Sport en Accommodaties

Maatschappelijk effect

Het programma Sport en Accommodaties gaat over de fysieke maatschappelijke voorzieningen wijkaccommodaties, sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed in Nijmegen en over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. Wij sluiten daarbij aan op belangrijke thema’s uit het coalitieakkoord, zoals de wijkgerichte benadering in een Zorgzame stad, Nijmegen als aantrekkelijke woon- en groeistad, Nijmegen als energie-neutrale, duurzame stad en Nijmegen als veilige en leefbare stad. Deze thema’s worden toegepast in onze dagelijkse praktijk van het effectief en klantvriendelijk beheren van wijk- en sportaccommodaties en het overig maatschappelijk vastgoed. Een zo efficiënt mogelijke benutting, instandhouding en spreiding van al deze gemeentelijke voorzieningen, in samenspraak met de beleidsprogramma’s, is daarbij uitgangspunt.

We willen dat alle Nijmegenaren elkaar in de eigen wijk kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten. Het programma Sport en Accommodaties realiseert daartoe de beschikbaarheid van aansprekende wijk- en sportvoorzieningen, die breed toegankelijk zijn, veilig en voldoende onderhouden.

Wat doen we

Het programma Sport en Accommodaties combineert een effectief en klantvriendelijk beheer met een zo efficiënt mogelijke benutting, spreiding en instandhouding van al het gemeentelijk vastgoed, inclusief gemeentelijke sportaccommodaties. Wij zorgen - fasegewijs - voor duurzame gebouwen. Ten aanzien van de gemeentelijke sportaccommodaties ligt onze focus niet op het uitbreiden van het areaal aan accommodaties, maar op het verbeteren van de kwaliteit van de binnen- en buitensportaccommodaties.

Onze bemoeienis staat altijd ten dienste van de gemeentelijke beleidsprogramma’s en varieert voor onze objecten van enkel huurbaas voor een externe (gesubsidieerde) partij (bijvoorbeeld De Vereeniging en de Schouwburg)  tot volledige exploitatie en beheer van wijkcentra, sportaccommodaties en Voorzieningenharten.

We stimuleren de sportparticipatie en beweegdeelname in Nijmegen en ondersteunen partijen die op dit vlak actief zijn. Het sportbeleid is in steeds sterkere mate gericht op sport en bewegen als middel in het bredere beleid gericht op gezondheid en welzijn. Het gaat daarbij niet altijd om sport, maar ook om andere vormen van bewegen. Met onze inzet willen we bereiken dat:

 • Nijmegenaren kunnen deelnemen aan en genieten van een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten
 • de gezondheid en het welzijn van inwoners behouden en verbeteren door het bevorderen van sport en bewegen
 • sportverenigingen in Nijmegen van goed niveau zijn
 • er een kwalitatief goed aanbod van sportaccommodaties is en een openbare ruimte die uitnodigt om te gaan sporten en bewegen
 • sportieve talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen in Nijmegen.

Via het ontmoeten in onze welzijnsaccommodaties bieden we een basis voor verdere versterking van de sociale cohesie in de wijk.
Het maatschappelijk vastgoed in Nijmegen ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke doelen en ambities. Dat kan zijn door ruimte te bieden aan doelgroepen van alle programma’s.

Met het in stand houden van historische en culturele objecten en panden ondersteunt dit programma de beleidsterreinen Citymarketing, Cultuur en cultuurhistorie. De onderwijspanden die niet aan schoolbesturen zijn overgedragen worden onderhouden conform de doelen van Onderwijs. Door parkeermogelijkheden te bieden, levert het maatschappelijk vastgoed een bijdrage aan het programma Mobiliteit. Namens de programma’s Grondbeleid en Stedelijke ontwikkeling is er de zorg voor (tijdelijk) beheer van terreinen en panden. De focus voor 2016 ligt vooral op de volgende items:

 • de introductie van een nieuwe onderhoudspartner o.b.v. van de aanbesteding uit 2015
 • realiseren van de onderzoekstaakstelling Maatschappelijk Vastgoed
 • de investeringsprojecten Talent Centraal en de Bastei
 • uitrol van burgerparticipatie
 • belangrijke sportevenementen zoals de Special Olympics en de Giro
 • renovatie kunstgrasvelden en zwembaden

