Sport

Omschrijving

De algemene doelstelling van ons beleid in de periode 2013-2016 is het minimaal behouden van het huidige niveau van sportdeelname, en een stap vooruit zetten wat betreft de beweegdeelname, met name binnen bepaalde groepen die ondergemiddeld voldoen aan de beweegnorm[1].

Beleidslijn 1: Breedtesport, sport en bewegen voor iedereen
Het minimaal behouden van het huidige niveau van sportdeelname, en een stap vooruit zetten wat betreft de beweegdeelname, met name binnen bepaalde groepen die ondergemiddeld voldoen aan de beweegnorm. We willen de sportdeelname en het percentage Nijmegenaren dat zich vrijwillig inzet in de sport op minimaal het niveau van 2011 houden en het huidige hoge kwaliteitsniveau sportorganisaties in stand houden.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2016?

 • We organiseren in 2016 de Special Olympics Nationale Spelen, een sportfestijn van 3 dagen voor mensen met een verstandelijke handicap, een cognitieve achterstand of ontwikkelingsbeperking. Het is een nationaal evenement met circa 2500 deelnemers.  Tijdens dit evenement organiseren we een wandeldriedaagse, wat beweging bij de doelgroep én alle Nijmegenaren stimuleert.
 • We stimuleren de sport- en beweegdeelname van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking structureel middels het concept Uniek Sporten. Uniek Sporten is de plek waar vraag en aanbod op het gebied van aangepast sporten samenkomen. Daarnaast biedt Uniek Sporten handvatten aan sportverenigingen om aangepast sport binnen hun club te organiseren. Wij pogen hiermee dan ook een blijvend en groeiend sportaanbod te faciliteren voor mensen met een beperking.
  In samenwerking met partners vanuit het (speciaal) onderwijs, zorg en overheden willen wij hiermee zoveel mogelijk mensen met een beperking in deze regio aan het sporten en bewegen krijgen. Wij voeren op dit moment gesprekken met andere gemeenten uit de regio om Uniek Sporten ook daar mogelijk te maken.
 • Het is onze ambitie dat alle Nijmeegse kinderen voldoende zwemvaardig zijn. Onze focus ligt daarbij op het behalen van Zwemdiploma A. Om dit mogelijk te maken is onder andere het Zwemfonds beschikbaar dat ouders met minimuminkomens compenseert voor zwemlessen. Daarnaast hebben wij continu aandacht voor het belang van zwemveiligheid middels de campagne “Zwemmen, een investering voor je leven”.
 • Wij continueren de ondersteuning van sportverenigingen door de inzet van combinatiefunctionarissen. Hierbij zullen wij de ontmoeting, samenwerking en kennisuitwisseling tussen sportverenigingen stimuleren, alsmede de ontwikkeling van verenigingen als ‘Open Clubs’. Wij blijven de combinatiefunctionarissen inzetten voor de verdere versterking van de sportverenigingen.
 • Wij zetten in op het stimuleren van een Veilig Sportklimaat voor alle Nijmegenaren, ook voor de LHBT.  De focus bij het project Veilig Sportklimaat zal gedurende het jaar meer naar preventie verschuiven, naar spelplezier.
 • We verbeteren de (digitale) informatievoorziening van Sportservice Nijmegen over het  sportaanbod voor alle doelgroepen.
 • Wij zetten in op de Giro 2016 in Nijmegen met speciale aandacht voor sport en bewegen in en rondom de stad. Wij willen gebruik maken van dit momentum rondom de Giro om Nijmegenaren in beweging te krijgen door onder andere side events actief te stimuleren en aan te haken bij kansen die zich opportuun in de aanloop naar het evenement voordoen.

Beleidslijn 2: Sport, bewegen en welzijn
Voldoende sporten en bewegen is van groot belang voor de gezondheid, welzijn en sociaal-maatschappelijke participatie. Minder overgewicht, minder stress, betere weerstand en het voorkomen van depressie zijn voorbeelden van de gezondheidseffecten van sporten en bewegen. Ook kan sport en bewegen belangrijk zijn voor het vergroten van welzijn en het aanpakken van sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2016?

 • Meerdere onderzoeken zullen in 2016 worden gepubliceerd of uitgevoerd om zicht te krijgen op de gezondheid en beweegdeelname van de Nijmeegse burgers. De Stads- en Wijkmonitor 2016 zal in januari verschijnen met onder andere een themaverhaal over sport. Tevens voert de GGD in het najaar van 2015 een onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van middelbare scholieren (E-MOVO 2015), waarin sport en bewegen een belangrijk onderdeel vormt.
 • Wij voeren in 2016 een evaluatie uit op het huidige sportbeleidsplan en brengen de opbrengsten in kaart. Deze evaluatie biedt een basis voor een toekomstig beleidsplan.
 • Met een wijkgerichte inzet van combinatiefunctionarissen stimuleren we in 2016 dat sportverenigingen en andere organisatieverbanden een activiteitenaanbod aanbiedt, dat gericht is op mensen die wel (meer) willen sporten, maar zich niet aangetrokken voelen tot het traditionele sportverenigingsaanbod.
 • Wij zullen, in samenwerking met GGD en IrisZorg, een actieve rol vervullen in het kader van alcoholmatiging bij sportverenigingen.
 • Het Rekenkameronderzoek biedt ons een aantal conclusies en aanbevelingen waarmee wij verdere verbetering en verduidelijking van ons beleid hebben bewerkstelligd. Onderdeel van deze veranderingen is de huidige opzet van de begrotingstekst die direct gelieerd is aan de 5 beleidslijnen uit de Sportnota.

