Stedelijke ontwikkeling

Maatschappelijk effect

Met het programma Stedelijke ontwikkeling willen we bereiken dat Nijmegen voldoende, passende en veilige huisvesting biedt aan (groepen) bewoners en ondernemers, en dat de stad in ruimtelijk opzicht aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te recreëren, te bezoeken en zich te vestigen. Daarbij streven we naar een evenwichtige ruimtelijke structuur en een krachtige stedelijke identiteit met herkenbare wijken, waarbij we graag ruimte geven aan initiatieven van bewoners en ondernemers.  We staan voor goede dienstverlening op gebied van vergunningverlening en handhaving. We streven naar een goed samengaan van functionaliteit, cultuurhistorische rijkdom, toegankelijkheid en eigentijdse ontwikkeling.

Wat doen we

De ruimtelijke wet- en regelgeving en onze eigen beleidsambities, zoals vastgelegd in o.a. de structuurvisie, vormen de basis voor de werkzaamheden in het programma Stedelijke ontwikkeling.

Ruimtelijke inrichting

In 2016 voeren we de volgende activiteiten uit:

 • We werken verder aan het realiseren van de regionale beleidsambities zoals vastgelegd in de MIRT agenda, de majeure opgaven van de provincie Gelderland en het topsectorenbeleid van het Rijk.
 • We gaan aan de slag met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet.
 • We faciliteren tijdelijk gebruik van leegstaande panden (Tijdelijk Anders Gebruik en Tijdelijk Anders Bestemmen) en faciliteren tijdelijke initiatieven op ontwikkellocaties in de stad in het kader van o.a. placemaking. Hiermee maken we experimenten en tijdelijk wonen/bouwen mogelijk.
 • we ontwikkelen een visie op Veur-Lent en maken daarbij uitdrukkelijk gebruik van de ideeën in de stad.
 • We voorzien in de planprocessen voor nieuwe grote ontwikkelingen, bijvoorbeeld Vossenpels Midden, Hof van Holland etc .
 • We maken ruimtelijke analyses en locatieonderzoeken en stellen ambitiedocumenten op voor nieuwe ruimtelijke initiatieven.
 • We voldoen aan de wettelijke plicht tot actualisatie van bestemmingsplannen. We maken daarbij gebruik van een tweetal instrumenten: bestemmingsplannen en beheersverordeningen.
 • we zorgen ervoor dat onze producten digitaal interactief gemaakt worden en beschikbaar worden gesteld via het internet.
 • we zorgen voor een goede afwikkeling van planschadeclaims.
 • We handhaven het gebruik conform bestemmingsplannen, primair op basis van klachten.
 • We begeleiden en maken stedenbouwkundige en inrichtingsplannen voor o.a. schoollocaties en ontwikkellocaties. We dragen zorg voor een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit van de stad met oog voor de eigenheid in buurten en wijken; in dat kader stellen we beeldkwaliteitsplannen op en faciliteren we de Commissie Beeldkwaliteit en de Ruimtelijke Kwaliteitsteams.
 • We ondersteunen het Architectuurcentrum o.a. door deelname in programmaraad en begeleiding bij de tweejaarlijkse Architectuurprijs.

Vergunningverlening bouwen

In 2016 werken we met de ODRN als opdrachtnemer aan de uitvoering van de volgende taken en activiteiten:

 • We plegen vooroverleg met (potentiële) aanvragers over hun (aan)vraag. Voor dit vooroverleg is een legestarief van toepassing.
 • We toetsen ingekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning aan de van toepassing zijnde wettelijke regelingen (bouwbesluit, bouw- en monumentenverordening, bestemmingsplan, brandveiligheids- en milieuregels) en op de beleidsaspecten duurzaamheid, energie en ventilatie.
 • We verlenen met inachtneming van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) integrale omgevingsvergunningen.
 • We dragen er zorg voor dat de klant één aanspreekpunt heeft voor vragen over de door hem aangevraagde vergunning.
 • We inspecteren verleende vergunningen. We besteden daarbij extra aandacht aan de prioriteiten zoals deze voortvloeien uit het integrale handhavingsprogramma 2016.
 • We behandelen klachten en handhavingsverzoeken van burgers en bedrijven.
 • We sporen illegale activiteiten en situaties op en pakken deze aan volgens de prioriteitstelling in het integrale Handhavingsprogramma 2016.
 • We treden handhavend op naar aanleiding van signalen van andere gemeentelijke handhavende afdelingen. Daarnaast controleren we aan de hand van een controleprogramma bestaande bouw gezamenlijk met de brandweer.

