaatsgevonden.
 • Basisschool Het Octaaf (Neerbosch): Plannen voor vervangende nieuwbouw op een meer centrale plek in de wijk. Realisatie is gepland in 2016/2017. Hiervoor is reeds investeringsbudget (Zomernota).
 • Pr. Clausschool,Weezenhof 81-02: Er wordt door het schoolbestuur overwogen om de dependance van de Pr. Clausschool in Weezenhof samen te voegen met de hoofdlocatie in de Weezenhof. De planning is 2016/2017. Onderzocht wordt of vervroeging van de nieuwbouw wenselijk is i.v.m. de herontwikkeling van het winkelcentrum naast de hoofdlocatie in de Weezenhof.
 • SBO “de Windroos” te Lent: SBO komt op dezelfde locatie als de tijdelijke huisvesting van de Verwondering bij de Ster (locatie van de noodlokalen).  Voor het realiseren van het SBO op deze locatie was het wel van belang dat er duidelijkheid kwam over de toekomst van het perceel ernaast, waar de tijdelijke speelvoorziening “de Vieze Broek” is gerealiseerd. De gemeente heeft samen met Conexus eind 2014 dit perceel gekocht. Met deze aankoop wordt voorkomen dat het perceel in de toekomst bebouwd wordt. De speelvoorziening blijft op deze manier behouden voor de buurt en na een beperkte herinrichting zal de “Vieze Broek” haar publieke functie behouden. Daarnaast zal het ook een speelplek voor de kinderen van het SBO de Windroos en het Talent worden. In het 3e kwartaal van 2015 start de bouw van het SBO.
 • Geldershof, Geldershofstraat 26: Als gevolg van de stijging van de leerlingenprognoses rond Lent zal de bouw van de 2e fase van het Geldershof worden vervroegd. Realisatie is gepland voor 2016.

Financiële gegevens

Zorgplicht onderwijshuisvesting Rekening Begroot
Bedragen * 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële lasten per deelproduct

60601 Integraal huisvestingplan 18.199 16.697 16.599 16.806 17.310 17.282
60602 Overige voorzieningen 146 105 101 99 97 95
60603 Schadebeheer schoolgebouwen 64 36 35 34 33 32
60608 Voortgezet algemeen volw.onderwijs 0 0 0 0 0 0
Totaal lasten product 18.409 16.838 16.735 16.939 17.440 17.409

Financiële baten per deelproduct

60601 Integraal huisvestingplan -10 -30 -30 -30 -30 -30
61012 Mut. res. PG Huisvesting onderwijs -44 -44 -44 -44 -44 -44
Totaal baten product -54 -74 -74 -74 -74 -74
Totaal product -18.354 -16.764 -16.660 -16.865 -17.366 -17.335

Toelichting

Het saldo van het product Zorgplicht Onderwijshuisvesting fluctueert in de periode 2015-2017 tussen de € 16,7 en € 16,9 miljoen, onder meer door centrale bijstelling van de apparaatskosten. In 2018 stijgt het saldo met € 0,5 miljoen door een toename van de begrote kapitaallasten in verband met de nieuwbouw van de brede school in Groot Oosterhout.

Lasten/baten
Zowel op baten- als lastenniveau is in meerjarig perspectief geen sprake van substantiële afwijkingen. Wel stijgen in 2018 de begrote lasten met € 0,5 miljoen door de toename van de begrote kapitaallasten in verband met de investering van de brede school in Groot Oosterhout in de periode 2016-2017.