Indicatoren

Indicatoren Realisatie 2014 Doel 2015 2016 2017 2018 2019
Sportstimulering
- % basisscholieren dat minimaal 7 uur per week beweegt 68 [1]% 76%
- % middelbare scholieren dat aan sport doet 88 [2]% 84%
- % middelbare scholieren dat minimaal 7 uur per week beweegt 67 [3]% 71%
- % volwassenen dat minimaal 12 keer per jaar aan sport doet 76 [4]% 67%
- % volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm 66 [5]% 78%
Sportverenigingen
- % basisscholieren dat lid is van een sportvereniging 70 [6]% 74%
- % middelbare scholieren dat lid is van een sportvereniging 71 [7]% 71%
- % volwassenen dat lid is van een sportvereniging 23 [8]% 23%
- % volwassenen dat buiten verenigingen en commerciële sportscholen om aan sport doet 60 [9]% 46%
Sportaccommodaties
- % bezettingsgraad gemeentelijke gymnastieklokalen 54%
- % bezettingsgraad gemeentelijke sportzalen 61%
- % bezettingsgraad gemeentelijke sporthallen 62 [10]%
- Aantal bezoekers in de zwembaden (totaal Erica Terpstra, West, Dukenburg en Goffertbad) 504347
- Aantal bezoekers in Triavium voor de schaatsbaan 166994
Ondersteuning topsportklimaat
- Aantal talenten uit de regio Nijmegen met een HP, IT of NT-status dat sport in Nijmegen 19
- Aantal talenten uit Nijmegen met een HP, IT of NT-status ca.10
- Aantal seniorenteams in Nijmegen die op het hoogste competitieniveau actief zijn 6
- Aantal grote sportevenementen 7

[1] Kindermonitor 2013, GGD
[2] Percentage berekend o.b.v. E-MOVO 2011, GGD
[3] Ibid.
[4] Burgerpeiling 2013, O&S
[5] Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD (nieuwe vraagmethodiek)
[6] Kindermonitor 2013, GGD
[7] E-MOVO 2011, GGD
[8] Burgerpeiling 2013, O&S
[9] Ibid.
[10] Exclusief Jan Massinkhal gezien de combi evenementen en sport.

In 2012 zijn, na de totstandkoming van het Beleidsplan Sport 2013-2016, op vele indicatoren streefgetallen voor het einde van de beleidsperiode (2016) bepaald. Er zijn geen streefgetallen voor de tussenliggende jaren vastgesteld, omdat er vaak meerjarige interventies noodzakelijk zijn om de doelstellingen te realiseren. De hier gepresenteerde streefgetallen voor 2016 zijn niet tussentijds aangepast en geven derhalve de streefgetallen ultimo 2012 weer. Voor 2017 en verder zijn geen streefgetallen benoemd, aangezien dit een nieuwe beleidsperiode betreft met mogelijk aangepaste beleidsdoelstellingen en ambities.

Voor de onderdelen ‘Sportaccommodaties’ en ‘Ondersteuning topsportklimaat’ is in 2012 gekozen om geen streefgetallen vast te stellen, maar worden jaarlijks bij de jaarrekening de realisatiecijfers weergegeven. Verschillende indicatoren met betrekking tot sport- en beweegdeelname worden overigens in een twee-of vierjaarlijkse cyclus gemeten.

Wat gaan we anders doen

bedragen * € 1.000,-

 2016

 2017

 2018

 2019

Bestaand beleid

B11. Onkruidbestrijding buiten- en buitenruimte binnensport

-52

-76

-100

-100

B27. Aanbesteding schoonmaak Welzijns- en jongerenaccommodaties

-50

-50

-50

-50

B30. Gevolgen wijziging subsidiebeleid amateurkunst

-20

-20

-20

-20

B28. Planontwikkelingen en verkopen

-158

-144

-144

-138

B16. Lagere horeca opbrengsten Welzijns- en jongerenaccommodaties

-50

-35

-35

-35

B14. Huurderving Maatschappelijk Vastgoed

-45

-45

-45

-45

B15. Huurderving Sport- en recreatie accommodaties

-50

-15

-15

-15

          Huurderving Welzijns- en jongerenaccommodaties

B12.- overige oorzaken

-69

B13. - vanwege  0 tarief

-116

B31. Minder productieve uren op projecten

-100

Hiermee wordt uitwerking gegeven aan de beleidsvoornemens die voortkomen uit de Zomernota 2015.

