Mobiliteit

Maatschappelijk effect

Wij willen een duurzame bereikbaarheid van Nijmegen. Daarmee leveren we een bijdrage aan de economische vitaliteit van de (binnen)stad. We hebben de ambitie om gebruik van fiets en andere duurzame vormen van vervoer flink te stimuleren. Ook streven we naar toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige (fiets)parkeergelegenheid en een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid.

Aan de hand van 5 doelstellingen sturen wij op het bereiken van het maatschappelijk effect:

 1. Vergroten bereikbaarheid en doorstroming
 2. Vergroten kwaliteit, kwantiteit en gebruik parkeervoorzieningen
 3. Verhogen verkeersveiligheid
 4. Stimuleren deelname Openbaar Vervoer
 5. Stimuleren fietsgebruik

Wat doen we

1. Vergroten bereikbaarheid en doorstroming

Met de komst van De Oversteek en de S100-route is de doorstroming en de betrouwbaarheid van het Nijmeegse wegennet aanzienlijk verbeterd. Een goede bereikbaarheid blijft echter aandacht vragen: Voor de korte termijn (2016-2017) zal vooral het groot onderhoud dat RWS aan de Waalbrug gaat plegen de druk op het wegennet  aanmerkelijk verzwaren. Voor de langere termijn wordt voorts verwacht dat de intensiteit van het autoverkeer door de economische en ruimtelijke ontwikkelingen verder groeit. Om de bereikbaarheid op voldoende peil te houden blijft het dus nodig het verkeer te managen.

Wat gaan we ervoor doen?

 • Wij blijven werken aan de bereikbaarheid van Nijmegen voor de auto, zowel in de stad als in de regio. In de afgelopen jaren is vooral ingezet op infrastructuur en de inzet van dynamisch verkeersmanagement (rijksprogramma Beter Benutten 1). De grote infrastructurele projecten zijn inmiddels afgerond en de komende jaren verfijnen wij de inzet van het dynamisch verkeersmanagement. De focus verschuift in de aankomende jaren naar een optimale benutting van ons wegennet, zowel regionaal als lokaal. Hiervoor voeren wij samen met onze partners in de stad en regio de plannen en projecten uit die de komende jaren op de rol staan in het kader van het rijksprogramma Beter Benutten Vervolg. De opgave bestaat uit een vermindering van de zwaarst vertraagde ritten die in onze regio met name spelen in de ritten van en naar 8 economische kerngebieden in de regio. Van de 8 economische kerngebieden in de stadsregio Arnhem Nijmegen, de focus van BBV, zijn er 4 gelegen in Arnhem en 4 in Nijmegen. In onze plannen van aanpak wordt ingegaan op de probleemanalyses voor gedragsbeïnvloeding waarbij voor Nijmegen de focus ligt op de bereikbaarheid van Heijendaal, de binnenstad, het Canisius Wilhelmina ziekenhuis, bedrijventerrein WKS en het groot onderhoud van de Waalbrug. De opgave zal zijn dat onze partners in de stad, bewoners, ondernemers, grote instituten en werkgevers,  actief betrokken worden en zelfs een leidende positie in gaan nemen in het uitdragen en in standhouden van een gewijzigd bewust duurzame gedragsbeïnvloeding bij hun keuzes in mobiliteit.
 • Wij monitoren de ontwikkeling van de verkeersstromen in de stad, de bereikbaarheid en de gevolgen voor de omgeving. Wij informeren uw Raad hierover en over de maatregelen die we genomen hebben in het kader van de S100.
 • Wij onderzoeken verschillende varianten voor de uitbreiding van de autovrije en autoluwe zones in het Stadscentrum binnen de singels op basis van de motie van de Raad 'Ruimte voor voetganger, fiets en consument’. Dit geschiedt in relatie tot de 30-km snelheidsregimes.
 •  Wij bereiden samen met RWS het groot onderhoud van de Waalbrug in 2016 voor. Tevens kijken we naar de mogelijkheden voor het zoveel mogelijk beperken van verkeershinder tijdens de uitvoering.
 • Wij bereiden, in overleg met de gemeente Overbetuwe en RWS, de aanpassing van Afslag 38 voor. Deze aanpassing is nodig om de ontwikkeling van Park 15 in Overbetuwe mogelijk te maken; ook voor diverse planontwikkelingen in de Waalsprong is dit op termijn noodzakelijk. Een goede afstemming met de verbreding van de A15 is hierbij noodzakelijk.
 • Wij voeren doorlopend overleg over de aanleg van de Dorpensingel. Dit doen wij in nauw overleg met vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven in het gebied.
 • Wij sturen op de bereikbaarheid van onze stad bij wegwerkzaamheden, evenementen en toekomstige projecten. Dit geldt in het bijzonder voor het speciale evenementenjaar 2016. Met de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten verwachten wij de bereikbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen. Daar waar hinder niet uitgesloten kan worden, sturen wij op het zoveel mogelijk beperken van die hinder.