Indicatoren

Indicatoren Realisatie 2014 Doel 2015 2016 2017 2018 2019
Ruimtelijke ontwikkeling
- % van het aantal beroepschriften ten opzichte van het aantal zienswijzen tegen vastgestelde postzegelplannen 12% 5% 5% 5% 5% 5%
- idem m.b.t. actualisatieplannen 0% 10% 10% 10% 10% 10%
- % van het Nijmeegse grondoppervlak dat gedekt is door bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar in de bestaande stad (Nijmegen Zuid) 100 100 100 100 100 100
- Idem voor Nijmegen Noord 80% 85% 85% 85% 85% 85%
- Percentage bewoners dat Nijmegen een aantrekkelijke stad vindt Nieuwe meting najaar 2015% 87% 87% 87% 87% 87%
- Percentage bewoners dat Nijmegen een prettige stad om in te wonen vindt Nieuwe meting najaar 2015% 97% 97% 97% 97% 97%
- Waardering bewoners voor Nijmegen als woon- en leefgemeente (gemiddelde rapportcijfer) Nieuwe meting najaar 2015 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
- Waardering van ondernemers voor bedrijfsomgeving (gemiddeld rapportcijfer) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
- Positie in de ranglijst steden voor wat betreft het toeristisch imago 4 4 4 4 4
Vergunningverlening bouwen
- Aantal klachten 65 70 70 70 70 70
- Percentage van de klachten leidende tot concrete handhaving (waaronder controles) 95 70 70 70 70 70
- Het aantal autonome handhavingsacties (waaronder controles) 2021 1900 1900 1900 1900 1900
- Het aantal handhavingsacties (waaronder controles) leidende tot maatregelen 255 190 190 190 190 190
- Percentage gegronde bezwaarschriften n.n.b. 10 10 10 10 10

Wat gaan we anders doen

Eind 2015 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe Omgevingswet. Hiervoor is een projectorganisatie ingericht. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2018. De ambities zijn fors: tal van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen worden gebundeld (van 26 wetten naar 1 Omgevingswet). Verder wil het Rijk met de Omgevingswet ook een aantal kwalitatieve verbeteringen bereiken: het moet eenvoudiger, efficiënter en beter. Aan de invoering van de Omgevingswet is ook een digitaliseringsoperatie gekoppeld. Tegelijkertijd geeft de Omgevingswet ook de ruimte en mogelijkheid om onze Nijmeegse ambities handen en voeten te geven. In 2016 bereiden wij de strategische bestuurlijke keuzes voor en werken we in enkele pilots alvast met de nieuwe instrumenten en mogelijkheden.

Per 2016 gaat de Omgevingsdienst Regio Nijmegen werken op basis van een systematiek van outputfinanciering. Er is de afgelopen tijd gewerkt aan een productencatalogus en een systematiek van prijzen per product. Dit leidt tot resultaatgerichter werken en transparantere kosten. Het is zaak om gezamenlijk de systematiek te monitoren op effecten en kostenontwikkeling, zodat er snel kan worden bijgesteld indien nodig.

Vanuit de wens tot deregulering en ruimte geven aan de burger werken wij aan voorstellen om gemeentelijk beleid (beleid dat verder gaat dan de landelijke regelgeving op het gebied van bouwen etc) te verminderen. Hierover komen wij op korte termijn met voorstellen naar uw Raad.

Ten slotte wordt 2016 het jaar dat we de notitie Tijdelijk Anders Bestemmen en de mogelijkheden die het Besluit Omgevingsrecht (BOR) ons biedt, implementeren. Wij hopen hiermee meer tijdelijke initiatieven op allerlei plekken in de stad, waaronder in de Waalsprong, te kunnen faciliteren.

Wat kost het

Stedelijke ontwikkeling Rekening Begroot
Bedragen * 1.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële lasten per product

Ruimtelijke inrichting 1,4 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8
Vergunningverlening bouwen 4,8 4,3 3,5 3,0 3,0 3,0
Totaal lasten programma 6,3 6,2 5,2 4,8 4,8 4,8

Financiële baten per product

Ruimtelijke inrichting 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Vergunningverlening bouwen 5,5 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1
Totaal baten programma 5,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9
Totaal programma -0,5 -1,4 -0,4 0,1 0,1 0,1

Financiële toelichting

Wij bewaken en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit van Nijmegen. Dit doen wij enerzijds door het dynamisch houden van ruimtelijke ontwikkelingsplannen en bestemmingsplannen en anderzijds door het behandelen van vergunningaanvragen en handhaving van kleinere en grote bouwwerken. In 2016 geven we hiervoor per saldo € 0,4 miljoen aan uit.

De lasten nemen in 2016 ten opzichte van het begrotingsjaar 2015 met € 1,0 miljoen af.
Samenvattend de belangrijkste oorzaken:

 • Vanaf 2014 is een gefaseerde kostenreductie verwerkt doordat we een terugloop van vooral het aantal grote bouwaanvragen voorzagen. Voor 2016 geeft dit een effect van € 0,4 miljoen.
 • De geraamde bijdrage aan de ODRN is € 0,35 miljoen lager dan voor 2015 begroot.
 • Een lagere doorbelasting van ambtelijke uren en centrale overhead geeft een effect van € 0,25 miljoen.

Vanaf 2017 nemen de lasten met € 0,4 miljoen af ten opzichte van het jaar 2016. Dit verschil laat geheel verklaren vanuit de geraamde kostenreductie. In 2017 is totaal € 1,4 miljoen aan kostenreductie verwerkt wegens de verwachte terugloop van vooral de grote bouwaanvragen.

De baten van het programma Stedelijke ontwikkeling komen hoofdzakelijk voort uit (bouw)leges. Daarnaast brengen wij de aanvragers die ons vragen om planologische aanpassingen de uitvoeringskosten hiervan in rekening.