Beleidslijn 3: Relatie topsport – breedtesport
Breedte- en topsport zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Breedtesport vormt de basis voor de top, tegelijkertijd is topsport een stimulans voor de breedtesport en zorgt topsport voor kwaliteitsverbetering en talentontwikkeling binnen de breedtesport. Vanuit die betekenis zetten wij ook in ons sportbeleid in op de relatie tussen top- en breedtesport.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2016?

 • In 2016 wordt gestart met de bouw van Talent Centraal op het sportpark De Dennen.
 • Wij werken met de HAN, Topsport Gelderland, GV Hazenkamp, Topjudo Nijmegen en Team Zevenheuvelen intensief samen rondom talentontwikkeling. Hiermee beogen wij niet alleen een adequate voorziening te realiseren voor primair turnen,  judo en hardlopen maar ook een ‘broedplaats’ te ontwikkelen voor talentherkenning en talentontwikkeling.

Beleidslijn 4: Infrastructuur voor sport en bewegen
Wij willen voorzien in een kwalitatief goede basisinfrastructuur van sport- en beweegaccommodaties en voorzieningen. Wij streven er naar om ook in het gebruik van accommodaties het sporten en bewegen voor alle Nijmegenaren zo goed mogelijk te faciliteren.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2016?

 • We voeren een verkenning uit naar de demografische ontwikkelingen in Nijmegen en de gevolgen daarvan voor het gebruik van buitensportaccommodaties. Wij zullen daarbij naar verwachting gaan sturen op een pilot voor het gebruik van onze buitensportaccommodaties dat meer gericht is op ‘losse sportverbanden’ die plaatsvinden buiten de traditionele verenigingsomgeving.
 • Op dit moment worden de mogelijkheden verkend voor een -tijdelijk en- definitief watersportcentrum op de Spiegelwaal in samenwerking met Watersport Nijmegen (WSN) en de Radboud Universiteit.

Beleidslijn 5: Sport voor de stad, citymarketing en evenementen
Evenementen en een aansprekend sportaanbod dragen bij aan het vergroten van de sportdeelname, en aan het versterken van het (sportieve) imago van Nijmegen. Evenementen geven mensen de kans iets bijzonders in Nijmegen mee te maken. Succesvolle sportieve evenementen zoals de Vierdaagse, Zevenheuvelenloop, Marikenloop, en Stevensloop maken dit meer dan duidelijk.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2016?

 • De Ronde van Italië is een meerdaagse wielerwedstrijd in en rond Italië. De ronde van Italië (Giro d’Italia) hoort samen met de rondes van Frankrijk (Tour de France) en Spanje (Vuelta) tot één van de drie grote wielerrondes. Op 7 mei 2016 is Nijmegen finish van de eerste etappe, op 8 mei 2016 start de tweede etappe van de Giro d’Italia in Nijmegen.
 • Wij werken in een partnership samen met de Stichting Zevenheuvelenloop, organisator van de Zevenheuvelenloop, Mariekenloop en Stevensloop. De evenementen zijn toonaangevend in hun soort en aantrekkelijk voor zowel het beoefenen van topsport als ook breedtesport.

Met NEC overleggen wij verder over mogelijke scenario's om het stadion aan hen te verkopen.

[1] De beweegnorm is een landelijke norm, waarmee wordt uitgedrukt wat vanuit gezondheidsoogpunt voldoende bewegen is.

Financiële gegevens

Sport Rekening Begroot
Bedragen * 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële lasten per deelproduct

60357 Overige sportieve evenementen 57 57 0 0 0 0
60358 Real. samenwerk.verb.sport.3-hoek 643 184 0 0 0 0
60359 Sportprijs 0 0 0 0 0 0
60360 Sportservice 1.363 10 -38 -38 -34 -34
60361 Loketfunctie 130 106 0 0 0 0
60362 Partnerships Verenigingsondersteunin 215 201 0 0 0 0
60368 Topsportevenementen 83 83 0 0 0 0
60820 Sportontwikkeling 1 1.597 1.111 1.095 1.070 1.069 1.069
60821 Sportontwikkeling 2 751 965 955 950 947 948
60822 Sportontwikkeling 3 0 0 0 0 0 0
60823 Sportontwikkeling 4 611 865 850 844 840 841
61334 Sportstimulering 0 0 50 50 50 50
61335 Versterken sportverenigingen 0 0 74 74 74 74
61336 Topsport 0 0 155 155 155 155
61337 Zwemmen 0 0 1.870 1.870 1.870 1.870
61338 Overige subsidies 0 0 120 120 120 120
61339 Product Sport Algemeen 0 0 447 444 443 443
Totaal lasten product 5.451 3.583 5.578 5.539 5.534 5.536

Financiële baten per deelproduct

60357 Overige sportieve evenementen -2 0 0 0 0 0
60360 Sportservice -305 -126 -78 -78 -82 -82
60361 Loketfunctie 0 0 0 0 0 0
60368 Topsportevenementen 0 0 0 0 0 0
60820 Sportontwikkeling 1 -670 -497 -460 -437 -437 -437
60821 Sportontwikkeling 2 -896 -173 -174 -174 -174 -174
60823 Sportontwikkeling 4 -722 -87 -87 -87 -87 -87
Totaal baten product -2.594 -883 -800 -777 -781 -781
Totaal product -2.857 -2.700 -4.778 -4.762 -4.753 -4.755

Toelichting

Lasten
De begrote lasten voor het  product Sport stijgen van ca.  € 3,6 miljoen in 2015 naar ca. € 5,6 miljoen in 2016. Deze stijging wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door het onderbrengen van sport gerelateerde subsidies onder het product Sport die voorheen waren verantwoord onder het product Sportaccommodaties overeenkomstig de zomernota 2015.

Baten

De baten laten meerjarig een lichte afloop zien.