Bestrijden voortijdig schoolverlaten

Omschrijving

Wij streven naar zo min mogelijk voortijdig schoolverlaters in het Voortgezet Onderwijs (VO) en in Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). We blijven aansluiten bij de landelijke ambitie en hebben samen met de scholen voor onze RMC-regio een regionaal convenant afgesloten met het Rijk voor de periode 2012-2015. Dit convenant is in 2015 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met één schooljaar voor de periode 2016-2017 verlengd.

Het voorkomen van voortijdige schooluitval is een belangrijk middel om te bereiken dat jongeren optimaal gebruik maken van hun recht op onderwijs en daarmee hun kans op de arbeidsmarkt vergroten. We zetten daarvoor meerdere instrumenten in: Bureau Leerplicht, het jongerenloket, een preventieve aanpak op het MBO en op de scholen voor Voortgezet Onderwijs. In 2012 hebben we een VSV monitor ontwikkeld en een nulmeting opgesteld. Deze geeft inzicht in de maatregelen die we samen met de scholen op het gebied van VSV inzetten en de effectiviteit hiervan. Met behulp van deze monitor willen we de komende jaren zo gericht mogelijk interventies plegen om het aantal voortijdig schoolverlaters te verlagen. In schooljaar 2013-2014 hebben we de aansluiting met het landelijke niveau voor onze regio bereikt. In 2016 blijven we sturen op het landelijk gemiddelde.

 • Nieuw beleidsplan VSV
  Sinds begin jaren 2000 is er landelijk een sterke aandacht geweest voor het aanpakken van voortijdig schoolverlaten (vsv). Ook in onze gemeente hebben we hier veel tijd en aandacht in geïnvesteerd. Dit was ook nodig gelet op de hoge vsv-cijfers van met name het MBO. In 2014 hebben we in onze regio de aansluiting gevonden met het landelijk gemiddelde. Ook ROC Nijmegen scoort nu op dit niveau. In 2016 houden we deze focus vast; we houden de aansluiting met het landelijk gemiddelde vast en maken hier met het onderwijs afspraken over. Voor schooljaar 2015-2016 hebben we deze afspraken al vastgelegd in het VSV-convenant. Voor schooljaar 2016-2017 maken we nieuwe afspraken. Dit doen we op grond van een grondige analyse over waar in onze gezamenlijk vsv-aanpak extra aandacht nodig is. De voorbereidingen hiervoor zijn samen met het VO en MBO reeds in gang gezet. Dit moet in het voorjaar 2016 resulteren in een nieuw, gezamenlijk, regionaal vsv-beleid.
 • Focus op jongeren in een kwetsbare positie
  De inzet op vsv heeft een sterke focus om zoveel mogelijk jongeren de kans te bieden een startkwalificatie te behalen. We zien echter in de praktijk dat het voor een deel van onze jongeren (nog) niet mogelijk is een startkwalificatie te behalen. Dit kan vele oorzaken hebben. En zowel leerplicht, het jongerenloket als het onderwijs doen vaak hun best jongeren in het onderwijs te houden. We zien dat dit voor de jongere zelf niet altijd de beste of meest toekomstbestendige oplossing is. Door samen met het onderwijs, zorgpartijen en werkgevers te bekijken wat een jongere nodig heeft zodat hij/zij de juiste, volgende stap kan maken. Het kan hierbij gaan om toch de opleiding af te kunnen ronden, de stap naar werk te kunnen maken door bijvoorbeeld reeds opgedane vaardigheden te certificeren. Het zal gaan om maatwerktrajecten, waarbij we uit willen gaan van de juiste koppelingen tussen bestaande voorzieningen.
 • Flex College
  Het Flex College is voor een specifieke groep overbelaste jongeren in het VO al een belangrijke voorziening. Door de combinatie van onderwijs en zorg weten zij al veel jongeren in het onderwijs te houden. Met de besturen van het voortgezet onderwijs hebben wij in 2015 de afspraak gemaakt dat zij meer eigen middelen inzetten voor het Flex College en onze subsidie lager is. Daartegenover staat dat wij het Flex College continuïteit bieden door een meerjarige subsidieverlening.
 • Leerplicht
  Bureau Leerplicht voert de Leerplichtwet uit. Leerplicht komt in geval van verzuim met leerlingen en ouders in contact. Daarmee vormt leerplicht een voorhoede waarbij we door vroegtijdig signaleren en ingrijpen erger kunnen voorkomen. In 2016 starten we met de uitvoering van het regionale beleidsplan leerplicht, dat eind 2015 is/wordt vastgesteld. We willen dat leerplicht regelmatig aanwezig is op scholen met risicoleerlingen en actief aansluit op Zorgadviesteams op het VO en MBO. Een aparte taak is het toezicht op de kwalificatieplicht. Deze plicht houdt in dat een 16/17 jarige een diploma moet behalen op minimaal havo, vwo of mbo 2 niveau.
  De aanpak van verzuim heeft onze prioriteit. Als  verzuim door de scholen goed wordt aangepakt is de kans op voortijdige schooluitval kleiner. We volgen nadrukkelijk de situatie van thuiszitters die niet binnen de wettelijke termijnen een aanbod van passend onderwijs hebben ontvangen. We werken hierin actief samen met het onderwijs om tot passende oplossingen te komen.
 • Jongerenloket/Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
  Het Jongerenloket en RMC-trajectbureau herplaatst voortijdige schoolverlaters van 18-23 jaar naar school of werk. Op jaarbasis worden er zo'n 1500 voortijdig schoolverlaters begeleid. Zij doen dit voor alle jongeren woonachtig in onze regio.Samen met het onderwijs wordt inzet gepleegd om de dalende lijn van schooluitval voort te zetten.  Vanuit de RMC-functie gaan we dit doen door specifiek die scholen te benaderen die veel verzuim melden, of waar veel jongeren als vsv-er uitvallen. Met de scholen buiten onze regio zullen we buiten het VSV-convenant om, specifieke afspraken maken over hoe we het verzuim en vsv lager kunnen krijgen. In dit kader zullen we nauw samenwerken met de regio Arnhem, met wie we samen één RMC-regio vormen. Gemeente Nijmegen vervult daarbij het penvoerderschap. Voor de uitvoering van de RMC-functie in de regio Arnhem ontvangt gemeente Arnhem jaarlijks circa € 650.000.

Financiële gegevens

Bestrijden voortijdig schoolverlaten Rekening Begroot
Bedragen * 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële lasten per deelproduct

60594 Bestr. voortijdig schoolverlaten 3.091 2.718 2.632 2.620 2.614 2.615
Totaal lasten product 3.091 2.718 2.632 2.620 2.614 2.615

Financiële baten per deelproduct

60594 Bestr. voortijdig schoolverlaten -1.133 -1.192 -1.140 -1.140 -1.140 -1.140
Totaal baten product -1.133 -1.192 -1.140 -1.140 -1.140 -1.140
Totaal product -1.958 -1.526 -1.492 -1.480 -1.474 -1.476

Toelichting

Het saldo van het product Voortijdig schoolverlaten wijzigt vanaf 2015 nauwelijks en fluctueert rond de € 1,5 miljoen in de periode 2015-2019. Ook op individueel baten- en lastenniveau is in meerjarig perspectief geen sprake van substantiële afwijkingen.