Wonen

Maatschappelijk effect

Het programma Wonen draagt bij aan een aantrekkelijke woonstad. Goed wonen is een basisbehoefte en een cruciale voorwaarde voor leefbare wijken en een vitale stad. Daarnaast draagt een goed woonklimaat bij aan de economische aantrekkelijkheid van de stad. Nijmegen zal de komende jaren blijven groeien. De woningbouwopgave die daar mee samenhangt vullen we in. Nu de woningmarkt herstelt neemt de productie toe. Slechtere delen van de bestaande woningvoorraad worden aangepakt zodat de kwaliteit en leefbaarheid verbetert. Betaalbaarheid is een belangrijk uitgangspunt. Hier ligt ook de koppeling met verduurzaming van de woningvoorraad. Want lagere energielasten leiden tot lagere woonlasten. We willen een gedifferentieerd woningbouwprogramma realiseren met een mix van centrumstedelijke- en stadsbuurtmilieus en meer groenstedelijke woonmilieus. Met nadruk op goedkope en middeldure woningen, vanwege de grote vraag hiernaar. Prioriteit ligt bij Waalsprong en Waalfront. Ontwikkelingen in de bestaande stad toetsen we kritisch op hun toegevoegde waarde.  
Als antwoord op de vergrijzing en de scheiding van wonen en zorg zijn we bezig met een inhaalslag op het terrein van woningen met zorg. Prioriteit ligt bij het Centrum, Lindenholt, Midden en Nijmegen Oost. Als studentenstad is goede en voldoende studentenhuisvesting van belang. Dit houden we scherp in de gaten. Ook jongeren en starters op de woningmarkt willen we graag in de stad houden. Om Nijmegen aantrekkelijk te houden voor deze groepen bouwen we ook voor hen.

Wat doen we

 • We geven uitwerking aan de doelstellingen van de Woonvisie.  
 • Dat doen  we door o.a.  een nieuwe set prestatieafspraken met de woningcorporaties te maken, en te investeren in een relatie met deze partijen op basis van de nieuwe Woningwet. Betaalbaarheid, verduurzaming, wonen en zorg, en de woningproductie zijn daarin de belangrijkste thema's.
 • We sturen op realisatie van het woningbouwprogramma door het maken van afspraken met bouwende partijen. Ambitie is een bouwproductie van ruim 1.100 woningen in 2016.
 • Tot 2018 werken we aan realisatie van ca. 1.000 woningen die geschikt zijn voor starters en jongeren.
 • We  stimuleren de verduurzaming van de voorraad, door gericht financiële middelen in te zetten (zie ook programma Duurzaamheid).
 • Slechtere delen en van de woningvoorraad worden aangepakt, dit speelt in Rozenbuurt, de Kolpingbuurt en delen van Hengstdal.
 • Voor wonen met zorg werken de top 10 probleempunten uit in concrete projectafspraken met partijen.
 • We brengen  de vraag naar huisvesting van kwetsbare groepen als gevolg van de transitie in de zorg, beter in beeld. Vervolgens realiseren van de gevraagde huisvesting.
 • We zorgen, samen met het programma Zorg & Welzijn, in 2016  voor huisvesting van 400 vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfstatus).
 • We zorgen er  voor dat kamerbewoning niet voor ontoelaatbare overlast zorgt, met beter toezicht en handhaving.
 • We blijven in 2016 ook startersleningen verstrekken. Dit op basis van het raadsbesluit uit 2012 waarbij fasegewijs tot 7,9 miljoen aan leningen kan worden aangetrokken  ter financiering van de startersleningen. Koopstarters krijgen zo meer kans om een woning te kopen en het bevordert de doorstroming.
 • We ondersteunen de Huurteams met een financiële bijdrage. Deze teams ondersteunen (kamer)huurders bij het bepalen van een redelijke huur, en het terugbrengen van te hoge huren via de Huurcommissie.  

Indicatoren

Indicatoren Realisatie 2014 Doel 2015 2016 2017 2018 2019
Algemeen
- Aantal woningen nieuwbouw 713 900 1150 1200 1000 1000
- Aantal woningen bestaande stad 293 480 650 650 400 400
- Aantal woningen Waalsprong 420 420 500 550 600 600
- Toevoeging goedkope huurwoningen 391 350 600 400 350 300
- Toevoeging goedkope koopwoningen 41 15 50 50 50 50
- Sloop 5 50 56 160 100 60
- Aantal eenheden voor studenten 519 450 60 0
- Aantal woningen met zorg 94 180 350 200 150 100
- Woningen naar starters 42% 46% 42% 42% 42% 42%
- Woningen naar hh met inkomen < 34000 90% 90% 90% 90% 90%
- Gemiddelde slagkans 11% 12% 12% 12% 12% 12%

De nieuwbouw in de bestaande stad neemt toe vanwege de productie in het Waalfront. Het aantal te slopen woningen neemt toe vanwege de herstructurering in de Rozenbuurt,  Kolpingbuurt  en delen van Hengstdal.
De prognose over het aandeel  woningen dat naar starters gaat  is naar beneden bijgesteld, van > 46% naar 42%, omdat het aantal vrijkomende woningen naar verwachting niet veel zal toenemen, maar het aantal mensen dat er een beroep op doet wel zal toenemen (groei aantal vergunninghouders en effecten extramuralisering).   

Wat gaan we anders doen

In de Zomernota zijn geen wijzigingen voor dit programma opgenomen.

Wat kost het

Wonen Rekening Begroot
Bedragen * 1.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Financiële lasten per product

Wonen 2,0 1,3 0,7 0,7 0,7 0,7
Totaal lasten programma 2,0 1,3 0,7 0,7 0,7 0,7

Financiële baten per product

Wonen 1,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Totaal baten programma 1,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Totaal programma -0,6 -0,9 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Financiële toelichting

Voor de ontwikkeling en uitvoering van het Nijmeegs woonbeleid geven we in 2016 in totaal 0,5 miljoen euro uit. Dit zijn de uitgaven voor het opstellen van het woonbeleid, de bijbehorende overhead, startersleningen en subsidie voor de huurteams.

De lasten nemen in 2016  ten opzichte van het begrotingsjaar 2015 met € 0,6 miljoen af.
Samenvattend de belangrijkste oorzaken:

 • In 2015 is er sprake van een eenmalige budgetoverheveling uit 2014 van € 0,3 miljoen vanuit het uitvoeringsprogramma stedelijke vernieuwing 2014.
 • Vanuit het Stads- en Regiocontract 2012-2015 in 2015 is voor de jaarschijf 2015 een a-structureel bedrag van € 0,1 miljoen toegevoegd aan het programma Wonen.
 • Een lagere doorbelasting van ambtelijke uren en centrale overhead geeft een effect van € 0,1 miljoen.