2. Kwaliteit, kwantiteit en gebruik van parkeervoorzieningen

Wij zetten in op een verantwoord en acceptabel evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn een goede bereikbaarheid, een aantrekkelijke binnenstad en een leefbare woonomgeving. Wij streven naar minimaal één beschikbare parkeerplaats voor iedere woonadres en naar een passend parkeeraanbod voor forens, ondernemer of bezoeker van onze stad. De parkeernota en het coalitieakkoord vormen de basis voor ons parkeerbeleid die we ook in 2016 verder uit zullen voeren.

Wat gaan we ervoor doen?

 • Alle zondagen blijft in het centrum en de eerste ring betaald parkeren van kracht van 12:00 uur tot 18:00 uur. Om centrumbewoners en ondernemers tegemoet te komen wordt het tarief van de bewonersvergunning verlaagd, wordt het maximaal aantal te verschaffen bezoekersuren met 100 uur verhoogd in de gebieden waar betaald parkeren op zondagen geldt, wordt het maximumdagtarief in de garages verlaagd en blijven de fietsstallingen Plein 1944 en Bisschop Hamerstraat langer open.
 • We onderzoekende de mogelijkheden van de inzet van particuliere terreinen (met name op piekmomenten).
 • We kiezen qua parkeerregulering zoveel mogelijk voor maatwerk in de woonwijken. In woongebieden willen wij het parkeren in de directe woonomgeving zoveel mogelijk beschikbaar houden voor de bewoners. Waar dit onder druk komt, voeren we parkeerregulering in. Dit doen we alleen op verzoek en met voldoende draagvlak van de bewoners zelf.
 • We richten bufferzones in rondom de vergunninggebieden, zodat bewoners van aangrenzende straten de mogelijkheid krijgen om een vergunning aan te vragen.
 • We voeren de digitale bezoekersvergunning in en de procedure voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart wordt aanzienlijk vereenvoudigd.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om naast de parkeervergunningen ook andere parkeerproducten te digitaliseren. We hebben het dan over de RVV-ontheffingen. Dit zijn ontheffingen om gelegitimeerd te mogen verblijven in afgesloten gebieden (centrumgebied) of exclusieve locaties (busbanen, vergunningparkeerplaatsen enz.). Zo mogelijk voeren wij die in.
 • In de Eiermarkt wordt het bij wijze van proef, mogelijk om een parkeerplaats te reserveren om zodoende meer vraaggerichte diensten te kunnen aanbieden en de garages efficiënter in te kunnen zetten.
 • We stimuleren het gebruik van elektrische voertuigen en ondersteunen bij het faciliteren van elektrische laadpalen, zowel in onze eigen garages als in de openbare ruimte.
 • We starten met de exploitatie van het parkeerdek Oude Stad.
 • We hebben het vernieuwde transferium Nijmegen Noord in gebruik.
 • Wij actualiseren ons uitvoeringsbeleid op het gebied van fietsparkeren, op basis van een notitie Fietsparkeren binnenstad Nijmegen en het standpunt van de Raad daarover.