Voor onze sportparken gaan we over naar een andere, milieuvriendelijke, wijze van onkruidbestrijding
Daarnaast ondervindt de exploitatie van het programma de laatste jaren diverse knelpunten die voor een groot deel het gevolg zijn van maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De financiële effecten daarvan zijn bij de Zomernota 2015 in beeld gebracht. De bijbehorende besluitvorming leidt tot bovenstaande cijfermatige aanpassingen vanaf 2016.  De bij de items genoemde codes verwijzen naar omschrijvingen in de begrotingswijziging bij de zomernota.

Het belangrijkste financiële effect op het programma Sport en Accommodaties betreft de teruglopende huuropbrengsten. Door vertrek naar eigen accommodaties en een terugloop in het bewegingsonderwijs zien we een  huurderving bij sport‐ en recreatie accommodaties.  Bij welzijns‐ en jongerenaccommodaties hebben we te maken met huuropzeggingen (o.a. door KION) en méér verhuur tegen 0‐tarief  door burgerparticipatie. Hoewel dit  een gewenste ontwikkeling is omdat we bewonersinitiatieven graag de ruimte geven, leidt wel tot ongewenste financiële effecten.
In de begroting 2016 zijn de opbrengsten in dit kader verlaagd. Mede op grond van de uitkomsten uit het externe onderzoek naar huurontwikkelingen van ons Maatschappelijk Vastgoed, moeten we ons realiseren dat het onzeker is of  de marktsituatie vanaf  2017 verbetert. Daarnaast verwachten we dat de  bestaande leegstand van bedrijfspanden ook bij het gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed nog een fors na-ijleffect zal hebben. Potentiële huurders hebben immers in de huidige markt veel te kiezen, hetgeen zijn weerslag kent op de huuropbrengst. Uiteraard zullen we ons maximaal inspannen om, mede door inzet van ons Makelpunt,  nieuwe huurders te vinden voor onze leegkomende panden.
Genoemde  ontwikkelingen én de ontwikkelingen rondom de kanteling in de zorg en welzijn vragen een nieuwe blik op maatschappelijk vastgoed. Om te voorzien in structurele oplossingen voor bijvoorbeeld de nadelige effecten van het toenemend gebruik van het 0-tarief zullen we de komende jaren nadrukkelijk afwegingen moeten maken.

Wat kost het

Sport en Accommodaties Rekening Begroot
Bedragen * 1.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële baten per product

Maatschappelijk vastgoed 8,5 8,0 8,5 8,7 8,7 8,6
Sport 2,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Sportaccommodaties 15,6 5,0 5,1 5,3 5,3 5,3
Wijkaccommodaties 14,1 4,5 4,6 4,8 4,8 4,7
Totaal baten programma 40,8 18,3 19,1 19,6 19,5 19,4

Financiële lasten per product

Maatschappelijk vastgoed 9,8 10,3 10,4 10,4 10,4 10,3
Sport 5,5 3,6 5,6 5,5 5,5 5,5
Sportaccommodaties 28,7 17,2 16,0 16,4 16,6 16,7
Wijkaccommodaties 24,0 15,3 15,4 15,1 15,0 14,9
Totaal lasten programma 68,0 46,4 47,3 47,6 47,6 47,4
Totaal programma -27,2 -28,1 -28,3 -28,0 -28,0 -28,0

Financiële toelichting

Algemeen
Zowel de begrote lasten als baten zijn vanaf 2015 ca. € 22 miljoen lager. Dit wordt veroorzaakt doordat binnen het programma Sport & Recreatie in 2015 de verrekeningen tussen producten zijn geëlimineerd. Dit geeft ook bij de afzonderlijke producten effecten. Daarom zal bij de producten geen verklaring worden gegeven tussen het verloop van 2014 en 2015 en latere jaren.

Lasten
De begrote lasten van het programma Sport en Accommodaties  bedragen in 2016 ca € 0,9 miljoen meer dan in 2015. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hogere lasten bij schoonmaak en onkruidbestrijding buitenruimte. Meerjarig laten de begrote lasten een stabiel beeld zien.  

Baten
De begrote baten bedragen in 2015  ca. € 18,3 miljoen. De begrote baten zijn in 2016  ca.  € 0,9 miljoen hoger dan in 2015.  Het verschil wordt vooral verklaard doordat de begroting 2015 eenmalig is verlaagd in verband met  huurderving  wegens a-structurele leegstand. De meerjarige ontwikkeling van de baten hangt vooral samen met de taakstelling Maatschappelijk Vastgoed.