Wijkaccommodaties

Omschrijving

In Nijmegen hebben we de beschikking over 27 wijkaccommodaties, voorzieningenharten, buurthuizen en dependances. Uitgangspunt is een goede spreiding van accommodaties over de stad.
Elke wijk heeft zijn eigen karakter en trekt mensen die er graag willen wonen. We koesteren en benadrukken die diversiteit in de wijkaccommodaties.

Wijkaccommodaties

De wijkaccommodaties bieden in Nijmegen als vanouds ruimte voor ontmoeting. De decentralisaties van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen naar gemeenten leiden er in Nijmegen toe dat maatschappelijke instellingen en bewoners van Nijmegen zich anders oriënteren op de accommodaties.

Wij dragen er zorg voor dat de wijkaccommodaties de plaats kunnen zijn waar activiteiten passend bij die decentralisaties kunnen plaatsvinden, en onderzoeken gericht met bewoners hoe betrokkenheid bij de  wijkaccommodaties kan worden vormgegeven. De pilot in de tot wijkatelier Lindenholt omgedoopte Open Wijk School Zellersacker biedt daarbij leerzame inzichten voor de toekomst. In 2016 brengen we een rapportage uit die mogelijke scenario’s schetst voor burgerparticipatie.
In 2015 startte onze deelname aan een project rondom de Experimentenwet geïnitieerd door het Ministerie van Binnenlandse zaken. De Experimentenwet voorziet in het weghalen van onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving. Deze wet wordt voorbereid voor inwerkintreding in 2017. In 2016 is helder welke betekenis de wet heeft voor Nijmegen en bereiden we, wanneer van toepassing, de introductie voor de accommodaties voor.   

Upgrading wijkaccommodaties
Upgrading van de wijkaccommodaties vindt jaarlijks plaats; waarbij de afzonderlijke accommodaties beurtelings (één per jaar) worden behandeld.  Op dit moment onderzoeken we mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen aan wijkcentrum Titus Brandsma.

Aanpassingen wijkaccommodaties
Wijkcentrum De Schalmei, gelegen in Neerbosch Oost, heeft een belangrijke wijkfunctie. Het gebouw is in uitstraling wel wat gedateerd. Als er nieuwbouw plaatsvindt van basisschool het Octaaf, zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om het zichtbeeld van wijkcentrum De Schalmei dezelfde uitstraling te geven als de nieuwbouw.

Financiële gegevens

Wijkaccommodaties Rekening Begroot
Bedragen * 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële lasten per deelproduct

60369 Wijkaccommodaties Nijmegen 6.624 104 100 99 99 98
60799 Cluster 1.1 638 899 931 923 919 920
60800 BV41: Cluster Oost 0 0 0 0 0 0
60802 BV42: Cluster Oud-West 0 0 0 0 0 0
60803 BV40: Gebied Noord 2.467 1.241 1.093 981 972 973
60804 BV43: Cluster Waalsprong 0 0 0 0 0 0
60805 AF-BV44: Cluster Nieuw West-Centrum 0 0 0 0 0 0
60806 BV51: Cluster Midden 0 0 0 0 0 0
60807 Gebied Midden-Zuid 0 0 0 0 0 0
60808 BV52 Cluster Zuidrand 0 0 0 0 0 0
60809 BV53: Cluster Lindenholt-Staddijk 0 0 0 0 0 0
60810 BV54: Cluster Dukenburg 0 0 0 0 0 0
60812 BV50: Gebied Zuid 0 0 0 0 0 0
60941 Wijkacc.Waalsprong 2.874 4 4 4 4 4
61163 Noodlokalen Exploitatie 127 116 118 118 118 118
61164 Noodlokalen Eigenaar 553 557 555 551 547 543
61165 Voorzieningenhart Exploitatie 1.107 1.260 1.326 1.318 1.313 1.314
61166 Voorzieningenhart Eigenaar 3.628 4.013 4.021 3.989 3.957 3.931
61167 Open Wijkscholen Exploitatie 123 126 129 128 127 128
61168 Open Wijkscholen Eigenaar 254 212 211 209 206 193
61169 Welzijn Exploitatie 0 0 0 0 0 0
61170 Welzijn Eigenaarslasten 2.106 2.307 2.232 2.189 2.092 2.040
61193 Voorzieningenhart Exploitatie 2 375 369 431 428 427 427
61194 Welzijn exploitatie 4 744 941 968 960 956 957
61195 Welzijn exploitatie 3 869 1.120 1.153 1.143 1.138 1.139
61196 Welzijn exploitatie 2 873 1.112 1.143 1.134 1.129 1.131
61231 Voorzieningenhart Exploitatie 2 479 599 632 628 625 626
61282 Exploitatie Voorzieningenharten 3 205 325 333 331 330 330
Totaal lasten product 24.048 15.306 15.382 15.134 14.958 14.872

Financiële baten per deelproduct

60369 Wijkaccommodaties Nijmegen -2.169 0 0 0 0 0
60799 Cluster 1.1 -206 -212 -213 -213 -213 -203
60803 BV40: Gebied Noord -70 106 205 22 42 42
61163 Noodlokalen Exploitatie -309 -305 -307 -307 -307 -307
61164 Noodlokalen Eigenaar -547 -443 -425 -425 -425 -425
61165 Voorzieningenhart Exploitatie -1.351 -961 -1.193 -1.193 -1.193 -1.193
61166 Voorzieningenhart Eigenaar -3.986 -127 -145 -145 -145 -145
61167 Open Wijkscholen Exploitatie -194 -214 -219 -219 -219 -219
61168 Open Wijkscholen Eigenaar -263 -78 -78 -78 -78 -78
61169 Welzijn Exploitatie 0 0 0 0 0 0
61170 Welzijn Eigenaarslasten -2.939 -109 -109 -109 -109 -109
61193 Voorzieningenhart Exploitatie 2 -270 -71 -71 -71 -71 -71
61194 Welzijn exploitatie 4 -308 -497 -498 -497 -492 -492
61195 Welzijn exploitatie 3 -375 -408 -408 -408 -408 -408
61196 Welzijn exploitatie 2 -583 -595 -596 -596 -596 -592
61231 Voorzieningenhart Exploitatie 2 -490 -430 -431 -431 -431 -431
61282 Exploitatie Voorzieningenharten 3 -64 -115 -115 -115 -115 -115
Totaal baten product -14.124 -4.459 -4.602 -4.784 -4.759 -4.745
Totaal product -9.923 -10.847 -10.780 -10.350 -10.199 -10.127

Toelichting

Lasten
Het meerjarig verloop van de begrote lasten is licht dalend als gevolg van o.a. vrijvallende kapitaallasten.

Baten

De verhoging van de begrote baten laten meerjarig 2017 een stabiel beeld zien. In 2015 en 2016 waren deze nog lager omdat er in die jaren rekening is gehouden met incidentele huurdervingen overeenkomstig de zomernota 2015.