3. Verhogen verkeersveiligheid

De wegen in Nijmegen voldoen zoveel mogelijk aan de criteria van Duurzaam Veilig. In de ontwerpfase wordt consequent ingezet op het realiseren van de ontwerpprincipes van duurzaam veilig: scheiden van snel en langzaam verkeer, rotondes en met verkeerslichten geregelde kruispunten, autoluwe woongebieden, essentiële herkenbaarheidskenmerken, etc.

Ook de komende jaren blijft de focus hier op gericht. Daarbij wordt nadrukkelijk ook aansluiting gezocht bij het programma openbare ruimte. Immers, de kansen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid liggen ook bij het geplande onderhoud.  Verder is het belangrijk dat samen met de regiopartners en vanuit de provincie fors wordt ingezet op verkeerseducatie op basisscholen en voortgezet onderwijs.

Wat gaan we ervoor doen?

 • We investeren in de aanpak van specifieke ongevalsoorzaken. Monitoren van de ongevallen is een belangrijke opgave. Vanaf 2014 wordt daarom onder de naam STAR (Smart Traffic Accident Registration) samengewerkt voor de registratie van alle ongevallen. Als gemeente kunnen we hier goed gebruik van maken bij de analyse en monitoring en voeren we indien nodig ook aanpassingen door.
 • Wij verbeteren onveilige situaties rond scholen. Daarbij zetten we in op gedragsbeïnvloeding van ouders. Wij stimuleren dat ouders hun kind lopend of met de fiets naar school brengen. Als ouders toch met de auto komen, willen we dat zij rekening houden met kwetsbare weggebruikers. Indien nodig, nemen wij verkeerskundige maatregelen. We streven naar goed herkenbare en zo mogelijk uniforme schoolzones.
 • Wij sluiten aan bij de verkeerseducatieprojecten van ROV Oost-Nederland. Ook sluiten wij aan bij diverse verkeerscampagnes, met als doel om het verkeersgedrag van bepaalde groepen verkeersdeelnemers te beïnvloeden, bijvoorbeeld middelbare scholieren en jongeren die net een rijbewijs hebben. Wij maken een jaarprogramma in overleg met de regio gemeenten en het ROV.
 • Wij nemen maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Verreweg de meeste verkeersslachtoffers zijn fietsers, waaronder steeds meer ouderen met een elektrische fiets. Voor deze doelgroepen willen we vooral aandacht besteden aan kruispunten met verkeerslichten, aan andere voorrang‐ en oversteeklocaties en aan eenzijdige ongevallen met obstakels. In het coalitieakkoord is budget vrijgemaakt voor verbetering van fietspaden, aanleg van fietssnelwegen, aanpakken van kruispunten en het aanleggen van fietsvriendelijke verkeersdrempels. Deze fietsvriendelijke maatregelen leveren ook hun bijdrage aan de verkeersveiligheid. Voorbeelden hiervan zijn acties rondom scholen zoals op de Heyendaalseweg.
 • We verbeteren de verkeersveiligheid in wijken. In overleg met bureau regie en wijkbeheer en bureau kwaliteitsbeheer pakken we lokale knelpunten in de wijk aan.
 • Naar aanleiding van de in december 2012 aangenomen motie “Verkeersveiligheid op de Groene Route” onderzoeken wij welke maatregelen nodig zijn op de Malderburchtstraat en de aansluiting met de Grootstalselaan. Wij starten daartoe een overleg met de belanghebbenden.  
 • Wij onderzoeken de mogelijkheid om tegelijk met de door de provincie geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Nieuwe Ubbergseweg maatregelen te treffen op de Ubbergseweg.
 • In overleg met het programma Openbare Ruimte maken wij zoveel mogelijk ‘werk-met-werk’ met geplande onderhoudsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn het groot onderhoud aan de Waalbrug en de herinrichting van de Tweede Oude Heselaan (2015, 2016, 2017). Er wordt altijd gekeken of de verkeersveiligheid verbeterd kan worden en daarbij passen we de principes toe van duurzaam veilig.

4. Stimuleren deelname Openbaar Vervoer

Wij streven naar een absolute groei van het openbaar-vervoergebruik. Het openbaar vervoer vormt op de belangrijkste wegen een gelijkwaardig alternatief ten opzichte van andere vervoerswijzen, vooral ten opzichte van de auto. De belangrijkste knooppunten en bestemmingsgebieden worden op een hoogwaardige manier met elkaar verbonden. De Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer.

