Grondbeleid

Maatschappelijk effect

Binnen het programma Grondbeleid nemen wij vastgoedprojecten en gebieden in ontwikkeling. Deze voeren wij uit voor gemeentelijk sectoraal beleid met een fysiek-ruimtelijke component. Het gaat daarbij onder meer om wonen, bedrijvigheid, herstructurering van wijken, cultuur, onderwijs, milieu en sport. De uitvoering van dit grondbeleid is beschreven in de Kadernota Grondbeleid die de Raad op 30 juni 2010 heeft vastgesteld.

  • Bevorderen van maatschappelijk gewenst grondgebruik
  • Verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik
  • Rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten

Wat doen we

Jaarlijks rapporteren wij in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) over de voortgang van de projecten, zowel inhoudelijk als financieel. Hierin signaleren wij ook de ontwikkeling binnen de deelnemingen en het benodigd weerstandsvermogen voor de projecten.

Indicatoren

Indicatoren Realisatie 2014 Doel 2015 2016 2017 2018 2019

Er zijn geen indicatoren voor het programma Grondbeleid. Informatie over de voortgang van het programma wordt gegeven in de jaarlijkse Voortgang Grote Projecten (VGP)

Wat gaan we anders doen

Informatie over de wijze van aanpak van de verschillende projecten vindt plaats in afzonderlijke voorstellen. Daarnaast wordt eenmaal per jaar aan de Raad gerapporteerd in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP).

Wat kost het

Grondbeleid Rekening Begroot
Bedragen * 1.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële lasten per product

Instrumenten grondbeleid 18,4 5,5 5,4 5,3 5,7 5,6
Planexploitaties 213,6 102,6 57,7 35,4 20,1 23,5
Totaal lasten programma 232,0 108,1 63,1 40,7 25,8 29,1

Financiële baten per product

Instrumenten grondbeleid 13,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Planexploitaties 212,3 102,4 57,7 35,4 20,1 23,5
Totaal baten programma 226,1 103,0 58,3 36,0 20,7 24,1
Totaal programma -5,9 -5,0 -4,8 -4,7 -5,1 -5,0

Financiële toelichting