Wat gaan we ervoor doen?
In 2016 voeren we een aantal fysieke maatregelen uit, bereiden we enkele andere projecten voor en gaan door met een aantal andere acties:

 • We werken samen met de provincie Gelderland samen hun OV-visie uit en bekijken tot welke concrete wijzigingen dit leidt.
 • We verlenen medewerking aan de plannen van de provincie Limburg om de Maaslijn te elektrificeren.
 • Vanwege de groei van de campus Heijendaal en de verwachte verdere groei aan het aantal treinreizigers, maken we samen met ProRail plannen voor een upgrading van station Heijendaal. ProRail voert een aantal maatregelen op de korte termijn op om de ergste capaciteitsproblemen aan te pakken, voor de langere termijn maken we een gezamenlijk plan.
 • We werken samen met NS en ProRail de Ontwikkelvisie Nijmegen Centraal verder uit. Er is een sterke relatie met het Programma Hoogfrequent Spoor. We kijken zowel naar het spoor, het station als de stationsomgeving. Ons uitgangspunt daarbij is een westelijke entree van het station. Besluitvorming is voorzien in de eerste helft van 2016.
 • Bij station Lent realiseren we samen met ProRail en de provincie Gelderland een aantal definitieve fietsenstallingen. We bekijken daarbij of een deel inpandig bij het hotel Van der Valk kan worden ondergebracht.
 • Een busbaan staduitwaarts op de Waalbrug bleek na intensief overleg met Rijkswaterstaat niet haalbaar. We onderzoeken hoe de doorstroming van het (hoogwaardig) openbaar vervoer desondanks zoveel mogelijk gegarandeerd kan worden, zowel tijdens de werkzaamheden als in de eindsituatie.
 • Voor de Graafseweg wordt een visie ontwikkeld hoe het (hoogwaardig) openbaar vervoer hier een verdere kwaliteitsimpuls kan krijgen.
 • We voeren Korte Afstands Radio (KAR) uit in een aantal verkeerslichten om het openbaar vervoer betere en flexibeler prioriteit te geven. Uiteindelijk scheelt dit in de onderhoudskosten ten opzichte van de huidige situatie met detectielussen in de weg.
 • We bereiden de voorbereiding voor het HOV Beuningen – Nijmegen verder voor, waarvoor we reeds een aantal doorstroommaatregelen hebben getroffen door mee te liften met andere projecten.
 • Conform het coalitieakkoord 2014 – 2018 bieden we de Nijmeegse 65-plussers weer de mogelijkheid een goedkoop busabonnement voor de Nijmeegse stadsbussen aan te schaffen. De eigen bijdrage gaat in 2016 van € 22,50 naar € 10,00.  
 • We monitoren het gebruik van de nachttreinen op vrijdag- en zaterdagnacht, die vanaf december 2014 rijden. Waar nodig sturen we bij, bijvoorbeeld door extra in te zetten op promotie. Daarbij betrekken we partijen die er voordeel bij hebben, bijvoorbeeld Doornroosje, de Vereeniging en diverse evenementen.
 • We zijn in 2015 begonnen aan het ontwerp van de Slotemaker de Bruïneweg, waar we het HOV sneller willen afwikkelen en de fiets een veiliger route willen bieden. In de tweede helft van 2016 hopen we met de aanleg te beginnen.  
 • We besteden het doelgroepenvervoer aan samen met de regiogemeenten en zorgen ervoor dat het nieuwe vervoersysteem bij voorkeur op 1 september 2016, maar uiterlijk op 1 januari 2017 rijdt. Daarbij is het belang van de diverse doelgroepen belangrijk, maar ook bijvoorbeeld de wens om het wagenpark verder te vergroenen.

5. Stimuleren fietsgebruik

Wij streven naar een groei van het fietsgebruik voor verplaatsingen binnen de stad. Fietsen levert een constante bijdrage aan gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Wat gaan we ervoor doen?

 • Wij geven de komende jaren een extra impuls aan het stimuleren van het fietsgebruik, samen met de bewoners van de stad.  In het Fietsstimuleringsplan (mei 2015) hebben we dat beschreven en geven we de prioriteit van maatregelen aan. Hierbij dient gedacht te worden aan: het verlengd rijnwaalpad: traianusplein incl. mr franckenstraat, Griftdijk zuid Dijkteruglegging, ter hoogte van de Weverstraat, Tollenstraat en Thijmstraat.
 • In 2016 willen wij belangrijke fietsinfrastructuur aanleggen voordat in 2017 1500 tot 2000 internationale bezoekers onze stad aandoen voor het meerdaagse fietscongres Velo-city 2015.
 • Wij zetten ons in voor de aanleg van regionale en stedelijke snelfietsroutes. Deze routes dragen bij aan een vergroting van het regionale woon-werkverkeer per fiets. Daarbij hebben we oog voor zo aantrekkelijk mogelijke trajecten, niet per se  langs drukke verkeerswegen. Tevens dienen deze routes als veilige schoolroutes.
 • Wij realiseren de finale trajectdelen van de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen, naar campus Heijendaal, vanaf de Goffert tot de St. Annastraat en over de campus. Wij streven naar een goede fietsinfrastructuur op gebied Kinderdorp.
 • Wij gaan verder met de voorbereiding voor de verbreding van het fietspad langs de Waalbrug, inclusief de, regionale cofinanciering hiervoor en de benodigde aansluitende fietsvoorzieningen.
 • Wij realiseren de snelfietsroute Nijmegen - Cuijk op Nijmeegs grondgebied, bij de kruising Scheidingsweg.
 • Wij realiseren diverse projecten snelfietsroutes met gezamenlijke waarde van 2,2 mio euro op basis van de toegewezen subsidies vanuit provincie.
 • Wij realiseren fase 1 van snelfietsroute ‘Verlengd RijnWaalpad-campus Heijendaal’. Ook onderdeel van het programma Beter Benutten Vervolg.  In relatie tot renovatie Waalbrug is het wenselijk deze fietsroute voor start werkzaamheden gereed te hebben (incl. fase 2)
 • Wij organiseren samen met Arnhem en de provincie Gelderland het internationale fietscongres Velo-city 2017 in juni 2017.
 • Wij versterken de combinatie en overstapmogelijkheden van fiets-trein en fiets-auto bij Nijmegen CS, op het transferium Ovatonde, maar ook station Lent. We stimuleren daarbij het gebruik van de elektrische fiets.
 • Wij zetten in op betrouwbare reistijden voor de fiets; daarvoor breiden wij het fietsvriendelijker afstellen van verkeerslichten uit.
 • Wij bereiden de  verbetering van de fietsbereikbaarheid van de westkant van de binnenstad (zijde Plein 1944) voor, alsmede vanuit Nijmegen Oost, als uitwerking van het Fietscirculatieplan 2013.
 • Waar mogelijk, bij herstructurering van wegen, dragen wij bij aan het programma Openbare Ruimte om zodoende fietspaden in rood asfalt uit te voeren.

Indicatoren

Indicatoren Realisatie 2014 Doel 2015 2016 2017 2018 2019
Gemiddelde reistijd
- Gemiddelde reistijd tijdens de spits (tussen haakjes:variatie in reistijd) in minuten 7(3) 7(3) 7(3) 7(3) 7(3) 7(3)
- - Knooppunt Ressen - Keizer Karelplein 11(4) 12(4) 12(4) 12(4) 12(4)
- - Keizer Karelplein - Knooppunt Ressen 12(1) 9(1) 9(1) 9(1) 9(1)
- - Keizer Karelplein - Goffert 6(1) 6(1) 6(1) 6(1) 6(1) 6(1)
- - Goffert - Keizer Karelplein 6(1) 7(1) 7(1) 7(1) 7(1) 7(1)
- - Goffert - knooppunt Neerbosch 6(0) 6(0) 6(0) 6(0) 6(0) 6(0)
- - knooppunt Neerbosch - Goffert 5(1) 5(1) 5(1) 5(1) 5(1) 5(1)
- - Goffert - knooppunt Lindenholt 5(1) 7(1) 7(1) 7(1) 7(1) 7(1)
- - knooppunt Lindenholt - Goffert 6(1) 6(1) 6(1) 6(1) 6(1) 6(1)
- Waardering bezoekers bereikbaarheid v.d. stad 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Parkeren
- Parkeeraanbod Centrum - Straatparkeren 3700 3700 3900 3900 3900 3900
- Parkeeraanbod Centrum - Garageparkeren 2500 3000 3000 3000 3000 3000
- Parkeeraanbod Centrum - Transferia 550 550 550 550 550 550
- Piekbezettingsgraad Centrum - Straatparkeren 69% 70% 75% 78% 78% 78%
- Piekbezettingsgraad Centrum - Garageparkeren 1821 1100 1200 1200 1300
- Betalingsgraad 98% 94% 94% 94% 94% 94%
- Tevredenheid parkeren 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Openbaar vervoer
- Aandeel OV in woon-werkverkeer binnen Nijmegen 4% 4% 4% 4% 4% 4%
- Aandeel OV binnenstadsbezoek 22% 22% 22% 22% 22% 22%
- Tevredenheid openbaar vervoer geen meting% 91% 91% 91% 91% 91%
Fietsgebruik
- Aandeel fiets in woon-werkverkeer in de stad 64% 66% 66% 66% 66% 66%
- Aandeel fiets in het binnenstadbezoek 65% 65% 65% 65% 65% 65%
- Waardering bereikbaarheid fiets 7,8 7,8 8,0 8,0 8,0 8,0
- Waardering fietsparkeren 6,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

Toelichting indicator gemiddelde reistijden

*) De bereikbaarheid wordt gemeten in minuten aan de hand van de reistijden op de belangrijkste verbindingen in de stad. Behalve de gemiddelde reistijd wordt in de indicator ook de betrouwbaarheid van de reistijd beoordeeld. De reistijdinformatie zal uiteindelijk ook inzicht moeten bieden in de mate waarin de reistijd fluctueert, dus de betrouwbaarheid. De huidige metingen van de fluctuaties staan tussen haakjes vermeld achter de reistijden.
**) Het gaat hier om de waardering van de autobereikbaarheid van het centrum door bezoekers in de vorm van een rapportcijfer (Bron: Stadscentrummonitor 2012). Het betreft hier zowel de interne als externe bereikbaarheid van het centrum.

Toelichting indicator Parkeren

In 2016 wordt het aantal parkeerplaatsen Straatparkeren met ongeveer 200 parkeerplaatsen uitgebreid door het in gebruik nemen van het parkeerdek op het parkeerterrein Oude Stad. Het verplaatsen van het Transferium Noord,  het in gebruik genomen Transferium West en het ontmantelen van het Transferium bij de Ovatonde leidt niet tot een wijziging in het totaal aantal beschikbare P&R parkeerplaatsen.
De betalingsgraad is momenteel 98% (Parkeertellingen Ecorys 2014). Dit betekent dat slechts twee procent van het aantal parkeerders geen parkeerbelasting voldoet. Dit is een zeer hoog percentage. We streven daarom niet naar een nog hogere betalingsgraad maar blijven streven naar een betalingsgraad van 94%.
In 2014 is een piekbezetting op zaterdagmiddagen van 69% geconstateerd (Parkeertellingen Ecorys 2014). De verwachting is dat de bezetting wel gaat toenemen maar minder snel dan in eerdere begrotingen aangegeven. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat steeds meer klanten gebruik gaan maken van de parkeergarages.

Toelichting indicator Fietsgebruik

 1. De metingen worden tweejaarlijks verricht over drie afstanden namelijk: 0 tot 3 km; 4 tot 5 km en meer dan 6 km. Bron: Stadscentrummonitor 2014.
 2. Dit wordt gemeten op doordeweekse dagen (1e waarde) en de winkeldagen (koopzondag, koopavond en zaterdag (2e waarde)). Bron: Stadscentrummonitor 2014.
 3. Het gaat hier om de bereikbaarheid van het centrum door bezoekers met de fiets in de vorm van een rapportcijfer. Het betreft zowel de interne als externe bereikbaarheid van het centrum. Bron: Stadscentrummonitor 2014.
 4. Het betreft hier een waardering van dezelfde bezoekers als onder punt 3 van de fietsstallingsmogelijkheden in het centrum in de vorm van een rapportcijfer. Bron: Stadscentrummonitor 2012.

Wat gaan we anders doen

bedragen * € 1.000,-

 2016

 2017

 2018

 2019

Nieuw beleid

C4. Velo City

-50

-100

Hiermee wordt uitwerking gegeven aan de beleidsvoornemens die voortkomen uit de Zomernota 2015.

Wat kost het

Mobiliteit Rekening Begroot
Bedragen * 1.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële lasten per product

Openbaar vervoer 2,2 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2
Parkeren 16,3 15,5 15,2 14,8 14,9 14,8
Verkeer 2,2 2,1 3,6 4,9 4,7 4,7
Totaal lasten programma 20,7 19,7 21,0 22,0 21,9 21,7

Financiële baten per product

Openbaar vervoer 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5
Parkeren 18,4 16,8 16,9 16,9 16,9 16,9
Verkeer 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal baten programma 19,4 17,6 17,4 17,4 17,4 17,4
Totaal programma -1,3 -2,1 -3,6 -4,6 -4,5 -4,3

Financiële toelichting

In 2016 zijn de totale lasten € 21 miljoen. Het gaat om € 7,6  miljoen uitvoeringslasten en overhead, € 4,7  miljoen kapitaallasten en € 8,8 miljoen overige lasten (onder andere huren, onderhoud, schoonmaak, OZB en beheer in garage en fietsstallingen). De lasten zijn ten opzichte van 2015 in 2016 met € 1,3 miljoen toegenomen. Dit wordt voor € 1,2 miljoen veroorzaakt door toegenomen kapitaallasten. Deze toename heeft betrekking op de volgende projecten: Fietstunnels Waalsprong, Groene Route, aanpassingen Stationsplein en laatste deel fietsroute Nijmegen Beuningen. Verder hebben we een inhaalafschrijving van € 2,5 ton op transferium Ressen meegenomen. Het huidige transferium Ressen zal in verband met gebiedsontwikkeling Ressen naar verwachting in 2016 of 2017 een andere bestemming krijgen. Het terrein is dan nog niet  afgeschreven. De resterende boekwaarde brengen we in 2015 en 2016 versneld ten laste van het resultaat. Overige mutaties hebben betrekking op de toename van het budget OV voor ouderen met € 3,5 ton als gevolg van het coalitieakkoord en verder is er een afname van de lasten met € 2,8 ton door de afloop van subsidies kleine OV maatregelen en opwaarderen dynamisch busstation. De baten nemen hierdoor eveneens met € 2,8 ton af. In 2017 is er een verdere toename van de lasten met € 1 miljoen. Deze mutatie wordt vrijwel geheel veroorzaakt door kapitaallasten van de volgende projecten: aanleg Dorpensingel, Waalbrug fietsbaan en Fietsvriendelijke maatregelen. Vanaf 2018 nemen de lasten met € 1 ton af. Dit komt door de afloop van het budget voor het fietscongres  Velo City dat in 2017 wordt gehouden.  

In 2016 begroten we € 17,4 miljoen aan baten. Het gaat om € 16,2  miljoen opbrengsten parkeren en heffingen en om € 1,2 miljoen overige baten. De baten nemen ten opzichte van 2015  in 2016 met € 2 ton af. Het betreft vooral de afloop van subsidies kleine OV maatregelen en opwaarderen dyamisch busstation € 2,8 ton. De indexering van de parkeerinkomsten leidt tot een toename van € 1,4 ton. Verder doen we door de ingroei van de Keizer Karel garage en de garage Plein ’44 een lagere onttrekking aan de saldireserve van € 1,1 ton. Vanaf 2017 zijn er geen noemenswaardige mutaties.